304/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 34ο/19-09-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ304/2017

 

Περίληψη: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως κατά τη συζήτηση ασκηθείσας έφεσης του κου Παναγιώτη Φαρμάκη κλπ

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19η Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15106/14-09-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
  1. 1.
Μπουζιάνη Βασιλική
  1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Σπανός Κων/νος
  1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
  1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
  1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 2ο

 

Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως κατά τη συζήτηση ασκηθείσας έφεσης του κου Παναγιώτη Φαρμάκη κλπ» o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως κατατέθηκε η από 02-11-2015 έφεση του κου Παναγιώτη Φαρμάκη κλπ κατά του Δήμου Σικυωνίων, δυνάμει της οποίας ζητείται: 1. Να γίνει δεκτή η προαναφερθείσα, 2. Να εξαφανιστεί η υπ’ αριθμ. 150/2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τριπόλεως με την οποία απερρίφθη η ασκηθείσα αγωγή του κου Παναγιώτη Φαρμάκη κλπ κατά του Δήμου Σικυωνίων καθώς και 3. να καταδικασθεί ο Δήμος Σικυωνίων στη δικαστική δαπάνη.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγείται πως κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός Δικηγόρου και προτείνει τη Δικηγόρο του ΔΣ Κορίνθου κα Σοφία Παπαδοπούλου, προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Σικυωνίων κατά τη συζήτηση της ως άνω υπόθεσης, κατάτηνδικάσιμο της 10ης/10/2017 καθώς και κατόπιν οιασδήποτε αναβολής ή ματαίωσης της.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

¨       την ισχύουσα Νομοθεσία,

¨       τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

¨       την από 02-11-2015 έφεση του κου Παναγιώτη Φαρμάκη κλπ,

¨       τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Σικυωνίων την Δικηγόρο του ΔΣ Κορίνθου, κα Σοφία Παπαδοπούλου, προκειμένου να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως κατά τη συζήτηση της από 02ης/11/2015 ασκηθείσας έφεσης του κου Παναγιώτη Φαρμάκη κλπ κατά του Δήμου Σικυωνίων κατά τη δικάσιμο της 10ης/10/2017 καθώς και οποτεδήποτε συζητηθεί η υπόθεση αυτή ακόμα και κατόπιν αναβολής ή ματαίωσης.

Β.- Σε περίπτωση που η ασκηθείσα έφεση του κου Παναγιώτη Φαρμάκη κλπ απορριφθεί από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο και ο προαναφερθείς προβεί στην άσκηση ενδίκων μέσων ορίζει τον ίδιο ως άνω δικηγόρο να παρασταθεί ως πληρεξούσιος του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Γ.-Σε περίπτωση που η ασκηθείσα έφεση του κου Παναγιώτη Φαρμάκη κλπγίνει αποδεκτή από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, ορίζει την ίδια ως άνω δικηγόρο να γνωμοδοτήσει περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων από πλευράς Δήμου Σικυωνίων.

Δ.- Για τις ανάγκες σύνταξης της προαναφερθείσας γνωμοδότησης κρίνεται ότι θ’ απαιτηθεί 0,5 ώρα εργασίας. Η προαναφερθείσα αμοιβή θα επιβαρυνθεί με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α.

Ε.- Σε περίπτωση που κατά την ορισθείσα δικάσιμο ή οιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει κατά το μέλλον χορηγηθεί αναβολή με αίτημα του αντιδίκου αναγνωρίζεται στον πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου χρόνος 0,5 ώρας εργασίας. Η προαναφερθείσα αμοιβή θα επιβαρυνθεί με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α.

ΣΤ.- Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Ζ.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00.6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 40.000,00.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 304/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

  1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
  2. 2.Μυττάς Ιωάννης
  3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
  4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 20-09-2017

Print Friendly, PDF & Email