1/2021 Απόφαση Επιτροπής Διαβούλευσης

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   Από το Πρακτικό της 02/05-5-2021 επαναληπτικής τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης  της Δημοτικής Επιτροπής  Διαβούλευσης.   Αριθ. Απόφασης: 1/2021   Θέμα: Γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  σχετικά με την έγκριση Σχεδίου «Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων […]

Όλο το άρθρο

Ματαίωση συνεδρίασης Επιτροπής Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ   ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΑΡΙΘ. 1/29-4-2021   Στο Κιάτο, και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 29η Απριλίου έτους  2021, ημέρα   Πέμπτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   μέσω […]

Όλο το άρθρο

5/2016 Απόφαση Επιτροπής Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 7/03-11-2016 Επαναληπτικής Δημόσιας Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Αριθ. Απόφασης: 5/2016 Περίληψη: Κανονισμός λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Σικυώνος (Κιάτου). Στο Κιάτο, και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 03 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00μ.μ συνήλθε υπό την […]

Όλο το άρθρο

4/2016 Απόφαση Επιτροπής Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 7/03-11-2016 Επαναληπτικής Δημόσιας Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Αριθ. Απόφασης: 4/2016 Περίληψη:Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΙΑΤΟΥ»(ολοκλήρωση Αναγκαίων Έργων Προστασίας).    Στο Κιάτο, και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 03 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και […]

Όλο το άρθρο

Πρακτικό Επιτροπής Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 6/02-11-2016 Στο Κιάτο σήμερα στις 02 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00μμ συνήλθε υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου σε δημόσια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 40/2015 απόφαση του Δημοτικού […]

Όλο το άρθρο

2/2016 Απόφαση Επιτροπής Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΑπό το Πρακτικό της 2/24-02-2016 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Αριθ. Απόφασης: 2/2016 Περίληψη: «Κατάθεση σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τ.Σ.Δ) Δήμου Σικυωνίων (παραδοτέο)». Στο Κιάτο, και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 24 του μηνός Φεβρουαρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00μ.μ., συνήλθε υπό την […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση 1/2016 – Επιτροπή Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΑπό το Πρακτικό της 1/03-02-2016 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Αριθ. Απόφασης: 1/2016 Περίληψη: «Κατάθεση προσχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τ.Σ.Δ) Δήμου Σικυωνίων».Στο Κιάτο, και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 03 του μηνός Φεβρουαρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00μ.μ., συνήλθε υπό την Προεδρία του […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση 1/2015 – Επιτροπή Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 1/18-11-2015 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Αριθ. Απόφασης: 1/2015 Περίληψη: «Γνωμοδότηση-πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σχετικά με τη σύνταξη του τεχνικού προγράμματος, την κατάρτιση του προσχεδίου προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Σικυωνίων έτους 2016». […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση 6/2013 – Επιτροπή Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 4/22-7-2013 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Αριθ. Απόφασης: 6/2013 Περίληψη: «Τροποποίηση ετησίου προγράμματος δράσης έτους 2013». Στο Κιάτο, και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22 του μηνός Ιουλίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20:30μ.μ., συνήλθε υπό […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση 4/2013 – Επιτροπή Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 3/15 -4 -2013 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Αριθ. Απόφασης: 4/2013 Περίληψη: «Διαχείριση απορριμμάτων». Στο Κιάτο, και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 15 του μηνός Απριλίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20:00μ.μ., συνήλθε υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων […]

Όλο το άρθρο