1/2022 Απόφαση Επιτροπής Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   Από το Πρακτικό της 02/14-12-2022 επαναληπτικής τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής  Διαβούλευσης   Αριθ. Απόφασης: 1/2022   Θέμα: Γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  σχετικά  με την κατάρτιση  Προσχεδίου Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος  Δήμου Σικυωνίων  οικονομικού έτους  2023. Στο […]

Όλο το άρθρο

Ματαίωση συνεδρίασης Επιτροπής Διαβούλευσης

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ   ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΑΡΙΘ.  1/13-12-2022   Στο Κιάτο, και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13η  Δεκεμβρίου έτους  2022, ημέρα Τρίτη     και ώρα  13:00   συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Σικυωνίων, μετά την αριθμ πρωτ19216/01-12-2022 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου, […]

Όλο το άρθρο

2/2021 Απόφαση Επιτροπής Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   Από το Πρακτικό της 04/16-12-2021 επαναληπτικής τακτικής μεικτής δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη  συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής  Διαβούλευσης.   Αριθ. Απόφασης: 2/2021   Θέμα: Γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  σχετικά με την Κατάρτιση  Προσχεδίου  Προϋπολογισμού και […]

Όλο το άρθρο

Ματαίωση συνεδρίασης Επιτροπής Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ   ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΑΡΙΘ. 3/15-12-2021   Στο Κιάτο, και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 15 Δεκεμβρίου έτους  2021, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  13:00 συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή  Μεικτή (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)       Σ υ ν ε […]

Όλο το άρθρο

1/2021 Απόφαση Επιτροπής Διαβούλευσης

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   Από το Πρακτικό της 02/05-5-2021 επαναληπτικής τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης  της Δημοτικής Επιτροπής  Διαβούλευσης.   Αριθ. Απόφασης: 1/2021   Θέμα: Γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  σχετικά με την έγκριση Σχεδίου «Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων […]

Όλο το άρθρο

Ματαίωση συνεδρίασης Επιτροπής Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ   ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΑΡΙΘ. 1/29-4-2021   Στο Κιάτο, και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 29η Απριλίου έτους  2021, ημέρα   Πέμπτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   μέσω […]

Όλο το άρθρο

5/2016 Απόφαση Επιτροπής Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 7/03-11-2016 Επαναληπτικής Δημόσιας Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Αριθ. Απόφασης: 5/2016 Περίληψη: Κανονισμός λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Σικυώνος (Κιάτου). Στο Κιάτο, και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 03 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00μ.μ συνήλθε υπό την […]

Όλο το άρθρο

4/2016 Απόφαση Επιτροπής Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 7/03-11-2016 Επαναληπτικής Δημόσιας Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Αριθ. Απόφασης: 4/2016 Περίληψη:Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΙΑΤΟΥ»(ολοκλήρωση Αναγκαίων Έργων Προστασίας).    Στο Κιάτο, και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 03 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και […]

Όλο το άρθρο