305/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 34ο/19-09-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ305/2017

 

Περίληψη: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση αίτησης της κας Ράπεση Αλεξάνδρας

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19η Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15106/14-09-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 3ο

 

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση αίτησης της κας Ράπεση Αλεξάνδρας» ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εξέθεσε ότι:

Eνώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος κατατέθηκε η από 10-07-2017 αίτηση της κας Ράπεση Αλεξάνδρας κατά του Δήμου Σικυωνίων στην οποία ζητά τα εξής:

 1. Την επικύρωση του κατατεθέντος Σχεδίου Διευθέτησης Οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 5 § 1 ή του αρθρ. 7 του Ν. 3869/2010 με τη συγκατάθεση όλων των πιστωτών ή με πλασματική συγκατάθεση κατά το άρθρ. 7 § 2-3 ώστε να αποκτήσει το σχέδιο ισχύ δικαστικού συμβιβασμού είτε κατά την εκδίκαση είτε μεταγενέστερα, αλλιώς επικουρικά σε περίπτωση μη επίτευξης δικαστικού συμβιβασμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 5 § 3α του ίδιου νόμου,
 2. Την έκδοση προσωρινής διαταγής γα την διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας μέχρι την εκδίκαση της παρούσας αίτησης και έκδοσης οριστικής απόφασης υπαγωγής και ρύθμισης των οφειλών της, αλλιώς επικουρικά σε περίπτωση μη επίτευξης δικαστικού συμβιβασμού σε οποιοδήποτε στάδιο της δίκης λαμβάνοντας υπόψη του διαθέσιμου εισοδήματος της και των αναγκαίων δαπανών διαβίωσής της, τη διαταγή ρύθμισης των χρεών της σύμφωνα με το αρθρ. 8 § 1-2 του Ν. 3869/2010 για χρονικού διαστήματος τριών (3) ετών και τον ορισμό των μηνιαίων καταβολών προς τους πιστωτές της,
 3. Την εξαίρεση της εκποίησης της περιουσίας της,
 4. Την αναγνώριση ότι με την τήρηση της ρύθμισης των οφειλών της θα απαλλαχτεί από τα χρέη της προς τους πιστωτές της.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγείται πως κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός Δικηγόρου και προτείνει την Δικηγόρου του ΔΣ Κορίνθου κα Αρχοντούλα Παπαφίλη, προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Σικυωνίων κατά της ασκηθείσας αίτησης προδικαστικού συμβιβασμού ή συζήτησης προσωρινής διαταγής, κατά την δικάσιμο της 8ης/10/2017 καθώς και κατόπιν οιασδήποτε αναβολής ή ματαίωσης της και μέχρι η υπόθεση να τελεσιδικήσει.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

¨       τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

¨       την από 10-07-2017 αίτηση της κας Ράπεση Αλεξάνδρας κατά του Δήμου Σικυωνίων,

¨       τα παραπάνω εκτεθέντα καθώς και

¨       τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Ορίζειως πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Σικυωνίων την Δικηγόρο του ΔΣ Κορίνθου, κα Αρχοντούλα Παπαφίλη,προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Σικυωνίων κατά τη συζήτηση της ασκηθείσας αίτησης προδικαστικού συμβιβασμού ή συζήτησης προσωρινής διαταγής, κατά την δικάσιμο της 08ης/10/2017 καθώς και κατόπιν οιασδήποτε αναβολής.

Β.- Ορίζει την ίδια ως άνω δικηγόρο να παρασταθεί ως πληρεξούσια του Δήμου Σικυωνίων κατά την ορισθησόμενη τακτική δικάσιμο.

Γ.-Σε περίπτωση που η ασκηθείσα αίτηση της κας Ράπεση Αλεξάνδρας απορριφθεί από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο και η προαναφερθείσα προβεί στην άσκηση ενδίκων μέσων ορίζει την ίδια ως άνω δικηγόρο να παρασταθεί ως πληρεξούσια του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.

Δ.-Σε περίπτωση που η ασκηθείσα αίτηση της κας Ράπεση Αλεξάνδρας γίνει αποδεκτή από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ορίζει την ίδια ως άνω δικηγόρο να γνωμοδοτήσει περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων από πλευράς Δήμου Σικυωνίων.

Ε.- Για τις ανάγκες σύνταξης της προαναφερθείσας γνωμοδότησης κρίνεται ότι θ’ απαιτηθεί 0,5 ώρα εργασίας. Η προαναφερθείσα αμοιβή θα επιβαρυνθεί με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α.

ΣΤ.- Σε περίπτωση που κατά την ορισθείσα δικάσιμο ή οιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει κατά το μέλλον χορηγηθεί αναβολή με αίτημα του αντιδίκου αναγνωρίζεται στην πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου χρόνος 0,5 ώρας εργασίας. Η προαναφερθείσα αμοιβή θα επιβαρυνθεί με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α.

Ζ.- Η πληρωμή της Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Η.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00.6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 40.000,00.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 305/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 20-09-2017

Print Friendly, PDF & Email