80/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9/ 30-03-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 80/2015

Περίληψη: «Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 196,80 της δικηγόρου Σοφίας Παπαδοπούλου σε γνωμοδότηση επί ασκήσεως ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ. αριθ. 381/2014 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30η Μαρτίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 5096/23-03-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 5 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 1.- Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
2.- Μυττάς Ιωάννης Μέλος 2.- Σπανός Κων/νος «
3.- Καρακούσης Ευάγγελος Μέλος
4.- Ζάρκος Δημήτριος «
5.- Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γεώργιος Λαλιώτης, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 9ο
————————-
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Εγκρίσεως δαπάνης αμοιβής € 196,80 της δικηγόρου Σοφίας Παπαδοπούλου σε γνωμοδότηση επί ασκήσεως ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ. αριθ. 381/2014 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου», έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 13-03-2015 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς
Τον Δήμαρχο Σικυωνίων
(Ως Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 196,80 της δικηγόρου Σοφίας Παπαδοπούλου σε γνωμοδότηση επί ασκήσεως ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρίθμ. 381/2014 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.
*******************************

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από το Δήμο ή την Κοινότητα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης) περί «Οικονομικής Επιτροπής – Αρμοδιότητες» η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με την 113/2009 πράξη του 1ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου «οι προεισπράξεις δικηγορικής αμοιβής του Δ.Σ., οι οποίες κατατίθενται υποχρεωτικά από το δικηγόρο κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 6 του άρθρου 96 του Κώδικα περί Δικηγόρων, αποδεικνύουν την πραγματοποίηση των περιγραφόμενων ως άνω δικαστικών ενεργειών από το φερόμενο ως δικαιούχο δικηγόρο».

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63 «Καθορισμός αμοιβής με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης» του Κώδικα Δικηγόρων που κυρώθηκε με το Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/τ.Α΄/27-09-2013) και τροποποιήθηκε με το Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/τ.Α΄/06-11-2013) εάν το αντικείμενο της δίκης δεν αποτιμάται σε χρήμα η αμοιβή υπολογίζεται με βάση το Παράρτημα Ι του Κώδικα.

Θέτουμε υπόψη σας τα δικαιολογητικά που μας προσκόμισε η πληρεξούσια δικηγόρος Κα Σοφία Παπαδοπούλου (γνωμοδότηση και το αρίθμ. 246/2014 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών) για 2 ώρες προς 80,00€ κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου σύμφωνα με την αριθ. 362/31-12-2014 Απόφαση Δημάρχου η οποία εγκρίθηκε με την 352/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ποσού (196,80) ΕΥΡΩ, «για γνωμοδότηση επί ασκήσεως ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρίθμ. 381/2014 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, σύμφωνα με την οποία υποχρεώθηκε ο Δήμος να καταβάλλει στην Ε.Ε. ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ το ποσό των 15.000,00 € με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής, καθώς και δικαστική δαπάνη ποσού 900,00€».
Για την εν λόγω γνωμοδότηση ελήφθη η αριθ. 353/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε ομόφωνα «να μην ασκηθούν ένδικα μέσα κατά της υπ’ αρίθμ. 381/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου».

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε να ληφθεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης αμοιβής της Πληρεξουσίας Δικηγόρου Κας Σοφίας Παπαδοπούλου και τη διάθεση πίστωσης ποσού (196,80) ΕΥΡΩ σε βάρος του Κωδικού Αριθμού των εξόδων 00-6111.001 με την ονομασία «Αμοιβές Νομικών», καθώς και την απόδοσή της στην δικαιούχο για την εξόφληση της σχετικής δαπάνης.-

Κιάτο 13 Μαρτίου 2015
Για το Οικονομικό Τμήμα
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση και διάθεση της δαπάνης.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την ανάγκη έγκρισης και διάθεσης της δαπάνης αυτής,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

A.- Εγκρίνει την δαπάνη αμοιβής ποσού € 196,80 στην δικηγόρο Σοφία Παπαδοπούλου, που αφορά δικαστικές και εξώδικες ενέργειες που διενήργησε σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου, σύμφωνα με την αριθ. 352/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

B.- Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ποσού € 196,80 σε βάρος του Κ.Α. 00- 6111.001 για «Αμοιβές Νομικών» να διατεθεί βάσει πλήρων και νομίμων δικαιολογητικών για την αμοιβή της δικηγόρου Σοφίας Παπαδοπούλου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 80/2015.
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 2. Καρακούσης Ευάγγελος
3. Ζάρκος Δημήτριος
4. Κελλάρης Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 30 Μαρτίου 2015

Print Friendly, PDF & Email

74/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9/ 30-03-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 74/2015

Περίληψη:«Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων βοηθημάτων κατά του κου Δημητρίου Ευθυμίου του Γεωργίου».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30η Μαρτίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 5096/23-03-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 5 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 1.- Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
2.- Μυττάς Ιωάννης Μέλος 2.- Σπανός Κων/νος «
3.- Καρακούσης Ευάγγελος Μέλος
4.- Ζάρκος Δημήτριος «
5.- Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γεώργιος Λαλιώτης, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 3ο
————————-

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων, Δήμαρχος, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ορισμού δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων βοηθημάτων κατά του κου Δημητρίου Ευθυμίου του Γεωργίου», έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το με αριθ. πρωτ. 4274/11-03-2015 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου σύμφωνα με το οποίο διενεργήθηκε αυτοψία και προκύπτει καταπάτηση κοινοχρήστου χώρου από τον κο Δημήτριο Ευθυμίου του Γεωργίου άρα ο Δήμος θα πρέπει να προβεί στην άσκηση ή μη ενδίκων βοηθημάτων κατά αυτού.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος ανέφερε πως για τη λήψη οιασδήποτε απόφασης απαιτείται η γνωμοδότηση δικηγόρου και για αυτό το λόγο εισηγήθηκε τον ορισμό της Δικηγόρου Κορίνθου, κ. Κωνσταντίνας Γεωργούλια, για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων βοηθημάτων κατά του κου Δημητρίου Ευθυμίου του Γεωργίου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Ορίζει τη δικηγόρο Κορίνθου, κ. Κωνσταντίνα Γεωργούλια, να παράσχει προς το Δήμο γνωμοδότηση περί της άσκησης ή μη ενδίκων βοηθημάτων κατά του κου Δημητρίου Ευθυμίου του Γεωργίου.

Β.- Για την ανωτέρω γνωμοδότηση δεν θα απαιτηθεί δαπάνη, διότι η δικηγόρος θα γνωμοδοτήσει δωρεάν για το Δήμο Σικυωνίων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 74/2015
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Μυττάς Ιωάννης
2. Καρακούσης Ευάγγελος
3. Ζάρκος Δημήτριος
4. Κελλάρης Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 30 Μαρτίου 2015

Print Friendly, PDF & Email

79/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9/ 30-03-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 79/2015

Περίληψη: «Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 295,20 της δικηγόρου Μπασιώτη Αικατερίνης για παράσταση επί αναβολών και ματαιώσεως υποθέσεων αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης ακινήτων λόγω απαλλοτρίωσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30η Μαρτίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 5096/23-03-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 5 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 1.- Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
2.- Μυττάς Ιωάννης Μέλος 2.- Σπανός Κων/νος «
3.- Καρακούσης Ευάγγελος Μέλος
4.- Ζάρκος Δημήτριος «
5.- Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 8ο
————————-
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Εγκρίσεως δαπάνης αμοιβής € 295,20 της δικηγόρου Μπασιώτη Αικατερίνης για παράσταση επί αναβολών και ματαιώσεως υποθέσεων αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης ακινήτων λόγω απαλλοτρίωσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου», έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 13-03-2015 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς
Τον Δήμαρχο Σικυωνίων
(Ως Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 8ο

Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 295,20 της δικηγόρου Μπασιώτη Αικατερίνης για παράσταση επί αναβολών και ματαιώσεως υποθέσεων αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης ακινήτων λόγω απαλλοτρίωσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.
*******************************

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από το Δήμο ή την Κοινότητα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης) περί «Οικονομικής Επιτροπής – Αρμοδιότητες» η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με την 113/2009 πράξη του 1ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου «οι προεισπράξεις δικηγορικής αμοιβής του Δ.Σ., οι οποίες κατατίθενται υποχρεωτικά από το δικηγόρο κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 6 του άρθρου 96 του Κώδικα περί Δικηγόρων, αποδεικνύουν την πραγματοποίηση των περιγραφόμενων ως άνω δικαστικών ενεργειών από το φερόμενο ως δικαιούχο δικηγόρο».
Σύμφωνα με την 189/2007 πράξη του 1ου Τμήματος (Γ΄ Διακοπών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου «σε περίπτωση κατά την οποία η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε για άλλη δικάσιμο, ο δικηγόρος δικαιούται, για την παράστασή του στη δικάσιμο, που αποφασίσθηκε η αναβολή της συζήτησης, το μισό της προβλεπόμενης από τις οικείες διατάξεις αμοιβής του, εφόσον δεν ήταν υπαίτιος για την αναβολή, γεγονός που πρέπει να προκύπτει από τα επισυναπτόμενα στο χρηματικό ένταλμα δικαιολογητικά (πρακτικά της δίκης). Συνεπώς αν δεν επισυνάπτονται τα πρακτικά της δίκης από τα οποία να προκύπτει ότι ο δικηγόρος δεν ήταν υπαίτιος της αναβολής, δεν εκκαθαρίζεται νόμιμα αμοιβή σ’ αυτόν για την παράστασή του στη συζήτηση κατά την οποία αποφασίστηκε η αναβολή».
Θέτουμε υπόψη σας τα δικαιολογητικά που μας προσκόμισε η πληρεξούσια δικηγόρος Κα Μπασιώτη Αικατερίνη (βεβαιώσεις Πρωτοδικείου Κορίνθου και το αρίθμ. 8/31-10-2014 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών) αναλυτικά όπως παρακάτω:

α) Σε υπόθεση αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων του Δημητρίου Ευθυμίου του Αντωνίου που διενήργησε κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου σύμφωνα με την 22/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε συνδυασμό με την από 27-3-2013 βεβαίωση της γραμματέως του Πρωτοδικείου Κορίνθου σύμφωνα με την οποία προκύπτει ότι παραστάθηκε η πληρεξούσια δικηγόρος Μπασιώτη Αικατερίνη κατά την δικάσιμο της 27-3-2013, πλην όμως η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε για την 23-10-2013, κατόπιν αιτήματος του αιτούντος.
Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 1117864/2297/Α0012/7-12-2007 (ΦΕΚ 2422/τ. Β΄/24-12-2007) στον Πίνακα Προτεινομένων Ελάχιστων Δικηγορικών Αμοιβών – Β΄ Πολιτικές – Μονομελές Πρωτοδικείο – Κεφάλαιο Η) Αναγκαστική απαλλοτρίωση σε δίκες αναγνώρισης δικαιούχων, το ποσό της παράστασης ανέρχεται σε 96,00 ΕΥΡΩ.
Άρα για την αναβολή της υπόθεσης σύμφωνα με την 189/2007 πράξη του 1ου Τμήματος (Γ΄ Διακοπών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου δικαιούται το μισό της παράστασης, ήτοι 96,00 : 2= 48,00€ + 11,04€ (Φ.Π.Α. 23%) 59,04 € .

β) Σε υπόθεση αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων του Νικολάου Ρομπόκου του Βλασίου και Μαρίνας Ρομπόκου του Βλασίου που διενήργησε κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου σύμφωνα με την 233/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε συνδυασμό με την : 1) από 30-4-2014 βεβαίωση της γραμματέως του Πρωτοδικείου Κορίνθου σύμφωνα με την οποία προκύπτει ότι παραστάθηκε η πληρεξούσια δικηγόρος Μπασιώτη Αικατερίνη κατά την δικάσιμο της 24-10-2012, πλην όμως η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε για την 10-4-2013, λόγω διακοπής συνεδρίασης κατ’ εφαρμογή απόφασης Γ.Σ. Δικαστών και Εισαγγελέων και λόγω ωραρίου γραμματέως.
Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 1117864/2297/Α0012/7-12-2007 (ΦΕΚ 2422/τ. Β΄/24-12-2007) στον Πίνακα Προτεινομένων Ελάχιστων Δικηγορικών Αμοιβών – Β΄ Πολιτικές – Μονομελές Πρωτοδικείο – Κεφάλαιο Η) Αναγκαστική απαλλοτρίωση σε δίκες αναγνώρισης δικαιούχων, το ποσό της παράστασης ανέρχεται σε 96,00 ΕΥΡΩ.

Άρα για την αναβολή της υπόθεσης σύμφωνα με την 189/2007 πράξη του 1ου Τμήματος (Γ΄ Διακοπών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου δικαιούται το μισό της παράστασης, ήτοι 96,00 : 2= 48,00€ + 11,04€ (Φ.Π.Α. 23%) 59,04 € .

2) από 10-4-2013 βεβαίωση του γραμματέως του Πρωτοδικείου Κορίνθου σύμφωνα με την οποία προκύπτει ότι παραστάθηκε η πληρεξούσια δικηγόρος Μπασιώτη Αικατερίνη κατά την δικάσιμο της 10-04-2013, πλην όμως η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε για την 27-11-2013, κατόπιν αιτήματος των αιτούντων.
Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 1117864/2297/Α0012/7-12-2007 (ΦΕΚ 2422/τ. Β΄/24-12-2007) στον Πίνακα Προτεινομένων Ελάχιστων Δικηγορικών Αμοιβών – Β΄ Πολιτικές – Μονομελές Πρωτοδικείο – Κεφάλαιο Η) Αναγκαστική απαλλοτρίωση σε δίκες αναγνώρισης δικαιούχων, το ποσό της παράστασης ανέρχεται σε 96,00 ΕΥΡΩ.
Άρα για την αναβολή της υπόθεσης σύμφωνα με την 189/2007 πράξη του 1ου Τμήματος (Γ΄ Διακοπών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου δικαιούται το μισό της παράστασης, ήτοι 96,00 : 2= 48,00€ + 11,04€ (Φ.Π.Α. 23%) 59,04 € .

γ) Σε υπόθεση αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων της Βασιλικής Χάϊδα του Γεωργίου, Θεοφανίας Χάϊδα του Γεωργίου και Αικατερίνης συζύγου Γεωργίου Χάϊδα που διενήργησε κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου σύμφωνα με την 235/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε συνδυασμό με την :
1) από 28-11-2012 βεβαίωση της γραμματέως του Πρωτοδικείου Κορίνθου σύμφωνα με την οποία προκύπτει ότι παραστάθηκε η πληρεξούσια δικηγόρος Μπασιώτη Αικατερίνη κατά την δικάσιμο της 28-11-2012, πλην όμως η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε για την 12-06-2013, κατόπιν αιτήματος των αιτούντων.
Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 1117864/2297/Α0012/7-12-2007 (ΦΕΚ 2422/τ. Β΄/24-12-2007) στον Πίνακα Προτεινομένων Ελάχιστων Δικηγορικών Αμοιβών – Β΄ Πολιτικές – Μονομελές Πρωτοδικείο – Κεφάλαιο Η) Αναγκαστική απαλλοτρίωση σε δίκες αναγνώρισης δικαιούχων, το ποσό της παράστασης ανέρχεται σε 96,00 ΕΥΡΩ.
Άρα για την αναβολή της υπόθεσης σύμφωνα με την 189/2007 πράξη του 1ου Τμήματος (Γ΄ Διακοπών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου δικαιούται το μισό της παράστασης, ήτοι 96,00 : 2= 48,00€ + 11,04€ (Φ.Π.Α. 23%) 59,04 € .

2) από 30-04-2014 βεβαίωση της γραμματέως του Πρωτοδικείου Κορίνθου σύμφωνα με την οποία προκύπτει ότι παραστάθηκε η πληρεξούσια δικηγόρος Μπασιώτη Αικατερίνη κατά την δικάσιμο της 12-06-2013, πλην όμως η υπόθεσης ματαιώθηκε.

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 1117864/2297/Α0012/7-12-2007 (ΦΕΚ 2422/τ. Β΄/24-12-2007) στον Πίνακα Προτεινομένων Ελάχιστων Δικηγορικών Αμοιβών – Β΄ Πολιτικές – Μονομελές Πρωτοδικείο – Κεφάλαιο Η) Αναγκαστική απαλλοτρίωση σε δίκες αναγνώρισης δικαιούχων, το ποσό της παράστασης ανέρχεται σε 96,00 ΕΥΡΩ.
Σε περίπτωση ματαίωσης δεν προβλέπεται για το Μονομελές ποσό, άρα πάμε αναλογικά με το Πολυμελές Πρωτοδικείο όπου αναφέρει στον Πίνακα Προτεινομένων Ελάχιστων Δικηγορικών Αμοιβών και στην σελίδα 33528 του προαναφερόμενου ΦΕΚ στην περίπτωση «β) Ματαίωση το ποσό της παράστασης μόνο».
Δοθέντος δε ότι στην προαναφερόμενη κ.υ.α. καθορίζεται αμοιβή για τη ματαίωση μόνο όσον αφορά στη διαδικασία ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, και όχι ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου, θα πρέπει, λόγω του υπάρχοντος κενού, να εφαρμοστούν αναλογικά για την ως άνω νομική ενέργεια ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου (ματαίωση) οι αντίστοιχες ρυθμίσεις που αφορούν στο Πολυμελές.

Άρα για την αναβολή της υπόθεσης σύμφωνα με την 189/2007 πράξη του 1ου Τμήματος (Γ΄ Διακοπών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου δικαιούται το μισό της παράστασης, ήτοι 96,00 : 2= 48,00€ + 11,04€ (Φ.Π.Α. 23%) 59,04 € .

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε να ληφθεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης αμοιβής της Πληρεξουσίας Δικηγόρου Κας Μπασιώτη Αικατερίνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού (295,20) ΕΥΡΩ σε βάρος του Κωδικού Αριθμού των εξόδων 00-6111.001 με την ονομασία «Αμοιβές Νομικών», καθώς και την απόδοσή της στην δικαιούχο για την εξόφληση της σχετικής δαπάνης.-
Κιάτο 13 Μαρτίου 2015
Για το Οικονομικό Τμήμα
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση και διάθεση της δαπάνης.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την ανάγκη έγκρισης και διάθεσης της δαπάνης αυτής,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

A.- Εγκρίνει την δαπάνη αμοιβής ποσού € 295,20 στην δικηγόρο Μπασιώτη Αικατερίνη, που αφορά δικαστικές και εξώδικες ενέργειες που διενήργησε σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου, σύμφωνα με τις αριθ. 22/2013, 233/2012, 235/2012 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

B.- Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ποσού € 295,20 σε βάρος του Κ.Α. 00- 6111.001 για «Αμοιβές Νομικών» να διατεθεί βάσει πλήρων και νομίμων δικαιολογητικών για την αμοιβή της δικηγόρου Μπασιώτη Αικατερίνης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 79/2015.
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 2. Καρακούσης Ευάγγελος
3. Ζάρκος Δημήτριος
4. Κελλάρης Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 30 Μαρτίου 2015

Print Friendly, PDF & Email

53/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 8/ 16-03-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμός Απόφασης 53/2015

Περίληψη: «Ορισμός δικηγόρου για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά της υπ. αριθ. οικ. 184/2014 απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η Μαρτίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 4433/12-03-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 7 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
2.- Μυττάς Ιωάννης Μέλος
3.- Καρακούσης Ευάγγελος Μέλος
4.- Μπουζιάνη Βασιλική «
5.- Ζάρκος Δημήτριος «
6.- Σπανός Κων/νος Μέλος
7.- Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 5ο
————————-
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ορισμού δικηγόρου για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά της υπ. αριθ. οικ. 184/2014 απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής», έθεσε υπ’ όψη του σώματος τα κατωτέρω:
α) την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 184/23-01-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με την επιβολή προστίμου στον Δήμο μας, ποσού 18.200,00 ευρώ, για την διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων,
β)τη σχετική γνωμοδότηση της Δικηγόρου Κορίνθου, Γεωργούλια Κωνσταντίνας, με την οποία εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή να λάβει απόφαση περί της άσκησης αίτησης ακύρωσης και αίτησης αναστολής μετ’ αιτήματος προσωρινής διαταγής κατά της προαναφερομένης απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
γ)τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιγ και ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγήθηκε τη λήψη απόφασης από το σώμα περί της ασκήσεως αίτησης ακύρωσης και αίτησης αναστολής μετ’ αιτήματος προσωρινής διαταγής κατά της προαναφερομένης απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής , καθώς και το διορισμό της δικηγόρου, Μαρίνας Μάρκελλου για την σύνταξη-κατάθεση της αίτησης ακύρωσης κι αίτησης αναστολής μετ’ αιτήματος προσωρινής διαταγής καθώς και την εκπροσώπηση του Δήμου μας κατά τη συζήτηση του προσωρινής διαταγής, αίτησης αναστολής κι αίτησης ακύρωσης.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιγ και ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
Α.-Την άσκηση αίτησης ακύρωσης κι αίτησης αναστολής μετ’ αιτήματος προσωρινής διαταγής κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 184/23-01-2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με την επιβολή προστίμου στον Δήμο μας για την διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων του.
Β.- Ορίζει πληρεξούσια Δικηγόρο του Δήμου την κα Μαρίνα Μάρκελλου, προκειμένου να προβεί στη σύνταξη και κατάθεση αίτησης ακύρωσης κι αίτησης αναστολής μετ’ αιτήματος προσωρινής διαταγής, όπως επίσης εκπροσωπήσει το Δήμο μας κατά τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής, αίτησης αναστολής κι αίτησης ακύρωσης οποτεδήποτε συζητηθούν ακόμα και κατόπιν αναβολής ή ματαίωσης και σε κάθε στάδιο μέχρι η υπόθεση να τελεσιδικήσει.
Γ.- Η πληρωμή της Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με το Ν. 4194/2013 «Κώδικας περί
Δικηγόρων».
Δ.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00-6111.001 που είναι
γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 30.000,00 που ψηφίστηκε με την αριθ. 32/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Ο Δήμος θα επιβαρυνθεί εκτός της αμοιβής και με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α..

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 53/2015
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σταματόπουλος Σπυρίδων 1. Μυττάς Ιωάννης
2. Καρακούσης Ευάγγελος
3. Μπουζιάνη Βασιλική
4. Ζάρκος Δημήτριος
5. Σπανός Κων/νος
6. Κελλάρης Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 16 Μαρτίου 2015

Print Friendly, PDF & Email

60/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 8 / 16-03-2015

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 60 /2015

Περίληψη: «Αποδοχή δωρεάς κοπτικής μηχανής ROLLING NEOLT 100 PLUS από τον κο Δρεβερίδα Γεώργιο».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η Μαρτίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 4433/12-03-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 7 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
2.- Μυττάς Ιωάννης Μέλος
3.- Καρακούσης Ευάγγελος Μέλος
4.- Μπουζιάνη Βασιλική «
5.- Ζάρκος Δημήτριος «
6.- Σπανός Κων/νος Μέλος
7.- Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 12ο
——————–
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Αποδοχή δωρεάς κοπτικής μηχανής ROLLING NEOLT 100 PLUS από τον κο Δρεβερίδα Γεώργιο», έθεσε υπ’ όψη της Επιτροπής την υπ’ αριθ. πρωτ. 4413/12-03-2015 αίτηση του κου Δρεβερίδα Γεωργίου και το από 20-02-2015 ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης σύμφωνα με τα οποία προσφέρει στο Δήμο μας μία κοπτική μηχανή ROLLING NEOLT 100 PLUS .

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. η του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.-Αποδέχεται τη δωρεά του περιγραφέντος αγαθού, ήτοι μία κοπτική μηχανή ROLLING NEOLT 100 PLUS.

Β.-Εκφράζει τις ευχαριστίες του Δήμου προς τον κο Γεώργιο Δρεβερίδα για την προσφορά του και εύχεται την ενέργειά του αυτή να μιμηθούν και άλλοι.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 60/2015
Συντάχθηκε και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1.- Μυττάς Ιωάννης
2.- Ζάρκος Δημήτριος
3.- Καρακούσης Ευάγγελος
4.- Μπουζιάνη Βασιλική
5.- Σπανός Κων/νος
6.- Κελλάρης Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 16 Μαρτίου 2015

Print Friendly, PDF & Email

59/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8/ 16-03-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 59/2015

Περίληψη: «Ορισμός συνηγόρου για την υπεράσπιση του Δημάρχου και του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων κατόπιν κατατεθείσας μήνυσης του Λ.Σ. Κιάτου».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η Μαρτίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 4433/12-03-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 7 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
2.- Μυττάς Ιωάννης Μέλος
3.- Καρακούσης Ευάγγελος Μέλος
4.- Μπουζιάνη Βασιλική «
5.- Ζάρκος Δημήτριος «
6.- Σπανός Κων/νος Μέλος
7.- Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.
………………………………………………………………………………………………….……………………………

Θ έ μ α 11ο
————————-

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ορισμού συνηγόρου για την υπεράσπιση του Δημάρχου και του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων κατόπιν κατατεθείσας μήνυσης του Λ.Σ. Κιάτου», εξέθεσε ότι:

Κατόπιν ασκηθείσας μήνυσης από το Λιμενικό Σταθμό Κιάτου, κληθήκαμε να παρουσιαστούμε ενώπιον του Πταισματοδίκη Σικυώνος προκειμένου να παράσχουμε έγγραφες εξηγήσεις σχετικά με δομική κατασκευή στη χερσαία ζώνη λιμένος. Για το λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός συνηγόρου υπεράσπισης, προκειμένου να λάβει αντίγραφα της σχηματισθείσας δικογραφίας και συντάξει για λογαριασμό εμού και του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου υπόμνημα εγγράφων εξηγήσεων.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του
άρθρου 72 και 176 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α. Ορίζει ως συνήγορο υπεράσπισης του Δημάρχου και του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων το δικηγόρο Αθηνών, κο Δημήτριο Παπαγεωργίου, προκειμένου να λάβει αντίγραφα της σχηματισθείσας δικογραφίας και να συντάξει για λογαριασμό τους υπόμνημα εγγράφων εξηγήσεων σχετικά με δομική κατασκευή στη χερσαία ζώνη λιμένος, κατόπιν ασκηθείσας μήνυσης από το Λιμενικό Σταθμό Κιάτου.

Β. Για τις ανάγκες σύνταξης των υπομνημάτων του Δημάρχου και του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών κρίνεται ότι θ’ απαιτηθούν 4,0 ώρες εργασίας.

Γ.Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Δ. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.00-6111.001 που είναι γραμμένη στον υπό έγκριση προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 30.000,00. Ο Δήμος θα επιβαρυνθεί εκτός της αμοιβής και με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α..

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 59/2015
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Μυττάς Ιωάννης
2. Ζάρκος Δημήτριος
3. Μπουζιάνη Βασιλική
4. Καρακούσης Ευάγγελος
5. Σπανός Κων/νος
6. Κελλάρης Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 16 Μαρτίου 2015

Print Friendly, PDF & Email

58/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8/ 16-03-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμός Απόφασης 58/2015

Περίληψη: «Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας σε ασκηθείσα έφεση του Ραυτόπουλου Αναστασίου».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η Μαρτίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 4433/12-03-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 7 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
2.- Μυττάς Ιωάννης Μέλος
3.- Καρακούσης Ευάγγελος Μέλος
4.- Μπουζιάνη Βασιλική «
5.- Ζάρκος Δημήτριος «
6.- Σπανός Κων/νος Μέλος
7.- Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 8ο
————————-
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας σε ασκηθείσα έφεση του Ραυτόπουλου Αναστασίου», εξέθεσε ότι:
Eνώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας κατατέθηκε η από 10-07-2014 έφεση του Αναστασίου Ραυτόπουλου κατά του Δήμου Σικυωνίων κλπ περί ακύρωσης της υπ. αριθ. 381/2013 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου (Β Τμήμα Ακυρωτικής Διαδικασίας).

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγείται ότι κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός Δικηγόρου, προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Σικυωνίων κατά τη συζήτηση της ως άνω υπόθεσης, κατά την δικάσιµο της 14ης/10/2015 καθώς και κατόπιν οιασδήποτε αναβολής ή ματαίωσης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του
άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Σικυωνίων τον κ. Βασίλειο Τσατσάνη , δικηγόρο Αθηνών , προκειμένου να παρασταθεί ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας κατά τη συζήτηση της από 10-07-2014 έφεσης του κου Αναστάσιου Ραυτόπουλου κατά τη δικάσιμο της 14ης/10/2015 ή οποτεδήποτε συζητηθεί η υπόθεση αυτή από αναβολή ή από ματαίωση.

B.-Σε περίπτωση που κατά την ορισθείσα δικάσιμο ή οιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει κατά το μέλλον χορηγηθεί αναβολή με αίτημα του αντιδίκου αναγνωρίζεται στoν πληρεξούσιo δικηγόρο του Δήμου χρόνος 0,5 ώρας εργασίας.

Γ.- Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Δ.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.00-6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 30.000,00. Ο Δήμος θα επιβαρυνθεί εκτός της αμοιβής και με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α..

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 58/2015
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σταματόπουλος Σπυρίδων 1. Μυττάς Ιωάννης
2. Καρακούσης Ευάγγελος
3. Μπουζιάνη Βασιλική
4. Ζάρκος Δημήτριος
5. Σπανός Κων/νος
6. Κελλάρης Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 16 Μαρτίου 2015

Print Friendly, PDF & Email

56/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8/ 16-03-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμός Απόφασης 56/2015

Περίληψη: «Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Εφετείου Ναυπλίου σε ασκηθείσα έφεση του Παν. Πρεδάρη κλπ».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η Μαρτίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 4433/12-03-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 7 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
2.- Μυττάς Ιωάννης Μέλος
3.- Καρακούσης Ευάγγελος Μέλος
4.- Μπουζιάνη Βασιλική «
5.- Ζάρκος Δημήτριος «
6.- Σπανός Κων/νος Μέλος
7.- Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 8ο
————————-
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Εφετείου Ναυπλίου σε ασκηθείσα έφεση του Παν. Πρεδάρη κλπ», εξέθεσε ότι:
Eνώπιον του Εφετείου Ναυπλίου κατατέθηκε η από 05-01-2015 αίτηση-κλήση του κου Παναγιώτη Πρεδάρη κλπ κατά του Δήμου Σικυωνίων με την οποία αιτείται να ορισθεί νέα δικάσιμος για τη συζήτηση της από 7-8-2004 και με αύξοντα αριθμό κατάθεσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου 160/2004 έφεσης του Δήμου Σικυωνίων κατά αυτού.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγείται ότι κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός Δικηγόρου, προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Σικυωνίων κατά τη συζήτηση της ως άνω υπόθεσης, κατά την δικάσιµο της 4ης/11/2015 καθώς και κατόπιν οιασδήποτε αναβολής ή ματαίωσης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του
άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Ορίζει ως πληρεξούσιο του Δήμου Σικυωνίων τον κ. Βασίλειο Τσατσάνη , δικηγόρο Αθηνών , προκειμένου να παρασταθεί ενώπιον του Εφετείου Ναυπλίου κατά τη συζήτηση της από 05-01-2015 αίτησης – κλήσης του κου Παν. Πρεδάρη κλπ κατά του Δήμου Σικυωνίων κατά τη δικάσιμο της 4ης/11/2015 ή οποτεδήποτε συζητηθεί η υπόθεση αυτή από αναβολή ή από ματαίωση.

Β.-Σε περίπτωση που κατά την ορισθείσα δικάσιμο ή οιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει κατά το μέλλον χορηγηθεί αναβολή με αίτημα του αντιδίκου αναγνωρίζεται στον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου χρόνος 0,5 ώρας εργασίας.

Γ.- Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Δ.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.00-6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 30.000,00. Ο Δήμος θα επιβαρυνθεί εκτός της αμοιβής και με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α..

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 56/2015
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σταματόπουλος Σπυρίδων 1. Μυττάς Ιωάννης
2. Καρακούσης Ευάγγελος
3. Μπουζιάνη Βασιλική
4. Ζάρκος Δημήτριος
5. Σπανός Κων/νος
6. Κελλάρης Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 16 Μαρτίου 2015

Print Friendly, PDF & Email

55/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 8/ 16-03-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμός Απόφασης 55/2015

Περίληψη: «Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα ανακοπή της εταιρείας με το διακριτικό τίτλο «DIA HELLAS A.E.».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η Μαρτίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 4433/12-03-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 7 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
2.- Μυττάς Ιωάννης Μέλος
3.- Καρακούσης Ευάγγελος Μέλος
4.- Μπουζιάνη Βασιλική «
5.- Ζάρκος Δημήτριος «
6.- Σπανός Κων/νος Μέλος
7.- Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 7ο
————————-
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα ανακοπή της εταιρείας με το διακριτικό τίτλο «DIA HELLAS A.E.», εξέθεσε ότι:
Eνώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατατέθηκε η από 23-04-2007 ανακοπή της εταιρείας με το διακριτικό τίτλο «DIA HELLAS A.E. κατά του Δήμου Σικυωνίων περί ακύρωσης της από 27-03-2007 ατομικής ειδοποίησης του Δήμου Σικυωνίων με την οποία της επιβλήθηκε ποσό (1266,40 €) «τέλος πολεοδομικών παραβάσεων» για το έτος 2007.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγείται ότι κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός Δικηγόρου, προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Σικυωνίων κατά τη συζήτηση της ως άνω υπόθεσης, κατά την δικάσιµο της 14ης/05/2015 καθώς και κατόπιν οιασδήποτε αναβολής ή ματαίωσης της και μέχρι η υπόθεση να τελεσιδικήσει.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του
άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Ορίζει ως πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Σικυωνίων την κ. Χριστίνα Δημοπούλου, δικηγόρο Κορίνθου, προκειμένου να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση της από 23-04-2007 ανακοπή της εταιρείας με το διακριτικό τίτλο «DIA HELLAS A.E. κατά τη δικάσιμο της 14ης/05/2015 καθώς και κατόπιν οιασδήποτε αναβολής ή ματαίωσης.
Β.- Σε περίπτωση που η ασκηθείσα ανακοπή της εταιρείας με το διακριτικό τίτλο «DIA HELLAS A.E. απορριφθεί από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο και η προαναφερθείσα προβεί στην άσκηση ενδίκων μέσων ορίζει την ίδια ως άνω δικηγόρο να παρασταθεί ως πληρεξούσια του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.
Γ.- Σε περίπτωση που η ασκηθείσα ανακοπή της εταιρείας με το διακριτικό τίτλο «DIA HELLAS A.E. γίνει αποδεκτή από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ορίζει την ίδια ως άνω δικηγόρο να γνωμοδοτήσει περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων από πλευράς Δήμου Σικυωνίων.
Δ.- Για τις ανάγκες σύνταξης της προαναφερθείσας γνωμοδότησης κρίνεται ότι θ’ απαιτηθεί 1,5 ώρα εργασίας. Ο Δήμος θα επιβαρυνθεί εκτός της αμοιβής και με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α..
Ε.-Σε περίπτωση που κατά την ορισθείσα δικάσιμο ή οιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει κατά το μέλλον χορηγηθεί αναβολή με αίτημα του αντιδίκου αναγνωρίζεται στην πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου χρόνος 0,5 ώρας εργασίας. Ο Δήμος θα επιβαρυνθεί εκτός της αμοιβής και με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α..
Στ.- Η πληρωμή της Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).
Ζ.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.00-6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 30.000,00.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 55/2015
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σταματόπουλος Σπυρίδων 1. Μυττάς Ιωάννης
2. Καρακούσης Ευάγγελος
3. Μπουζιάνη Βασιλική
4. Ζάρκος Δημήτριος
5. Σπανός Κων/νος
6. Κελλάρης Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 16 Μαρτίου 2015

Print Friendly, PDF & Email

51/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8/ 16-03-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμός Απόφασης 51/2015

Περίληψη: «Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα αίτηση ακύρωσης- προσφυγή του Χρ.Αλεξόπουλου κλπ.».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η Μαρτίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 4433/12-03-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 7 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
2.- Μυττάς Ιωάννης Μέλος
3.- Καρακούσης Ευάγγελος Μέλος
4.- Μπουζιάνη Βασιλική «
5.- Ζάρκος Δημήτριος «
6.- Σπανός Κων/νος Μέλος
7.- Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 3ο
————————-
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα αίτηση ακύρωσης- προσφυγή του Χρ.Αλεξόπουλου κλπ», εξέθεσε ότι:
Eνώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατατέθηκε η από 14-09-2010 αίτηση ακύρωσης – προσφυγή του Χρ. Αλέξοπουλου κλπ κατά του Δήμου Σικυωνίων κλπ περί άρσεως ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ακινήτου ιδιοκτησίας τους , ευρισκομένου εντός του Ο.Τ. 242 του Σχεδίου Πόλεως Κιάτου.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγείται ότι κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός Δικηγόρου, προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Σικυωνίων κατά τη συζήτηση της ως άνω υπόθεσης, κατά την δικάσιµο της 28ης/05/2015 καθώς και κατόπιν οιασδήποτε αναβολής ή ματαίωσης της και μέχρι η υπόθεση να τελεσιδικήσει.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του
άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Ορίζει ως πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Σικυωνίων την κ. Ευαγγελία Χάντη , δικηγόρο Κορίνθου, προκειμένου να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση της από 22-12-2010 αίτησης ακύρωσης-προσφυγής του Χρ.Αλεξόπουλου κλπ κατά τη δικάσιμο της 28ης/05/2015 καθώς και κατόπιν οιασδήποτε αναβολής ή ματαίωσης.
Β.- Σε περίπτωση που η ασκηθείσα αίτηση ακύρωσης-προσφυγή του Χρ.Αλεξόπουλου κλπ απορριφθεί από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο και οι προαναφερθέντες προβούν στην άσκηση ενδίκων μέσων ορίζει την ίδια ως άνω δικηγόρο να παρασταθεί ως πληρεξούσια του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.
Γ.- Σε περίπτωση που η ασκηθείσα αίτηση ακύρωσης- προσφυγή του Χρ.Αλεξόπουλου κλπ γίνει αποδεκτή από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ορίζει την ίδια ως άνω δικηγόρο να γνωμοδοτήσει περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων από πλευράς Δήμου Σικυωνίων.
Δ.- Για τις ανάγκες σύνταξης της προαναφερθείσας γνωμοδότησης κρίνεται ότι θ’ απαιτηθεί 1,5 ώρα εργασίας. Ο Δήμος θα επιβαρυνθεί εκτός της αμοιβής και με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α..
Ε.-Σε περίπτωση που κατά την ορισθείσα δικάσιμο ή οιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει κατά το μέλλον χορηγηθεί αναβολή με αίτημα του αντιδίκου αναγνωρίζεται στην πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου χρόνος 0,5 ώρας εργασίας. Ο Δήμος θα επιβαρυνθεί εκτός της αμοιβής και με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α..
Στ.- Η πληρωμή της Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).
Ζ.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.00-6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 30.000,00.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 51/2015
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σταματόπουλος Σπυρίδων 1. Μυττάς Ιωάννης
2. Καρακούσης Ευάγγελος
3. Μπουζιάνη Βασιλική
4. Ζάρκος Δημήτριος
5. Σπανός Κων/νος
6. Κελλάρης Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 16 Μαρτίου 2015

Print Friendly, PDF & Email

50/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8/ 16-03-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμός Απόφασης 50/2015

Περίληψη: «Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα προσφυγή του Ανδρέα Μπαλάφα κλπ.».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η Μαρτίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 4433/12-03-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 7 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
2.- Μυττάς Ιωάννης Μέλος
3.- Καρακούσης Ευάγγελος Μέλος
4.- Μπουζιάνη Βασιλική «
5.- Ζάρκος Δημήτριος «
6.- Σπανός Κων/νος Μέλος
7.- Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 2ο
————————-
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα προσφυγή του Ανδρέα Μπαλάφα κλπ», εξέθεσε ότι:
Eνώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατατέθηκε η από 22-12-2010 προσφυγή του Ανδρέα Μπαλάφα κλπ κατά του Δήμου Σικυωνίων κλπ περί άρσεως ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ακινήτου ιδιοκτησίας τους, ευρισκομένου στο 22Α και 27Α οικοδομικό τετράγωνο εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως του Κιάτου Κορινθίας.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγείται ότι κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός Δικηγόρου, προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Σικυωνίων κατά τη συζήτηση της ως άνω υπόθεσης, κατά την δικάσιµο της 28ης/05/2015 καθώς και κατόπιν οιασδήποτε αναβολής ή ματαίωσης της και μέχρι η υπόθεση να τελεσιδικήσει.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του
άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Ορίζει ως πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Σικυωνίων την κ. Κων/να Ραυτοπούλου, δικηγόρο Κορίνθου, προκειμένου να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση της από 22-12-2010 προσφυγής του Ανδρέα Μπαλάφα κλπ κατά τη δικάσιμο της 28ης/05/2015 καθώς και κατόπιν οιασδήποτε αναβολής ή ματαίωσης.
Β.- Σε περίπτωση που η ασκηθείσα προσφυγή του Ανδρέα Μπαλάφα κλπ απορριφθεί από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο και οι προαναφερθέντες προβούν στην άσκηση ενδίκων μέσων ορίζει την ίδια ως άνω δικηγόρο να παρασταθεί ως πληρεξούσια του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.
Γ.- Σε περίπτωση που η ασκηθείσα προσφυγή του Ανδρέα Μπαλάφα κλπ γίνει αποδεκτή από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ορίζει την ίδια ως άνω δικηγόρο να γνωμοδοτήσει περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων από πλευράς Δήμου Σικυωνίων.
Δ.- Για τις ανάγκες σύνταξης της προαναφερθείσας γνωμοδότησης κρίνεται ότι θ’ απαιτηθεί 1,5 ώρα εργασίας. Ο Δήμος θα επιβαρυνθεί εκτός της αμοιβής και με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α..
Ε.-Σε περίπτωση που κατά την ορισθείσα δικάσιμο ή οιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει κατά το μέλλον χορηγηθεί αναβολή με αίτημα του αντιδίκου αναγνωρίζεται στην πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου χρόνος 0,5 ώρας εργασίας. Ο Δήμος θα επιβαρυνθεί εκτός της αμοιβής και με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α..
Στ.- Η πληρωμή της Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).
Ζ.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.00-6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 30.000,00.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 50/2015
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σταματόπουλος Σπυρίδων 1. Μυττάς Ιωάννης
2. Καρακούσης Ευάγγελος
3. Μπουζιάνη Βασιλική
4. Ζάρκος Δημήτριος
5. Σπανός Κων/νος
6. Κελλάρης Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 16 Μαρτίου 2015

Print Friendly, PDF & Email

49/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8/ 16-03-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 48/2015

Περίληψη: «Ορισμός δικηγόρου για την διενέργεια ελέγχου τίτλων ιδιοκτησίας στην Δ.Ε. Στυμφαλίας για υπόθεση Σπυρ. Κόλλια».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η Μαρτίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 4433/12-03-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 7 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
2.- Μυττάς Ιωάννης Μέλος
3.- Καρακούσης Ευάγγελος Μέλος
4.- Μπουζιάνη Βασιλική «
5.- Ζάρκος Δημήτριος «
6.- Σπανός Κων/νος Μέλος
7.- Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 1ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
————————————————
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε να συζητηθεί κατεπειγόντως προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, βάσει του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί «Ορισμού δικηγόρου για την διενέργεια ελέγχου τίτλων ιδιοκτησίας στην Δ.Ε. Στυμφαλίας για υπόθεση Σπυρ. Κόλλια», εξέθεσε ότι:

Με την αριθ. 308/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είχαμε ορίσει την δικηγόρο Κορίνθου, κα Ιωάννα Παπαϊώαννου, να προβεί στο σύνολο των απαιτουμένων ενεργειών ώστε να ορισθεί και να ορκιστεί πραγματογνώμονας η κα Σωτηρία Δούρου, τοπογράφος, για τη σύνταξη τεχνικής έκθεσης σε υπόθεση κατάληψης δημοτικού δρόμου στην Τ.Κ. Στυμφαλίας. Κατά τη σύνταξη της σχετικής τεχνικής έκθεσης, προέκυψε ότι απαιτείται να διενεργηθεί έλεγχος τίτλων στο Υποθηκοφυλακείο Στυμφαλίας προκειμένου να διευκρινισθεί πως η επίδικη εδαφική λωρίδα εμφανίζεται κατά την τελευταία 50ετία.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την ίδια ως άνω δικηγόρο να προβεί σε έλεγχο τίτλων στο Υποθηκοφυλακείο Στυμφαλίας.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του
άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Θεωρεί το συζητηθέν θέμα ως κατεπείγον βάσει του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.
3852/2010.
Β.- Ορίζει την κα Ιωάννα Παπαϊώαννου, δικηγόρο Κορίνθου, να διενεργήσει έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας στο Υποθηκοφυλακείο Στυμφαλίας, σχετικά με υπόθεση κατάληψης δημοτικού δρόμου στην Τ.Κ. Στυμφαλίας.
Γ.- Για τον έλεγχο κρίνεται ότι θ’ απαιτηθεί 1,0 ώρα εργασίας. Ο Δήμος θα επιβαρυνθεί εκτός της αμοιβής και με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α..
Δ.- Η πληρωμή της Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).
Ε.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.00-6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 30.000,00.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 48/2015
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Σταματόπουλος Σπυρίδων 1 Μυττάς Ιωάννης
2 Καρακούσης Ευάγγελος
3 Μπουζιάνη Βασιλική
4 Ζάρκος Δημήτριος
5 Σπανός Κων/νος
6 Κελλάρης Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 16 Μαρτίου 2015

Print Friendly, PDF & Email

48/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8/ 16-03-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 48/2015

Περίληψη: «Ορισμός δικηγόρου για την διενέργεια ελέγχου τίτλων ιδιοκτησίας στην Δ.Ε. Στυμφαλίας για υπόθεση Σπυρ. Κόλλια».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η Μαρτίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 4433/12-03-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 7 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
2.- Μυττάς Ιωάννης Μέλος
3.- Καρακούσης Ευάγγελος Μέλος
4.- Μπουζιάνη Βασιλική «
5.- Ζάρκος Δημήτριος «
6.- Σπανός Κων/νος Μέλος
7.- Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 1ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
————————————————
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε να συζητηθεί κατεπειγόντως προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, βάσει του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί «Ορισμού δικηγόρου για την διενέργεια ελέγχου τίτλων ιδιοκτησίας στην Δ.Ε. Στυμφαλίας για υπόθεση Σπυρ. Κόλλια», εξέθεσε ότι:

Με την αριθ. 308/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είχαμε ορίσει την δικηγόρο Κορίνθου, κα Ιωάννα Παπαϊώαννου, να προβεί στο σύνολο των απαιτουμένων ενεργειών ώστε να ορισθεί και να ορκιστεί πραγματογνώμονας η κα Σωτηρία Δούρου, τοπογράφος, για τη σύνταξη τεχνικής έκθεσης σε υπόθεση κατάληψης δημοτικού δρόμου στην Τ.Κ. Στυμφαλίας. Κατά τη σύνταξη της σχετικής τεχνικής έκθεσης, προέκυψε ότι απαιτείται να διενεργηθεί έλεγχος τίτλων στο Υποθηκοφυλακείο Στυμφαλίας προκειμένου να διευκρινισθεί πως η επίδικη εδαφική λωρίδα εμφανίζεται κατά την τελευταία 50ετία.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την ίδια ως άνω δικηγόρο να προβεί σε έλεγχο τίτλων στο Υποθηκοφυλακείο Στυμφαλίας.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του
άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Θεωρεί το συζητηθέν θέμα ως κατεπείγον βάσει του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.
3852/2010.
Β.- Ορίζει την κα Ιωάννα Παπαϊώαννου, δικηγόρο Κορίνθου, να διενεργήσει έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας στο Υποθηκοφυλακείο Στυμφαλίας, σχετικά με υπόθεση κατάληψης δημοτικού δρόμου στην Τ.Κ. Στυμφαλίας.
Γ.- Για τον έλεγχο κρίνεται ότι θ’ απαιτηθεί 1,0 ώρα εργασίας. Ο Δήμος θα επιβαρυνθεί εκτός της αμοιβής και με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α..
Δ.- Η πληρωμή της Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).
Ε.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.00-6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 30.000,00.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 48/2015
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Σταματόπουλος Σπυρίδων 1 Μυττάς Ιωάννης
2 Καρακούσης Ευάγγελος
3 Μπουζιάνη Βασιλική
4 Ζάρκος Δημήτριος
5 Σπανός Κων/νος
6 Κελλάρης Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 16 Μαρτίου 2015

Print Friendly, PDF & Email

54/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8/ 16-03-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 54/2015

Περίληψη: «Έγκριση της αριθ. 38/2015 αποφάσεως Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου ως συνηγόρου υπεράσπισης τέως Αντιδημάρχου Ι.Τσιάνου».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η Μαρτίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 4433/12-03-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 7 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
2.- Μυττάς Ιωάννης Μέλος
3.- Καρακούσης Ευάγγελος Μέλος
4.- Μπουζιάνη Βασιλική «
5.- Ζάρκος Δημήτριος «
6.- Σπανός Κων/νος Μέλος
7.- Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 7ο
————————-
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Εγκρίσεως της υπ’ αριθ. 38/2015 Απόφ. Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου ως συνηγόρου υπεράσπισης τέως Αντιδημάρχου Ι.Τσιάνου» έθεσε υπόψη των μελών την με αριθ. 38/2015 Απόφαση Δημάρχου, με την οποία όρισε συνήγορο υπεράσπισης του τέως Αντιδημάρχου κου Ι. Τσιάνου , τη δικηγόρο Κορίνθου, κα Αντιγόνη Κατσαβού , κατόπιν του υπ. αριθ. 11/2014 κλητήριου θεσπίσματος του δημόσιου κατήγορου του Πταισματοδικείου Σικυώνος – Κιάτου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 και του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α. Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 38/2015 Απόφαση του Δημάρχου Σικυωνίων περί ορισμού της δικηγόρου Κορίνθου, κ. Αντιγόνης Κατσαβού , η οποία θα αναλάβει την υπεράσπιση του τέως Αντιδημάρχου κου Ι. Τσιάνου, κατόπιν του υπ. αριθ. 11/2014 κλητήριου θεσπίσματος του δημόσιου κατήγορου του Πταισματοδικείου Σικυώνος – Κιάτου.

B. Η πληρωμή της Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Γ. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.00-6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 30.000,00. Ο Δήμος θα επιβαρυνθεί εκτός της αμοιβής και με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α..

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 54/2015
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Σταματόπουλος Σπυρίδων 1. Μυττάς Ιωάννης
2. Καρακούσης Ευάγγελος
3. Μπουζιάνη Βασιλική
4. Ζάρκος Δημήτριος
5. Σπανός Κων/νος
6. Κελλάρης Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 16 Μαρτίου 2015

Print Friendly, PDF & Email

57/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

l

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 8/16-03-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 57/2015

Περίληψη: «Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 7/2015 απόφασης του Εφετείου Ναυπλίου, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η Μαρτίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 4433/12-03-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 7 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων (Δήμαρχος)
2.- Μυττάς Ιωάννης (Μέλος)
3.- Ζάρκος Δημήτριος (Μέλος)
4.- Καρακούσης Ευάγγελος (Μέλος)
5.- Μπουζιάνη Βασιλική (Μέλος)
6.- Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
7.- Σπανός Κων/νος (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 9ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , Σταματόπουλος Σπυρίδων, εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Λήψεως απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 7/2015 απόφασης του Εφετείου Ναυπλίου, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου» έθεσε υπ’ όψιν του σώματος τα κατωτέρω:

α ) την υπ. αριθ. 7/15 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου , β) Την με αριθ. 13/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού του δικηγόρου Γεωργίου Μπλέσιου για την παροχή γνωμοδότησης, και γ) την από 25-02-2015 γνωμοδότηση του ανωτέρω δικηγόρου σύμφωνα με την οποία προτείνεται: α) Η μη άσκηση αναίρεσης ή άλλου ένδικου μέσου κατά της ανωτέρω απόφασης , δεδομένου ότι κάτι τέτοιο δεν θα ευδοκιμήσει, β) Η καταβολή στον κύριο και δικαιούχο κο Γεώργιο Γκίουλη της αποζημίωσης του υπ. αριθ. 85α ακινήτου του κτηματολογικού πίνακα που συντάχθηκε για την απαλλοτρίωση διάνοιξης της Ε.Ο. Κιάτου-Σουλίου-Γκούρας ποσού 68,67 €.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ιγ και της παραγράφου 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Α.- Την μη άσκηση αναίρεσης ή άλλου ένδικου μέσου κατά της ανωτέρω απόφασης , δεδομένου ότι κάτι τέτοιο δεν θα ευδοκιμήσει.

Β.- Την καταβολή στον κύριο και δικαιούχο κο Γεώργιο Γκίουλη της αποζημίωσης του υπ. αριθ. 85α ακινήτου του κτηματολογικού πίνακα που συντάχθηκε για την απαλλοτρίωση διάνοιξης της Ε.Ο. Κιάτου-Σουλίου-Γκούρας ποσού 68,67 €.

Γ.-Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 00-6492.002, όπου με νεότερη απόφαση θα ψηφισθεί η σχετική πίστωση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 57/2015 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Σταματόπουλος Σπυρίδων 1.- Μυττάς Ιωάννης
2.- Ζάρκος Δημήτριος
3.- Καρακούσης Ευάγγελος
4.- Μπουζιάνη Βασιλική
5.- Κελλάρης Γεώργιος
6.- Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 16 Μαρτίου 2015

Print Friendly, PDF & Email

52/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8/ 16-03-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμός Απόφασης 52/2015

Περίληψη: «Έγκριση της αριθ. 41/2015 αποφάσεως Δημάρχου περί ορισμού δικαστικής επιμελήτριας για επίδοση εγγράφων».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η Μαρτίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 4433/12-03-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 7 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
2.- Μυττάς Ιωάννης Μέλος
3.- Καρακούσης Ευάγγελος Μέλος
4.- Μπουζιάνη Βασιλική «
5.- Ζάρκος Δημήτριος «
6.- Σπανός Κων/νος Μέλος
7.- Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 4ο
————————-
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων , εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Εγκρίσεως της αριθ. 41/2015 αποφάσεως Δημάρχου περί ορισμού δικαστικής επιμελήτριας για επίδοση εγγράφων», έθεσε υπόψη των μελών την με αριθ. 41/2015 Απόφαση Δημάρχου, με την οποία όρισε δικαστική επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών την κα Κατίνα Δανίκα , να επιδώσει την αριθ. 67/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου προς τους φερόμενους ιδιοκτήτες απαλλοτριωτέας έκτασης ήτοι τον Ξενοφώντα και την Μαρία Καράμπελα.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 και του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α. Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 41/2015 Απόφαση του Δημάρχου Σικυωνίων περί ορισμού της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών κας Κατίνας Δανίκα, η οποία θα επιδώσει την αριθ. 67/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου προς τους φερόμενους ιδιοκτήτες απαλλοτριωτέας έκτασης ήτοι τον Ξενοφώντα και την Μαρία Καράμπελα.

Β.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00-6116 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών» με ποσό € 2.000,00 που ψηφίστηκε με την αριθ. 5/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με ΠΑΥ 74/2015.

Γ.- Η πληρωμή των δικαστικών επιμελητών θα γίνει σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. με αριθμό ΚΥΑ 2/54683/0022/08 (ΦΕΚ 1716 Β/26—08-2008 – Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ 1916/ Β/18-09-2008 «Περί Καθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών».

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 52/2015
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Σταματόπουλος Σπυρίδων 1. Μυττάς Ιωάννης
2. Καρακούσης Ευάγγελος
3. Μπουζιάνη Βασιλική
4. Ζάρκος Δημήτριος
5. Σπανός Κων/νος
6. Κελλάρης Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 16 Μαρτίου 2015

Print Friendly, PDF & Email

35/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 5/20-02-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 35/2015

Περίληψη: Λήψη απόφασης σχετικά με τα αναφερόμενα στην υπ. αριθ. 7/2014 απόφαση της Τ.Κ. Μ. Βάλτου , κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20η Φεβρουαρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 2602/16-02-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 6 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων (Δήμαρχος) 1.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
2.- Μυττάς Ιωάννης (Μέλος)
3.- Ζάρκος Δημήτριος (Μέλος)
4.- Καρακούσης Ευάγγελος (Μέλος)
5.- Μπουζιάνη Βασιλική (Μέλος)
6.- Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 6ο

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της «Λήψης απόφασης σχετικά με τα αναφερόμενα στην υπ. αριθ. 7/2014 απόφαση της Τ.Κ. Μ. Βάλτου, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου» έθεσε υπ’ όψιν του σώματος τα κατωτέρω:
α ) την υπ. αριθ. 7/14 απόφαση της Τ.Κ. Μ. Βάλτου περί «Λήψης απόφασης απολεσθέντων κλιματιστικών», β) Την με αριθ. 30/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού της δικηγόρου Κων/νας Γεωργούλια για την παροχή γνωμοδότησης, και γ) την από 20-02-2015 γνωμοδότηση της ανωτέρω δικηγόρου σύμφωνα με την οποία προτείνεται: α) η αποστολή εξώδικης όχλησης-πρόσκλησης προς τον τέως Πρόεδρο της Τ. Κ. Μεγ. Βάλτου προκειμένου αυτός να ενημερώσει εγγράφως περί των γεγονότων που καταγγέλλεται πως έχουν λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της θητείας του αλλά και περί των από πλευράς του ενεργειών για το θέμα αυτό και β) Να επανέλθει το θέμα στην οικονομική επιτροπή μετά την απάντηση του τέως Προέδρου της Τ. Κ. Μεγ. Βάλτου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιγ και της παραγράφου 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Α.- Εγκρίνει την από 20-02-2015 γνωμοδότηση της δικηγόρου Κωνσταντίνας Γεωργούλια.

Β.- Ορίζει ως πληρεξούσια δικηγόρο την κα Παρασκευή Παπαγιαννοπούλου , δικηγόρο Κορίνθου, προκειμένου να προβεί στην σύνταξη της αναφερόμενης στο σκεπτικό της παρούσας εξώδικης όχλησης-πρόσκλησης του τέως Προέδρου της Τ. Κ. Μεγ. Βάλτου.

Γ.- Αναγνωρίζει ότι για την σύνταξη της ανωτέρω εξώδικης πρόσκλησης θα απαιτηθεί 1,5 ώρα εργασίας.

Δ.- Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).
Ε.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.00-6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 30.000,00.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 35/2015 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Σταματόπουλος Σπυρίδων 1.- Μυττάς Ιωάννης
2.- Ζάρκος Δημήτριος
3.- Καρακούσης Ευάγγελος
4.- Μπουζιάνη Βασιλική
5.- Κελλάρης Γεώργιος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 20 Φεβρουαρίου 2015

Print Friendly, PDF & Email

45/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 6/26-02-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 45/2015

Περίληψη: «Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά υπ. αριθ. 2924/2014 Μον. Πρωτ. Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών) , κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα, την 26η Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη, και ώρα 10 : 30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 3026/20-02-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -4- μελών παραβρέθηκαν – 7 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 1.- Καρακούσης Ευάγγελος Μέλος
2.- Μυττάς Ιωάννης Μέλος 2.- Μπουζιάνη Βασιλική «
3.- Ζάρκος Δημήτριος « 3.- Σπανός Κων/νος Μέλος
4.- Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 6ο

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της «Λήψης απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά υπ. αριθ. 2924/2014 απόφασης του Μον. Πρωτ. Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών) , κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου» έθεσε υπ’ όψιν του σώματος τα κατωτέρω:
α)Την υπ. αριθ. 2924/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών, β)τη με αριθ. 348/14 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού του δικηγόρου Βασιλείου Τσατσάνη για την παροχή γνωμοδότησης και γ) την από 18-02-2015 γνωμοδότηση του ανωτέρω δικηγόρου η οποία ρητά αναφέρει πως πιθανολογείται η ευδοκίμηση των ασκηθησομένων ενδίκων μέσων κατά της άνω απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. ιγ και της παραγράφου 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1.Την άσκηση των προβλεπομένων εκ του νόμου ενδίκων μέσων (έφεσης) κατά της υπ. αριθ. 2924/2014 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

2.Ορίζει ως πληρεξούσιο του Δήμου Σικυωνίων, το δικηγόρο Αθηνών, κο Βασίλειο Τσατσάνη, προκειμένου ν’ ασκήσει τα προβλεπόμενα εκ του νόμου ένδικα μέσα, καθώς επίσης να παρασταθεί κατά την εκδίκαση αυτών, οποτεδήποτε συζητηθούν ακόμα και κατόπιν αναβολής ή ματαίωσης.

3.- Σε περίπτωση που η ασκηθείσα έφεση του Δήμου γίνει αποδεκτή από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο κι ο αντίδικος ασκήσει αίτηση αναίρεσης ορίζει τον ίδιο ως άνω δικηγόρο να παρασταθεί κατά την εκδίκαση αυτής, οποτεδήποτε αυτή συζητηθεί ακόμα και κατόπιν αναβολής ή ματαίωσης.
4.Σε περίπτωση που η ασκηθείσα έφεση του Δήμου απορριφθεί από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο ορίζει τον ίδιο ως άνω δικηγόρο να γνωμοδοτήσει περί της άσκησης ή μη αίτησης αναίρεσης από πλευράς Δήμου Σικυωνίων.
5.- Για τις ανάγκες σύνταξης της προαναφερθείσας γνωμοδότησης κρίνεται ότι θ’ απαιτηθεί 1,5 ώρα εργασίας. Ο Δήμος πέραν της προαναφερθείσας αμοιβής, θα επιβαρυνθεί με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α..
6.-Σε περίπτωση που κατά την ορισθείσα δικάσιμο, ή οιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει κατά το μέλλον, χορηγηθεί αναβολή με αίτημα του αντιδίκου αναγνωρίζεται στον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου χρόνος 0,5 ώρας εργασίας. Ο Δήμος πέραν της προαναφερθείσας αμοιβής, ο Δήμος θα επιβαρυνθεί με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α..
7.Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).
8.Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.00-6111.001 που είναι γραμμένη στον υπό έγκριση προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 30.000,00.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 45/2015 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Σταματόπουλος Σπυρίδων 1.- Μυττάς Ιωάννης
2.- Ζάρκος Δημήτριος
3.- Κελλάρης Γεώργιος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 26 Φεβρουαρίου 2015

Print Friendly, PDF & Email

73/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 9 / 30-03-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 73/ 2015

Περίληψη: «Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για δημιουργία και ενίσχυση πιστώσεων».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30η Μαρτίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 5096/23-03-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 5 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 1.- Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
2.- Μυττάς Ιωάννης Μέλος 2.- Σπανός Κων/νος «
3.- Καρακούσης Ευάγγελος Μέλος
4.- Ζάρκος Δημήτριος «
5.- Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 2ο
—————————–
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Σταματόπουλος Σπυρίδων, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Τροποποίησης προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την κάλυψη μισθοδοσίας καθαριστριών σχολικών μονάδων» έθεσε υπόψη των μελών το από 26-03-2015 υπηρεσιακό σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου από το οποίο προκύπτει τροποποίηση του πρου/σμού , που έχει ως κατωτέρω:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς
Οικονομική Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ 2ο
Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για δημιουργία και ενίσχυση πιστώσεων.
**************************************
Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.
1.- Μετά από προφορική εντολή του Αντιδημάρχου προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισμού και η ενίσχυση της πίστωσης του Κ.Α. 00-6441 με τίτλο «Συμμετοχή σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις» για την συμμετοχή του Δήμου μας α) στην Τριαθλητική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Λίμνη Δόξα και β) στην Αγωνιστική Διάσχιση Ζήρειας, που θα διεξαχθούν στην Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ, αναλυτικά όπως παρακάτω:
Από την αδιάθετη πίστωση των:
α) Κ.Α. 00-6431.001 με τίτλο «Τουριστική Προβολή Δήμου», ποσού 2.000,00 €, μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 1.000,00 € προερχόμενη από τακτικά έσοδα, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 1.000,00 €
β) Κ.Α. 00-6433 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών», ποσού 3.000,00 €, μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 1.000,00 € προερχόμενη από τακτικά έσοδα διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 2.000,00 € -και-
γ) Κ.Α. 00-6442 με τίτλο «Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων», ποσού 1.000,00 €, μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 500,00 € προερχόμενη από τακτικά έσοδα, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 500,00 € δηλαδή μεταφέρει συνολικό ποσό 2.500,00 €
Στον Κ.Α. 00-6441 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις», πίστωση ποσού 2.500,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 3.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 5.500,00 €.

***************************************
2.- Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισμού και η δημιουργία νέας πίστωσης για την τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (SOFTWARE), αναλυτικά όπως παρακάτω:
Από την αδιάθετη πίστωση των:
α) Κ.Α. 30-6264.001 με τίτλο «Συντήρηση Φωτεινών Σηματοδοτών», ποσού 1.000,00 € , την οποία και καταργεί μεταφέρει δια του αποθεματικού ισόποση πίστωση προερχόμενη από τακτικά έσοδα

β) Κ.Α. 30-6264.002 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων και εξαρτήσεων», ποσού 1.000,00 € , την οποία και καταργεί μεταφέρει δια του αποθεματικού ισόποση πίστωση προερχόμενη από τακτικά έσοδα -και-

γ) Κ.Α. 30-6613.004 με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ –Εκτυπωτών – Φωτοτυπικών Μηχανημάτων – FAX, εντύπων μηχανογράφησης & υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων», ποσού 3.000,00 € , την οποία και καταργεί μεταφέρει δια του αποθεματικού ισόποση πίστωση προερχόμενη από τακτικά έσοδα
δηλαδή μεταφέρει συνολικό ποσό 5.000,00 €

Στον Κ.Α. 10-6266.004 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (SOFTWARE)», πίστωση ποσού 5.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση .-
***************************************

3.- Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 στον Κ.Α. 20-7135.011 γράφτηκε πίστωση 15.000,00 € για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015.
Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισμού και η δημιουργία νέας πίστωσης για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015, αναλυτικά όπως παρακάτω:
Από την αδιάθετη πίστωση του Κ.Α. 20-7135.011 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» ποσού 15.000,00 € , την οποία και καταργεί μεταφέρει δια του αποθεματικού ισόποση πίστωση προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015
Στον Κ.Α. 20-7135.013 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 15.000,00 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015.-
Κιάτο 26 Μαρτίου 2015
Για το Οικονομικό Τμήμα
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» , τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 την με αριθ. πρωτ. 30842/31-7-2013 ΚΥΑ Υπ.Οικ/κων & Εσωτερικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του πρου/σμού των δήμων, οικονομικού έτους 2014 κλπ» το με αριθ. πρωτ. 28376/18-07-2012 έγγραφο του Υπ.Εσ. και την προαναφερόμενη σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

A Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α.-Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2015, ως εξής:

1) Από την αδιάθετη πίστωση των:
α) Κ.Α. 00-6431.001 με τίτλο «Τουριστική Προβολή Δήμου», ποσού 2.000,00 €, μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 1.000,00 € προερχόμενη από τακτικά έσοδα, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 1.000,00 €
β) Κ.Α. 00-6433 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών», ποσού 3.000,00 €, μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 1.000,00 € προερχόμενη από τακτικά έσοδα διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 2.000,00 € -και-
γ) Κ.Α. 00-6442 με τίτλο «Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων», ποσού 1.000,00 €, μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 500,00 € προερχόμενη από τακτικά έσοδα, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 500,00 € δηλαδή μεταφέρει συνολικό ποσό 2.500,00 €

Στον Κ.Α. 00-6441 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις», πίστωση ποσού 2.500,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 3.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 5.500,00 €.

2)Από την αδιάθετη πίστωση των:
α) Κ.Α. 30-6264.001 με τίτλο «Συντήρηση Φωτεινών Σηματοδοτών», ποσού 1.000,00 € , την οποία και καταργεί μεταφέρει δια του αποθεματικού ισόποση πίστωση προερχόμενη από τακτικά έσοδα

β) Κ.Α. 30-6264.002 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων και εξαρτήσεων», ποσού 1.000,00 € , την οποία και καταργεί μεταφέρει δια του αποθεματικού ισόποση πίστωση προερχόμενη από τακτικά έσοδα -και-

γ) Κ.Α. 30-6613.004 με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ –Εκτυπωτών – Φωτοτυπικών Μηχανημάτων – FAX, εντύπων μηχανογράφησης & υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων», ποσού 3.000,00 € , την οποία και καταργεί μεταφέρει δια του αποθεματικού ισόποση πίστωση προερχόμενη από τακτικά έσοδα
δηλαδή μεταφέρει συνολικό ποσό 5.000,00 €

Στον Κ.Α. 10-6266.004 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (SOFTWARE)», πίστωση ποσού 5.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση.

3.- Από την αδιάθετη πίστωση του Κ.Α. 20-7135.011 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» ποσού 15.000,00 € , την οποία και καταργεί μεταφέρει δια του αποθεματικού ισόποση πίστωση προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015.
Στον Κ.Α. 20-7135.013 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 15.000,00 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015.

Β.- Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 73/2015.
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη
1. Μυττάς Ιωάννης
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 2. Καρακούσης Ευάγγελος
3. Ζάρκος Δημήτριος
4. Κελλάρης Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 30 Μαρτίου 2015

Print Friendly, PDF & Email

69/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 8/ 16-03-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμός Απόφασης 69/2015

Περίληψη: «Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 492,00 του δικηγόρου Βασιλείου Τσατσάνη σε γνωμοδότηση επί ασκήσεως ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρίθμ. 73/2014 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως με την οποία απερρίφθη η ασκηθείσα έφεση του Δήμου περί ακυρώσεως της αρίθμ. 92/2011 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, σύμφωνα με την οποία είχε υποχρεωθεί ο Δήμος μας να καταβάλλει σε καθένα από τους 23 ενάγοντες υπαλλήλους τα αναγραφόμενα σε αυτούς ποσά, λόγω της μη καταβολής του επιδόματος των 176 € κατά το έτος 2005».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η Φεβρουαρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 4433/12-03-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 7 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
2.- Μυττάς Ιωάννης Μέλος
3.- Καρακούσης Ευάγγελος Μέλος
4.- Μπουζιάνη Βασιλική «
5.- Ζάρκος Δημήτριος «
6.- Σπανός Κων/νος Μέλος
7.- Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 21ο
————————-
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Εγκρίσεως δαπάνης αμοιβής € 492,00 του δικηγόρου Βασιλείου Τσατσάνη σε γνωμοδότηση επί ασκήσεως ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρίθμ. 73/2014 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως με την οποία απερρίφθη η ασκηθείσα έφεση του Δήμου περί ακυρώσεως της αρίθμ. 92/2011 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, σύμφωνα με την οποία είχε υποχρεωθεί ο Δήμος μας να καταβάλλει σε καθένα από τους 23 ενάγοντες υπαλλήλους τα αναγραφόμενα σε αυτούς ποσά, λόγω της μη καταβολής του επιδόματος των 176 € κατά το έτος 2005», έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 12-03-2015 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς
Τον Δήμαρχο Σικυωνίων
(Ως Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 21ο
Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 492,00 του δικηγόρου Βασιλείου Τσατσάνη σε γνωμοδότηση επί ασκήσεως ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρίθμ. 73/2014 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως με την οποία απερρίφθη η ασκηθείσα έφεση του Δήμου περί ακυρώσεως της αρίθμ. 92/2011 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, σύμφωνα με την οποία είχε υποχρεωθεί ο Δήμος μας να καταβάλλει σε καθένα από τους 23 ενάγοντες υπαλλήλους τα αναγραφόμενα σε αυτούς ποσά, λόγω της μη καταβολής του επιδόματος των 176 € κατά το έτος 2005.
*******************************
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από το Δήμο ή την Κοινότητα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης) περί «Οικονομικής Επιτροπής – Αρμοδιότητες» η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Σύμφωνα με την 113/2009 πράξη του 1ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου «οι προεισπράξεις δικηγορικής αμοιβής του Δ.Σ., οι οποίες κατατίθενται υποχρεωτικά από το δικηγόρο κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 6 του άρθρου 96 του Κώδικα περί Δικηγόρων, αποδεικνύουν την πραγματοποίηση των περιγραφόμενων ως άνω δικαστικών ενεργειών από το φερόμενο ως δικαιούχο δικηγόρο».
Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63 «Καθορισμός αμοιβής με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης» του Κώδικα Δικηγόρων που κυρώθηκε με το Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/τ.Α΄/27-09-2013) και τροποποιήθηκε με το Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/τ.Α΄/06-11-2013) εάν το αντικείμενο της δίκης δεν αποτιμάται σε χρήμα η αμοιβή υπολογίζεται με βάση το Παράρτημα Ι του Κώδικα.

Θέτουμε υπόψη σας τα δικαιολογητικά που μας προσκόμισε ο πληρεξούσιος δικηγόρος Κος Βασίλειος Τσατσάνης (γνωμοδότηση) για 5 ώρες προς 80,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 23%) κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου σύμφωνα με την 162/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ποσού (492,00) ΕΥΡΩ, «για γνωμοδότηση επί ασκήσεως ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρίθμ. 73/2014 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως με την οποία απερρίφθη η ασκηθείσα έφεση του Δήμου περί ακυρώσεως της αρίθμ. 92/2011 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, σύμφωνα με την οποία είχε υποχρεωθεί ο Δήμος μας να καταβάλλει σε καθένα από τους 23 ενάγοντες υπαλλήλους τα αναγραφόμενα σε αυτούς ποσά, λόγω της μη καταβολής του επιδόματος των 176 € κατά το έτος 2005».
Την εν λόγω γνωμοδότηση ελήφθη η αριθμ. 211/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε ομόφωνα «να μην ασκηθεί αναίρεση κατά της υπ’ αρίθμ. 73/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως».
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε να ληφθεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης αμοιβής του Πληρεξουσίου Δικηγόρου Κου Τσατσάνη Βασιλείου και τη διάθεση πίστωσης ποσού (492,00) ΕΥΡΩ σε βάρος του Κωδικού Αριθμού των εξόδων 00-6111.001 με την ονομασία «Αμοιβές Νομικών», καθώς και την απόδοσή της στον δικαιούχο για την εξόφληση της σχετικής δαπάνης.-

Κιάτο 12 Μαρτίου 2015
Για το Οικονομικό Τμήμα
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση και διάθεση της δαπάνης.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την ανάγκη έγκρισης και διάθεσης της δαπάνης αυτής,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

A.- Εγκρίνει την δαπάνη αμοιβής ποσού € 492,00 στον Δικηγόρο Βασίλειο Τσατσάνη, που αφορά δικαστικές και εξώδικες ενέργειες που διενήργησε σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου, σύμφωνα με την αριθ. 211/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

B.- Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ποσού € 492,00 σε βάρος του Κ.Α. 00- 6111.001 για «Αμοιβές Νομικών» να διατεθεί βάσει πλήρων και νομίμων δικαιολογητικών για την αμοιβή του Δικηγόρου Τσατσάνη Βασιλείου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 69/2015.
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη
1. Μυττάς Ιωάννης
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 2. Ζάρκος Δημήτριος
3. Καρακούσης Ευάγγελος
4. Μπουζιάνη Βασιλική
5. Κελλάρης Βασίλειος
6. Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 16 Μαρτίου 2015

Print Friendly, PDF & Email

61/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8/ 16-03-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμός Απόφασης 61/2015

Περίληψη: «Έγκριση δαπάνης αμοιβής ποσού 290,28€ του δικηγόρου Αριστείδη Ζαχαριά σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Δήμου περί αναστολής εκτέλεσης υπ’ αριθ. 284/2014 Αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η Φεβρουαρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 4433/12-03-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 7 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
2.- Μυττάς Ιωάννης Μέλος
3.- Καρακούσης Ευάγγελος Μέλος
4.- Μπουζιάνη Βασιλική «
5.- Ζάρκος Δημήτριος «
6.- Σπανός Κων/νος Μέλος
7.- Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 13ο
————————-
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Eγκρίσεως δαπάνης αμοιβής ποσού 290,28€ του δικηγόρου Αριστείδη Ζαχαριά σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Δήμου περί αναστολής εκτέλεσης υπ’ αριθ. 284/2014 Αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου», έθεσε υπ΄όψη της Επιτροπής το από 09-03-2015 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς
Τον Δήμαρχο Σικυωνίων
(Ως Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 13ο

Έγκριση δαπάνης αμοιβής ποσού 290,28 € του δικηγόρου Αριστείδη Ζαχαριά σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Δήμου περί αναστολής εκτέλεσης υπ’ αριθ. 284/2014 Αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.
*******************************
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από το Δήμο ή την Κοινότητα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης) περί «Οικονομικής Επιτροπής – Αρμοδιότητες» η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με την 113/2009 πράξη του 1ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου «οι προεισπράξεις δικηγορικής αμοιβής του Δ.Σ., οι οποίες κατατίθενται υποχρεωτικά από το δικηγόρο κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 6 του άρθρου 96 του Κώδικα περί Δικηγόρων, αποδεικνύουν την πραγματοποίηση των περιγραφόμενων ως άνω δικαστικών ενεργειών από το φερόμενο ως δικαιούχο δικηγόρο».

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63 «Καθορισμός αμοιβής με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης» του Κώδικα Δικηγόρων που κυρώθηκε με το Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/τ.Α΄/27-09-2013) και τροποποιήθηκε με το Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/τ.Α΄/06-11-2013) εάν το αντικείμενο της δίκης δεν αποτιμάται σε χρήμα η αμοιβή υπολογίζεται με βάση το Παράρτημα Ι του Κώδικα.

Θέτουμε υπόψη σας τα δικαιολογητικά που μας προσκόμισε ο πληρεξούσιος δικηγόρος Κος Αριστείδης Ζαχαριάς (σημείωμα και γραμμάτιο προκαταβολής εξόδων Δικηγορικού Συλλόγου) για δικαστικές και εξώδικες ενέργειες που διενήργησε κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου σύμφωνα με την αριθ. 223/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ποσού (290,28) ΕΥΡΩ, «για κατάθεση σημειώματος και παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Δήμου περί αναστολής εκτέλεσης υπ’ αριθμ. 284/2014 Αποφάσεως του παραπάνω Δικαστηρίου».

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε να ληφθεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης αμοιβής του Πληρεξούσιου Δικηγόρου Κου Ζαχαριά Αριστείδη και τη διάθεση πίστωσης ποσού (290,28) ΕΥΡΩ, σε βάρος του Κωδικού Αριθμού των εξόδων 00-6111.001 με την ονομασία «Αμοιβές Νομικών», καθώς και την απόδοσή της στον δικαιούχο για την εξόφληση της σχετικής δαπάνης.-

Κιάτο 9 Μαρτίου 2015
Για το Οικονομικό Τμήμα
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση και διάθεση της δαπάνης.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την ανάγκη έγκρισης και διάθεσης της δαπάνης αυτής,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

A.- Εγκρίνει την δαπάνη αμοιβής ποσού € 290,28 στον Δικηγόρο Αριστείδη Ζαχαριά, που αφορά δικαστικές και εξώδικες ενέργειες που διενήργησε σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου, σύμφωνα με την αριθ. 223/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

B.- Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ποσού € 290,28 σε βάρος του Κ.Α. 00- 6111.001 για «Αμοιβές Νομικών» να διατεθεί βάσει πλήρων και νομίμων δικαιολογητικών για την αμοιβή του Δικηγόρου Αριστείδη Ζαχαριά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 61/2015.
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη
1. Μυττάς Ιωάννης
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 2. Ζάρκος Δημήτριος
3. Καρακούσης Ευάγγελος
4. Μπουζιάνη Βασιλική
5. Κελλάρης Βασίλειος
6. Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 16 Μαρτίου 2015

Print Friendly, PDF & Email

67/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 8/ 16-03-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμός Απόφασης 67/2015

Περίληψη: «Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 329,64 του δικηγόρου Βασιλείου Τσατσάνη για εκπροσώπηση του Δήμου μας ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου στην από 10-12-2006 αγωγή του Γεωργίου Καρατζιά κ.λ.π. υπαλλήλων του τέως Δήμου Στυμφαλίας σχετικά με αναδρομική καταβολή πρόσθετης μηνιαίας αμοιβής 176,00 Ευρώ για το χρονικό διάστημα από 01-01-2002 έως 31-12-2006».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η Φεβρουαρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 4433/12-03-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 7 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
2.- Μυττάς Ιωάννης Μέλος
3.- Καρακούσης Ευάγγελος Μέλος
4.- Μπουζιάνη Βασιλική «
5.- Ζάρκος Δημήτριος «
6.- Σπανός Κων/νος Μέλος
7.- Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 19ο
————————-
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Εγκρίσεως δαπάνης αμοιβής € 329,64 του δικηγόρου Βασιλείου Τσατσάνη για εκπροσώπηση του Δήμου μας ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου στην από 10-12-2006 αγωγή του Γεωργίου Καρατζιά κ.λ.π. υπαλλήλων του τέως Δήμου Στυμφαλίας σχετικά με αναδρομική καταβολή πρόσθετης μηνιαίας αμοιβής 176,00 Ευρώ για το χρονικό διάστημα από 01-01-2002 έως 31-12-2006», έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 12-03-2015 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προς
Τον Δήμαρχο Σικυωνίων
(Ως Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής)

ΘΕΜΑ 19ο

Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 329,64 του δικηγόρου Βασιλείου Τσατσάνη για εκπροσώπηση του Δήμου μας ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου στην από 10-12-2006 αγωγή του Γεωργίου Καρατζιά κ.λ.π. υπαλλήλων του τέως Δήμου Στυμφαλίας σχετικά με αναδρομική καταβολή πρόσθετης μηνιαίας αμοιβής 176,00 Ευρώ για το χρονικό διάστημα από 01-01-2002 έως 31-12-2006.-
*******************************
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από το Δήμο ή την Κοινότητα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης) περί «Οικονομικής Επιτροπής – Αρμοδιότητες» η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Σύμφωνα με την 113/2009 πράξη του 1ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου «οι προεισπράξεις δικηγορικής αμοιβής του Δ.Σ., οι οποίες κατατίθενται υποχρεωτικά από το δικηγόρο κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 6 του άρθρου 96 του Κώδικα περί Δικηγόρων, αποδεικνύουν την πραγματοποίηση των περιγραφόμενων ως άνω δικαστικών ενεργειών από το φερόμενο ως δικαιούχο δικηγόρο».
Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63 «Καθορισμός αμοιβής με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης» του Κώδικα Δικηγόρων που κυρώθηκε με το Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/τ.Α΄/27-09-2013) και τροποποιήθηκε με το Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/τ.Α΄/06-11-2013) εάν το αντικείμενο της δίκης δεν αποτιμάται σε χρήμα η αμοιβή υπολογίζεται με βάση το Παράρτημα Ι του Κώδικα.
Θέτουμε υπόψη σας τα δικαιολογητικά που μας προσκόμισε ο πληρεξούσιος δικηγόρος Κος Βασίλειος Τσατσάνης (προτάσεις-υπόμνημα και γραμμάτιο προκαταβολής εξόδων Δικηγορικού Συλλόγου) για δικαστικές και εξώδικες ενέργειες που διενήργησε κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου σύμφωνα με την 160/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ποσού (329,64) ΕΥΡΩ, «για υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου Σικυωνίων ως καθολικού διαδόχου του τέως Δήμου Στυμφαλίας ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά την εκδίκαση της από 10-12-2006 αγωγής του Γεωργίου Καρατζιά κ.λ.π. υπαλλήλων του τέως Δήμου Στυμφαλίας σχετικά με αναδρομική καταβολή πρόσθετης μηνιαίας αμοιβής 176,00 Ευρώ για το χρονικό διάστημα από 01-01-2002 έως 31-12-2006».
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε να ληφθεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης αμοιβής του Πληρεξούσιου Δικηγόρου Κου Τσατσάνη Βασιλείου και τη διάθεση πίστωσης ποσού (329,64) ΕΥΡΩ σε βάρος του Κωδικού Αριθμού των εξόδων 00-6111.001 με την ονομασία «Αμοιβές Νομικών», καθώς και την απόδοσή της στον δικαιούχο για την εξόφληση της σχετικής δαπάνης.-

Κιάτο 12 Μαρτίου 2015
Για το Οικονομικό Τμήμα
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση και διάθεση της δαπάνης.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την ανάγκη έγκρισης και διάθεσης της δαπάνης αυτής,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

A.- Εγκρίνει την δαπάνη αμοιβής ποσού € 329,64 στον Δικηγόρο Βασίλειο Τσατσάνη, που αφορά δικαστικές και εξώδικες ενέργειες που διενήργησε σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου, σύμφωνα με την αριθ. 160/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

B.- Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ποσού € 329,64 σε βάρος του Κ.Α. 00-6111.001 για «Αμοιβές Νομικών» να διατεθεί βάσει πλήρων και νομίμων δικαιολογητικών για την αμοιβή του Δικηγόρου Τσατσάνη Βασιλείου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 67/2015.
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη
1. Μυττάς Ιωάννης
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 2. Ζάρκος Δημήτριος
3. Καρακούσης Ευάγγελος
4. Μπουζιάνη Βασιλική
5. Κελλάρης Βασίλειος
6. Σπανός Κων/νος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 16 Μαρτίου 2015

Print Friendly, PDF & Email

64/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 8/ 16-03-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμός Απόφασης 64/2015

Περίληψη: «Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 120,00 της δικηγόρου Ασπασίας Χατζοπούλου σε γνωμοδότηση επί ασκήσεως ή μη εφέσεως της υπ’ αριθ. 191/2014 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, για την υπόθεση που αφορά αγωγή αποζημίωσης της Ζαφειρίας Πικιώκου του Δημητρίου από το Δήμο μας».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η Φεβρουαρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 4433/12-03-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 7 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
2.- Μυττάς Ιωάννης Μέλος
3.- Καρακούσης Ευάγγελος Μέλος
4.- Μπουζιάνη Βασιλική «
5.- Ζάρκος Δημήτριος «
6.- Σπανός Κων/νος Μέλος
7.- Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 16ο
————————-
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Eγκρίσεως δαπάνης αμοιβής € 120,00 της δικηγόρου Ασπασίας Χατζοπούλου σε γνωμοδότηση επί ασκήσεως ή μη εφέσεως της υπ’ αριθ. 191/2014 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, για την υπόθεση που αφορά αγωγή αποζημίωσης της Ζαφειρίας Πικιώκου του Δημητρίου από το Δήμο μας», έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 09-03-2015 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς
Τον Δήμαρχο Σικυωνίων
(Ως Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 16ο

Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 120,00 της δικηγόρου Ασπασίας Χατζοπούλου σε γνωμοδότηση επί ασκήσεως ή μη εφέσεως της υπ’ αριθ. 191/2014 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, για την υπόθεση που αφορά αγωγή αποζημίωσης της Ζαφειρίας Πικιώκου του Δημητρίου από το Δήμο μας.
*******************************
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από το Δήμο ή την Κοινότητα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης) περί «Οικονομικής Επιτροπής – Αρμοδιότητες» η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με την 113/2009 πράξη του 1ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου «οι προεισπράξεις δικηγορικής αμοιβής του Δ.Σ., οι οποίες κατατίθενται υποχρεωτικά από το δικηγόρο κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 6 του άρθρου 96 του Κώδικα περί Δικηγόρων, αποδεικνύουν την πραγματοποίηση των περιγραφόμενων ως άνω δικαστικών ενεργειών από το φερόμενο ως δικαιούχο δικηγόρο».

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63 «Καθορισμός αμοιβής με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης» του Κώδικα Δικηγόρων που κυρώθηκε με το Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/τ.Α΄/27-09-2013) και τροποποιήθηκε με το Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/τ.Α΄/06-11-2013) εάν το αντικείμενο της δίκης δεν αποτιμάται σε χρήμα η αμοιβή υπολογίζεται με βάση το Παράρτημα Ι του Κώδικα.

Θέτουμε υπόψη σας τα δικαιολογητικά που μας προσκόμισε η πληρεξούσια δικηγόρος Κα Ασπασία Χατζοπούλου (γνωμοδότηση και το αρίθμ. 22/2015 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών) για 1,5 ώρες προς 80,00€ κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου σύμφωνα με την 337/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ποσού (120,00) ΕΥΡΩ, «για γνωμοδότηση επί ασκήσεως ή μη εφέσεως της υπ’ αρίθμ. 191/2014 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, για την υπόθεση που αφορά αγωγή αποζημίωσης της Ζαφειρίας Πικιώκου του Δημητρίου».
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε να ληφθεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης αμοιβής της Πληρεξουσίας Δικηγόρου Κας Ασπασίας Χατζοπούλου και τη διάθεση πίστωσης ποσού (120,00) ΕΥΡΩ σε βάρος του Κωδικού Αριθμού των εξόδων 00-6111.001 με την ονομασία «Αμοιβές Νομικών», καθώς και την απόδοσή της στην δικαιούχο για την εξόφληση της σχετικής δαπάνης.-

Κιάτο 9 Μαρτίου 2015
Για το Οικονομικό Τμήμα
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση και διάθεση της δαπάνης.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την ανάγκη έγκρισης και διάθεσης της δαπάνης αυτής,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

A.- Εγκρίνει την δαπάνη αμοιβής ποσού € 120,00 στην Δικηγόρο Ασπασία Χατζοπούλου, που αφορά δικαστικές και εξώδικες ενέργειες που διενήργησε σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου, σύμφωνα με την αριθ. 337/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

B.- Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ποσού € 120,00 σε βάρος του Κ.Α. 00- 6111.001 για «Αμοιβές Νομικών» να διατεθεί βάσει πλήρων και νομίμων δικαιολογητικών για την αμοιβή της Δικηγόρου Ασπασίας Χατζοπούλου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 64/2015.
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη
1. Μυττάς Ιωάννης
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 2. Ζάρκος Δημήτριος
3. Καρακούσης Ευάγγελος
4. Μπουζιάνη Βασιλική
5. Κελλάρης Βασίλειος
6. Σπανός Κων/νος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 16 Μαρτίου 2015

Print Friendly, PDF & Email

68/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 8/ 16-03-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμός Απόφασης 68/2015

Περίληψη: «Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 329,64 του δικηγόρου Βασιλείου Τσατσάνη για εκπροσώπηση του Δήμου μας ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου στην από 20-12-2006 αγωγή της Αναστασίας Βαρελά κ.λ.π. υπαλλήλων του τέως Δήμου Φενεού σχετικά με αναδρομική καταβολή πρόσθετης μηνιαίας αμοιβής 176,00 Ευρώ για το χρονικό διάστημα από 01-01-2002 έως 31-12-2006».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η Φεβρουαρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 4433/12-03-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 7 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
2.- Μυττάς Ιωάννης Μέλος
3.- Καρακούσης Ευάγγελος Μέλος
4.- Μπουζιάνη Βασιλική «
5.- Ζάρκος Δημήτριος «
6.- Σπανός Κων/νος Μέλος
7.- Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 20ο
————————-
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Εγκρίσεως δαπάνης αμοιβής € 329,64 του δικηγόρου Βασιλείου Τσατσάνη για εκπροσώπηση του Δήμου μας ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου στην από 20-12-2006 αγωγή της Αναστασίας Βαρελά κ.λ.π. υπαλλήλων του τέως Δήμου Φενεού σχετικά με αναδρομική καταβολή πρόσθετης μηνιαίας αμοιβής 176,00 Ευρώ για το χρονικό διάστημα από 01-01-2002 έως 31-12-2006», έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 12-03-2015 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προς
Τον Δήμαρχο Σικυωνίων
(Ως Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής)

ΘΕΜΑ 68ο

Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 329,64 του δικηγόρου Βασιλείου Τσατσάνη για εκπροσώπηση του Δήμου μας ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου στην από 20-12-2006 αγωγή της Αναστασίας Βαρελά κ.λ.π. υπαλλήλων του τέως Δήμου Φενεού σχετικά με αναδρομική καταβολή πρόσθετης μηνιαίας αμοιβής 176,00 Ευρώ για το χρονικό διάστημα από 01-01-2002 έως 31-12-2006.-
*******************************
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από το Δήμο ή την Κοινότητα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης) περί «Οικονομικής Επιτροπής – Αρμοδιότητες» η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Σύμφωνα με την 113/2009 πράξη του 1ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου «οι προεισπράξεις δικηγορικής αμοιβής του Δ.Σ., οι οποίες κατατίθενται υποχρεωτικά από το δικηγόρο κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 6 του άρθρου 96 του Κώδικα περί Δικηγόρων, αποδεικνύουν την πραγματοποίηση των περιγραφόμενων ως άνω δικαστικών ενεργειών από το φερόμενο ως δικαιούχο δικηγόρο».
Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63 «Καθορισμός αμοιβής με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης» του Κώδικα Δικηγόρων που κυρώθηκε με το Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/τ.Α΄/27-09-2013) και τροποποιήθηκε με το Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/τ.Α΄/06-11-2013) εάν το αντικείμενο της δίκης δεν αποτιμάται σε χρήμα η αμοιβή υπολογίζεται με βάση το Παράρτημα Ι του Κώδικα.
Θέτουμε υπόψη σας τα δικαιολογητικά που μας προσκόμισε ο πληρεξούσιος δικηγόρος Κος Βασίλειος Τσατσάνης (προτάσεις-υπόμνημα και γραμμάτιο προκαταβολής εξόδων Δικηγορικού Συλλόγου) για δικαστικές και εξώδικες ενέργειες που διενήργησε κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου σύμφωνα με την 161/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ποσού (329,64) ΕΥΡΩ, «για υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου Σικυωνίων ως καθολικού διαδόχου του τέως Δήμου Φενεού ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά την εκδίκαση της από 20-12-2006 αγωγής της Αναστασίας Βαρελά κ.λ.π. υπαλλήλων του τέως Δήμου Φενεού σχετικά με αναδρομική καταβολή πρόσθετης μηνιαίας αμοιβής 176,00 Ευρώ για το χρονικό διάστημα από 01-01-2002 έως 31-12-2006».
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε να ληφθεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης αμοιβής του Πληρεξούσιου Δικηγόρου Κου Τσατσάνη Βασιλείου και τη διάθεση πίστωσης ποσού (329,64) ΕΥΡΩ σε βάρος του Κωδικού Αριθμού των εξόδων 00-6111.001 με την ονομασία «Αμοιβές Νομικών», καθώς και την απόδοσή της στον δικαιούχο για την εξόφληση της σχετικής δαπάνης.-

Κιάτο 12 Μαρτίου 2015
Για το Οικονομικό Τμήμα
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση και διάθεση της δαπάνης.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την ανάγκη έγκρισης και διάθεσης της δαπάνης αυτής,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

A.- Εγκρίνει την δαπάνη αμοιβής ποσού € 329,64 στον Δικηγόρο Βασίλειο Τσατσάνη, που αφορά δικαστικές και εξώδικες ενέργειες που διενήργησε σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου, σύμφωνα με την αριθ. 161/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

B.- Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ποσού € 329,64 σε βάρος του Κ.Α. 00- 6111.001 για «Αμοιβές Νομικών» να διατεθεί βάσει πλήρων και νομίμων δικαιολογητικών για την αμοιβή του Δικηγόρου Τσατσάνη Βασιλείου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 68/2015.
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη
1. Μυττάς Ιωάννης
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 2. Ζάρκος Δημήτριος
3. Καρακούσης Ευάγγελος
4. Μπουζιάνη Βασιλική
5. Κελλάρης Βασίλειος
6. Σπανός Κων/νος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 16 Μαρτίου 2015

Print Friendly, PDF & Email

66/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 8/ 16-03-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμός Απόφασης 66/2015

Περίληψη: «Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 143,91 του δικηγόρου Βασιλείου Τσατσάνη σε υπόθεση του Δημάρχου Σικυωνίων Σπυρίδων Σταματόπουλου του Παναγιώτη κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Σικυώνος, σχετικά με την μη ύπαρξη γιατρού εργασίας στο Δήμο μας μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε από την Επιθεώρηση Εργασίας».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η Φεβρουαρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 4433/12-03-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 7 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
2.- Μυττάς Ιωάννης Μέλος
3.- Καρακούσης Ευάγγελος Μέλος
4.- Μπουζιάνη Βασιλική «
5.- Ζάρκος Δημήτριος «
6.- Σπανός Κων/νος Μέλος
7.- Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 18ο
————————-
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Εγκρίσεως δαπάνης αμοιβής € 143,91 του δικηγόρου Βασιλείου Τσατσάνη σε υπόθεση του Δημάρχου Σικυωνίων Σπυρίδων Σταματόπουλου του Παναγιώτη κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Σικυώνος, σχετικά με την μη ύπαρξη γιατρού εργασίας στο Δήμο μας μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε από την Επιθεώρηση Εργασίας», έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 12-03-2015 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς
Τον Δήμαρχο Σικυωνίων
(Ως Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 18ο

Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 143,91 του δικηγόρου Βασιλείου Τσατσάνη σε υπόθεση του Δημάρχου Σικυωνίων Σπυρίδων Σταματόπουλου του Παναγιώτη κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Σικυώνος, σχετικά με την μη ύπαρξη γιατρού εργασίας στο Δήμο μας μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε από την Επιθεώρηση Εργασίας.
*******************************
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από το Δήμο ή την Κοινότητα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά.
Σύμφωνα με την περίπτωση στ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 244 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 51 του Ν.3979/2011, και συμπληρώθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012, οι δήμοι και οι περιφέρειες υποχρεούνται στη νομική στήριξη των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτούς και των αιρετών, ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, όταν διώκονται ποινικώς για αδικήματα, που τους αποδίδονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης) περί «Οικονομικής Επιτροπής – Αρμοδιότητες» η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Σύμφωνα με την 113/2009 πράξη του 1ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου «οι προεισπράξεις δικηγορικής αμοιβής του Δ.Σ., οι οποίες κατατίθενται υποχρεωτικά από το δικηγόρο κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 6 του άρθρου 96 του Κώδικα περί Δικηγόρων, αποδεικνύουν την πραγματοποίηση των περιγραφόμενων ως άνω δικαστικών ενεργειών από το φερόμενο ως δικαιούχο δικηγόρο».
Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63 «Καθορισμός αμοιβής με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης» του Κώδικα Δικηγόρων που κυρώθηκε με το Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/τ.Α΄/27-09-2013) και τροποποιήθηκε με το Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/τ.Α΄/06-11-2013) εάν το αντικείμενο της δίκης δεν αποτιμάται σε χρήμα η αμοιβή υπολογίζεται με βάση το Παράρτημα Ι του Κώδικα.
Θέτουμε υπόψη σας τα δικαιολογητικά που μας προσκόμισε ο πληρεξούσιος δικηγόρος Κος Βασίλειος Τσατσάνης (γραμμάτιο προκαταβολής εξόδων Δικηγορικού Συλλόγου) για δικαστικές και εξώδικες ενέργειες που διενήργησε κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου σύμφωνα με την 231/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ποσού (143,91) ΕΥΡΩ, «παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ΣΙΚΥΩΝΟΣ σε υπόθεση του Δημάρχου Σικυωνίων Σπυρίδων Σταματόπουλου του Παναγιώτη κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, σχετικά με την μη ύπαρξη γιατρού εργασίας στο Δήμο μας μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε από την Επιθεώρηση Εργασίας».
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε να ληφθεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης αμοιβής του Πληρεξούσιου Δικηγόρου Κου Τσατσάνη Βασιλείου και τη διάθεση πίστωσης ποσού (143,91) ΕΥΡΩ σε βάρος του Κωδικού Αριθμού των εξόδων 00-6111.001 με την ονομασία «Αμοιβές Νομικών», καθώς και την απόδοσή της στον δικαιούχο για την εξόφληση της σχετικής δαπάνης.-

Κιάτο 12 Μαρτίου 2015
Για το Οικονομικό Τμήμα
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση και διάθεση της δαπάνης.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την ανάγκη έγκρισης και διάθεσης της δαπάνης αυτής,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

A.- Εγκρίνει την δαπάνη αμοιβής ποσού € 143,91 στον Δικηγόρο Βασίλειο Τσατσάνη, που αφορά δικαστικές και εξώδικες ενέργειες που διενήργησε σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου, σύμφωνα με την αριθ. 231/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

B.- Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ποσού € 143,91 σε βάρος του Κ.Α. 00- 6111.001 για «Αμοιβές Νομικών» να διατεθεί βάσει πλήρων και νομίμων δικαιολογητικών για την αμοιβή του Δικηγόρου Τσατσάνη Βασιλείου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 66/2015.
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη
1. Μυττάς Ιωάννης
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 2. Ζάρκος Δημήτριος
3. Καρακούσης Ευάγγελος
4. Μπουζιάνη Βασιλική
5. Κελλάρης Βασίλειος
6. Σπανός Κων/νος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 16 Μαρτίου 2015

Print Friendly, PDF & Email

65/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 8/ 16-03-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμός Απόφασης 65/2015

Περίληψη: «Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 143,91 του δικηγόρου Βασιλείου Τσατσάνη σε υπόθεση του υπαλλήλου του Δήμου μας Γαβριήλ Γούναρη ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ΚΙΑΤΟΥ, σχετικά με ατύχημα που διέπραξε κατά την εκτέλεση των υπαλληλικών του καθηκόντων».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η Φεβρουαρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 4433/12-03-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 7 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
2.- Μυττάς Ιωάννης Μέλος
3.- Καρακούσης Ευάγγελος Μέλος
4.- Μπουζιάνη Βασιλική «
5.- Ζάρκος Δημήτριος «
6.- Σπανός Κων/νος Μέλος
7.- Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 17ο
————————-
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Εγκρίσεως δαπάνης αμοιβής € 143,91 του δικηγόρου Βασιλείου Τσατσάνη σε υπόθεση του υπαλλήλου του Δήμου μας Γαβριήλ Γούναρη ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ΚΙΑΤΟΥ, σχετικά με ατύχημα που διέπραξε κατά την εκτέλεση των υπαλληλικών του καθηκόντων», έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 12-03-2015 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς
Τον Δήμαρχο Σικυωνίων
(Ως Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 17ο
Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 143,91 του δικηγόρου Βασιλείου Τσατσάνη σε υπόθεση του υπαλλήλου του Δήμου μας Γαβριήλ Γούναρη ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ΚΙΑΤΟΥ, σχετικά με ατύχημα που διέπραξε κατά την εκτέλεση των υπαλληλικών του καθηκόντων.
*******************************
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από το Δήμο ή την Κοινότητα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά.
Σύμφωνα με την περίπτωση στ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 244 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 51 του Ν.3979/2011, και συμπληρώθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012, οι δήμοι και οι περιφέρειες υποχρεούνται στη νομική στήριξη των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτούς και των αιρετών, ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, όταν διώκονται ποινικώς για αδικήματα, που τους αποδίδονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης) περί «Οικονομικής Επιτροπής – Αρμοδιότητες» η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Σύμφωνα με την 113/2009 πράξη του 1ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου «οι προεισπράξεις δικηγορικής αμοιβής του Δ.Σ., οι οποίες κατατίθενται υποχρεωτικά από το δικηγόρο κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 6 του άρθρου 96 του Κώδικα περί Δικηγόρων, αποδεικνύουν την πραγματοποίηση των περιγραφόμενων ως άνω δικαστικών ενεργειών από το φερόμενο ως δικαιούχο δικηγόρο».
Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63 «Καθορισμός αμοιβής με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης» του Κώδικα Δικηγόρων που κυρώθηκε με το Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/τ.Α΄/27-09-2013) και τροποποιήθηκε με το Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/τ.Α΄/06-11-2013) εάν το αντικείμενο της δίκης δεν αποτιμάται σε χρήμα η αμοιβή υπολογίζεται με βάση το Παράρτημα Ι του Κώδικα.
Θέτουμε υπόψη σας τα δικαιολογητικά που μας προσκόμισε ο πληρεξούσιος δικηγόρος Κος Βασίλειος Τσατσάνης (γραμμάτιο προκαταβολής εξόδων Δικηγορικού Συλλόγου) για δικαστικές και εξώδικες ενέργειες που διενήργησε κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου σύμφωνα με την 35/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ποσού (143,91) ΕΥΡΩ, «παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ΚΙΑΤΟΥ σε υπόθεση του υπαλλήλου του Δήμου μας Γαβριήλ Γούναρη, σχετικά με ατύχημα που διέπραξε κατά την εκτέλεση των υπαλληλικών του καθηκόντων».
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε να ληφθεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης αμοιβής του Πληρεξούσιου Δικηγόρου Κου Τσατσάνη Βασιλείου και τη διάθεση πίστωσης ποσού (143,91) ΕΥΡΩ σε βάρος του Κωδικού Αριθμού των εξόδων 00-6111.001 με την ονομασία «Αμοιβές Νομικών», καθώς και την απόδοσή της στον δικαιούχο για την εξόφληση της σχετικής δαπάνης.-
Κιάτο 12 Μαρτίου 2015
Για το Οικονομικό Τμήμα
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση και διάθεση της δαπάνης.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την ανάγκη έγκρισης και διάθεσης της δαπάνης αυτής,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

A.- Εγκρίνει την δαπάνη αμοιβής ποσού € 143,91 στον Δικηγόρο Βασίλειο Τσατσάνη, που αφορά δικαστικές και εξώδικες ενέργειες που διενήργησε σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου, σύμφωνα με την αριθ. 35/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

B.- Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ποσού € 143,91 σε βάρος του Κ.Α. 00- 6111.001 για «Αμοιβές Νομικών» να διατεθεί βάσει πλήρων και νομίμων δικαιολογητικών για την αμοιβή του Δικηγόρου Τσατσάνη Βασιλείου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 65/2015.
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη
1. Μυττάς Ιωάννης
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 2. Ζάρκος Δημήτριος
3. Καρακούσης Ευάγγελος
4. Μπουζιάνη Βασιλική
5. Κελλάρης Βασίλειος
6. Σπανός Κων/νος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 16 Μαρτίου 2015

Print Friendly, PDF & Email

63/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 8/ 16-03-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμός Απόφασης 63/2015

Περίληψη: «Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 314,88 του δικηγόρου Γεωργίου Λιάκη για εκπροσώπηση του Δήμου μας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε αγωγή του Δήμου Βέλου-Βόχας για άρση προσβολής της προσωπικότητας των δημοτών του μετά την απόφαση του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Διαδημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας και Προστασίας του Περιβάλλοντος Δήμων Σικυωνίων και Βέλου», για απαγόρευση εναπόθεσης απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Κιάτου-Βέλου».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η Φεβρουαρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 4433/12-03-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 7 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
2.- Μυττάς Ιωάννης Μέλος
3.- Καρακούσης Ευάγγελος Μέλος
4.- Μπουζιάνη Βασιλική «
5.- Ζάρκος Δημήτριος «
6.- Σπανός Κων/νος Μέλος
7.- Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 13ο
————————-
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Eγκρίσεως δαπάνης αμοιβής € 314,88 του δικηγόρου Γεωργίου Λιάκη για εκπροσώπηση του Δήμου μας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε αγωγή του Δήμου Βέλου-Βόχας για άρση προσβολής της προσωπικότητας των δημοτών του μετά την απόφαση του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Διαδημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας και Προστασίας του Περιβάλλοντος Δήμων Σικυωνίων και Βέλου», για απαγόρευση εναπόθεσης απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Κιάτου-Βέλου», έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 09-03-2015 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς
Τον Δήμαρχο Σικυωνίων
(Ως Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 15 ο
Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 314,88 του δικηγόρου Γεωργίου Λιάκη για εκπροσώπηση του Δήμου μας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε αγωγή του Δήμου Βέλου-Βόχας για άρση προσβολής της προσωπικότητας των δημοτών του μετά την απόφαση του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Διαδημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας και Προστασίας του Περιβάλλοντος Δήμων Σικυωνίων και Βέλου», για απαγόρευση εναπόθεσης απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Κιάτου-Βέλου.
*******************************
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από το Δήμο ή την Κοινότητα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης) περί «Οικονομικής Επιτροπής – Αρμοδιότητες» η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Σύμφωνα με την 113/2009 πράξη του 1ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου «οι προεισπράξεις δικηγορικής αμοιβής του Δ.Σ., οι οποίες κατατίθενται υποχρεωτικά από το δικηγόρο κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 6 του άρθρου 96 του Κώδικα περί Δικηγόρων, αποδεικνύουν την πραγματοποίηση των περιγραφόμενων ως άνω δικαστικών ενεργειών από το φερόμενο ως δικαιούχο δικηγόρο».
Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63 «Καθορισμός αμοιβής με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης» του Κώδικα Δικηγόρων που κυρώθηκε με το Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/τ.Α΄/27-09-2013) και τροποποιήθηκε με το Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/τ.Α΄/06-11-2013) εάν το αντικείμενο της δίκης δεν αποτιμάται σε χρήμα η αμοιβή υπολογίζεται με βάση το Παράρτημα Ι του Κώδικα.
Θέτουμε υπόψη σας τα δικαιολογητικά που μας προσκόμισε ο πληρεξούσιος δικηγόρος Κος Γεώργιος Λιάκης (προτάσεις, γραμμάτιο προκαταβολής εξόδων Δικηγορικού Συλλόγου) για δικαστικές και εξώδικες ενέργειες που διενήργησε κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου σύμφωνα με την 36/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ποσού (314,88) ΕΥΡΩ, «για προτάσεις και παράσταση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε αγωγή του Δήμου Βέλου-Βόχας για άρση προσβολής της προσωπικότητας των δημοτών του μετά την απόφαση του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία {Διαδημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας και Προστασίας του Περιβάλλοντος Δήμων Σικυωνίων και Βέλου}, για απαγόρευση εναπόθεσης απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Κιάτου-Βέλου».
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε να ληφθεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης αμοιβής του Πληρεξούσιου Δικηγόρου Κου Γεωργίου Λιάκη και τη διάθεση πίστωσης ποσού (314,88) ΕΥΡΩ σε βάρος του Κωδικού Αριθμού των εξόδων 00-6111.001 με την ονομασία «Αμοιβές Νομικών», καθώς και την απόδοσή της στον δικαιούχο για την εξόφληση της σχετικής δαπάνης.-
Κιάτο 9 Μαρτίου 2015
Για το Οικονομικό Τμήμα
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
και Προμηθειών
Ιωάννης Β. Γιαννούλας Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση και διάθεση της δαπάνης.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την ανάγκη έγκρισης και διάθεσης της δαπάνης αυτής,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
A.- Εγκρίνει την δαπάνη αμοιβής ποσού € 314,88 στον Δικηγόρο Γεώργιο Λιάκη, που αφορά δικαστικές και εξώδικες ενέργειες που διενήργησε σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου, σύμφωνα με την αριθ. 36/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
B.- Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ποσού € 314,88 σε βάρος του Κ.Α. 00- 6111.001 για «Αμοιβές Νομικών» να διατεθεί βάσει πλήρων και νομίμων δικαιολογητικών για την αμοιβή του Δικηγόρου Γεωργίου Λιάκη.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 63/2015.
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη
1. Μυττάς Ιωάννης
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 2. Ζάρκος Δημήτριος
3. Καρακούσης Ευάγγελος
4. Μπουζιάνη Βασιλική
5. Κελλάρης Βασίλειος
6. Σπανός Κων/νος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 16 Μαρτίου 2015

Print Friendly, PDF & Email

62/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8/ 16-03-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμός Απόφασης 62/2015

Περίληψη: «Έγκριση δαπάνης αμοιβής ποσού 316,11€ του δικηγόρου Αριστείδη Ζαχαριά για άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά Βασιλικής Καρατόλιου για απόδοση του αυθαίρετου κατειλημμένου κοινόχρηστου χώρου που βρίσκεται εντός του νεκροταφείου στην Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η Φεβρουαρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 4433/12-03-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 7 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
2.- Μυττάς Ιωάννης Μέλος
3.- Καρακούσης Ευάγγελος Μέλος
4.- Μπουζιάνη Βασιλική «
5.- Ζάρκος Δημήτριος «
6.- Σπανός Κων/νος Μέλος
7.- Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 13ο
————————-
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Eγκρίσεως δαπάνης αμοιβής ποσού 316,11€ του δικηγόρου Αριστείδη Ζαχαριά για άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά Βασιλικής Καρατόλιου για απόδοση του αυθαίρετου κατειλημμένου κοινόχρηστου χώρου που βρίσκεται εντός του νεκροταφείου στην Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος», έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 09-03-2015 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προς
Τον Δήμαρχο Σικυωνίων
(Ως Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 14ο

Έγκριση δαπάνης αμοιβής ποσού 316,11 € του δικηγόρου Αριστείδη Ζαχαριά για άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά Βασιλικής Καρατόλιου για απόδοση του αυθαίρετου κατειλημμένου κοινόχρηστου χώρου που βρίσκεται εντός του νεκροταφείου στην Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος.
*******************************
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από το Δήμο ή την Κοινότητα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης) περί «Οικονομικής Επιτροπής – Αρμοδιότητες» η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με την 113/2009 πράξη του 1ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου «οι προεισπράξεις δικηγορικής αμοιβής του Δ.Σ., οι οποίες κατατίθενται υποχρεωτικά από το δικηγόρο κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 6 του άρθρου 96 του Κώδικα περί Δικηγόρων, αποδεικνύουν την πραγματοποίηση των περιγραφόμενων ως άνω δικαστικών ενεργειών από το φερόμενο ως δικαιούχο δικηγόρο».

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63 «Καθορισμός αμοιβής με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης» του Κώδικα Δικηγόρων που κυρώθηκε με το Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/τ.Α΄/27-09-2013) και τροποποιήθηκε με το Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/τ.Α΄/06-11-2013) εάν το αντικείμενο της δίκης δεν αποτιμάται σε χρήμα η αμοιβή υπολογίζεται με βάση το Παράρτημα Ι του Κώδικα.

Θέτουμε υπόψη σας τα δικαιολογητικά που μας προσκόμισε ο πληρεξούσιος δικηγόρος Κος Αριστείδης Ζαχαριάς (αγωγή, προτάσεις και γραμμάτιο προκαταβολής εξόδων Δικηγορικού Συλλόγου) για δικαστικές και εξώδικες ενέργειες που διενήργησε κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου σύμφωνα με την αριθ. 224/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ποσού (316,11) ΕΥΡΩ, «για κατάθεση αγωγής και προτάσεις-παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος σε υπόθεση του Δήμου κατά Βασιλικής Καρατόλιου για απόδοση του αυθαίρετου κατειλημμένου κοινόχρηστου χώρου που βρίσκεται εντός του νεκροταφείου στην Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ».

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε να ληφθεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης αμοιβής του Πληρεξούσιου Δικηγόρου Κου Ζαχαριά Αριστείδη και τη διάθεση πίστωσης ποσού (316,11) ΕΥΡΩ, σε βάρος του Κωδικού Αριθμού των εξόδων 00-6111.001 με την ονομασία «Αμοιβές Νομικών», καθώς και την απόδοσή της στον δικαιούχο για την εξόφληση της σχετικής δαπάνης.-
Κιάτο 9 Μαρτίου 2015
Για το Οικονομικό Τμήμα
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση και διάθεση της δαπάνης.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την ανάγκη έγκρισης και διάθεσης της δαπάνης αυτής,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

A.- Εγκρίνει την δαπάνη αμοιβής ποσού € 316,11 στον Δικηγόρο Αριστείδη Ζαχαριά, που αφορά δικαστικές και εξώδικες ενέργειες που διενήργησε σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου, σύμφωνα με την αριθ. 224/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

B.- Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ποσού € 316,11 σε βάρος του Κ.Α. 00- 6111.001 για «Αμοιβές Νομικών» να διατεθεί βάσει πλήρων και νομίμων δικαιολογητικών για την αμοιβή του Δικηγόρου Αριστείδη Ζαχαριά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 62/2015.
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη
1. Μυττάς Ιωάννης
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 2. Ζάρκος Δημήτριος
3. Καρακούσης Ευάγγελος
4. Μπουζιάνη Βασιλική
5. Κελλάρης Βασίλειος
6. Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 16 Μαρτίου 2015

Print Friendly, PDF & Email

47/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 7 / 12-03-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 47 / 2015

Περίληψη: «Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την κάλυψη μισθοδοσίας καθαριστριών σχολικών μονάδων».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12η Μαρτίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14:30 π. μ. συνήλθε σε έκτακτή δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 4433/12-3-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 7 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 1.- Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος
2.- Μυττάς Ιωάννης Μέλος
3.- Καρακούσης Ευάγγελος Μέλος
4.- Μπουζιάνη Βασιλική «
5.- Ζάρκος Δημήτριος «
6.- Σπανός Κων/νος Μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 1ο
—————————–
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Σταματόπουλος Σπυρίδων, κήρυξε την έναρξη της ημερήσιας διάταξης και ενημέρωσε τα μέλη ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών. Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010. Στη συνέχεια εισηγούμενος το 1ο θέμα περί «Τροποποίησης προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την κάλυψη μισθοδοσίας καθαριστριών σχολικών μονάδων» έθεσε υπ΄οποψη των μελών το από 12-03-2015 υπηρεσιακό σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου από το οποίο προκύπτει τροποποίηση του πρου/σμού , που έχει ως κατωτέρω:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς
Την Οικονομική Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΘΕΜΑ 1ο
Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την κάλυψη μισθοδοσίας καθαριστριών σχολικών μονάδων.

*************************************

Με την αριθ. 421/2014 (Σε Ορθή Επανάληψη) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2015, και με την υπ’ αριθμ. 8/628 4042/111362πε+44041/111359πε/29-01-2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, νομιμοποιήθηκε η παραπάνω απόφαση.
Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.
Με το υπ’ αριθ. 15506/973/27-02-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, με το οποίο διαβιβάστηκε στο Δήμο μας η υπ’ αριθ. 7057/25-02-2015 (ΑΔΑ:ΒΜΑΛ465ΦΘΕ-Κ95) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015 στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και τα Ν.Π.Ι.Δ. αυτών», σύμφωνα με την οποία οι ανωτέρω φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν τα αιτήματά τους αξιολογώντας τις ανάγκες τους και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική πολιτική και την περιστολή των κρατικών δαπανών.
Στον ανωτέρω προγραμματισμό υπάγονται μεταξύ άλλων και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου, τα σχετικά αιτήματα επί των οποίων θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερo στην εν λόγω υπηρεσία μέχρι τις 13-3-2015, συνοδευόμενα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Στο άρθρο 50 του ν. 4186/13 (Φ.Ε.Κ 196/τ.Α΄/17-09-2013), «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», αναφέρεται ότι «…ii. Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2015-2016 και εφόσον οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, μπορεί να καλυφθούν με συμβάσεις, που καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και …iii. για το κόστος της απασχόλησης με συμβάσεις του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου, για το διδακτικό έτος 2015-2016 και εφεξής, στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών θα εγγράφεται ειδική πίστωση, η οποία θα κατανέμεται, με απόφαση του Υπουργού, κατ’ αναλογία στους οικείους δήμους, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, από την οποία να προκύπτει η αναγκαιότητα πρόσληψης του επί συμβάσει προσωπικού για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων. Μέχρι το ανωτέρω διδακτικό έτος εξακολουθεί να εφαρμόζεται η παρ. 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.».

Σύμφωνα με τα έγγραφα της Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής προτείνεται, στα πλαίσια του ανωτέρω προγραμματισμού προσλήψεων, η πρόσληψη δέκα έξι (16) και οκτώ (8) ατόμων αντίστοιχα με σύμβαση μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων, οι ανάγκες των οποίων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, για το διδακτικό έτος 2015-2016, ήτοι από 01-09-2015 έως 30-06-2016.

Έχοντας υπόψη την επιτακτική ανάγκη καθαρισμού των σχολείων έτσι ώστε να διαφυλάσσεται η υγιεινή και η ασφάλεια των μαθητών και το γεγονός ότι το κόστος της απασχόλησης για τις συμβάσεις του προσωπικού που θα απασχολείται για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων, για το διδακτικό έτος 2015-2016 και εφεξής, θα εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, και το αντίστοιχο ποσό θα κατανέμεται με απόφαση του Υπουργού, κατ’ αναλογία στους οικείους δήμους, κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας 10 μηνών (διάρκεια διδακτικού έτους) από 01-09-2015 έως 30-06-2016.
Μετά τα παραπάνω απαιτείται η τροποποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί με συμβάσεις μίσθωσης έργου για το έτος 2015, αναλυτικά όπως παρακάτω:
Στον Κ.Α. 0619.012 του σκέλους των εσόδων, νέα πίστωση προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο «Έσοδα από ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη της μισθοδοσίας καθαριστριών σχολικών μονάδων (άρθρο 50 Ν. 4186/2013)» ποσό 119.577,60 €
Στον Κ.Α. 15-6041.004 του σκέλους των εξόδων, νέα πίστωση προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο «Αποδοχές Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων με σύμβαση έργου» ποσό 96.000,00€ και
Στον Κ.Α. 15-6054.003 του σκέλους των εξόδων, νέα πίστωση προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων με σύμβαση έργου» ποσό 23.577,60 €.
Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και στη συνέχεια η Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να τεθεί υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση των σχετικών πιστώσεων λόγω αρμοδιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 3463/2006 .-
Κιάτο 12 Μαρτίου 2015
Για το Οικονομικό Τμήμα
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» , τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 την με αριθ.πρωτ. 30842/31-7-2013 ΚΥΑ Υπ.Οικ/κων & Εσωτερικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του πρου/σμού των δήμων, οικονομικού έτους 2014 κλπ» το με αριθ. πρωτ. 28376/18-07-2012 έγγραφο του Υπ.Εσ. και την προαναφερόμενη σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

A Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α.- Θ ε ω ρ ε ί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Β.-Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2015, ως εξής:

Εγγράφει στα ΕΣΟΔΑ νέα πίστωση στον
Κ.Α. 0619.012
Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο
«Αποδοχές Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων με
σύμβαση έργου» € 119.577,60

Εγγράφει στα ΕΞΟΔΑ νέα πίστωση στους κάτωθι κωδικούς:
Κ. Α. : 15-6041.004
«Αποδοχές Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων με
σύμβαση έργου» € 96.000,00

Κ. Α. : 15-6054.003
«Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. Καθαριστριών
Σχολικών Μονάδων με σύμβαση έργου» € 23.577,60

Γ.- Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 47/2015.
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη
1. Μυττάς Ιωάννης
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 2. Καρακούσης Ευάγγελος
3. Μπουζιάνη Βασιλική
4. Ζάρκος Δημήτριος
5. Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 12 Μαρτίου 2015

Print Friendly, PDF & Email

21/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 4/12-02-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 21 / 2015

Περίληψη: «Ανάκληση της αριθ. 155/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί
«Ανάθεση έργου (Αποκατάσταση ζημιών προαυλίου κατασκηνώσεων Κλημεντίου)».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12η Φεβρουαρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κ. Βασιλείου Κελλάρη (Αντιπροέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 2053/06-02-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 5 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος 1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
2.- Μυττάς Ιωάννης Μέλος 2.- Καρακούσης Ευάγγελος Μέλος
3.- Μπουζιάνη Βασιλική «
4.- Ζάρκος Δημήτριος «
5.- Σπανός Κων/νος Μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση προέδρευσε ο Αντιπρόεδρος της επιτροπής κος Βασίλειος Κελλάρης λόγω
απουσίας του Δημάρχου.
Θέμα 6ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , Βασίλειος Κελλάρης εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ανάκλησης της αριθ. 155/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί Ανάθεσης έργου (Αποκατάσταση ζημιών προαυλίου κατασκηνώσεων Κλημεντίου)» έθεσε υπόψη των μελών το αριθ. 2208/58976/14-08-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου περί «Αποστολής στοιχείων» και την από 02-02-2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσία του Δήμου στην οποία αναφέρεται η μη εγγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου του εν λόγω έργου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» ,

A Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Ανακαλεί την αριθ. 155/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Ανάθεσης έργου (Αποκατάσταση ζημιών προαυλίου κατασκηνώσεων Κλημεντίου)» λόγω μη εγγραφής του ανωτέρω έργου στο Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 21/2015.
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Κελλάρης Βασίλειος 1.- Μυττάς Ιωάννης
2.- Ζάρκος Δημήτριος
3.- Μπουζιάνη Βασιλική
4.- Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 12 Φεβρουαρίου 2015

Print Friendly, PDF & Email

22/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 4/ 12-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 22/2015

Περίληψη: «Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα προσφυγή της Παναγιώτας Μπακρόϊντ συζ. Μπράϊαν».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12η Φεβρουαρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Βασιλείου Κελλάρη (Αντιπροέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 2053/06-02-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 5 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Κελλάρης Βασίλειος (Πρόεδρος) 1 .-Σταματόπουλος Σπυρίδων (Δήμαρχος)
2.- Μυττάς Ιωάννης (Μέλος) 2.- Καρακούσης Ευάγγελος (Μέλος)
3 .- Ζάρκος Δημήτριος (Μέλος)
4.- Μπουζιάνη Βασιλική (Μέλος)
5.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση προέδρευσε ο Αντιπρόεδρος της επιτροπής κος Βασίλειος Κελλάρης λόγω απουσίας του Δημάρχου.

Θ έ μ α 7ο
————————-
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Βασίλειος Κελλάρης, Αντιπρόεδρος, εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα προσφυγή της Παναγιώτας Μπακρόϊντ συζ. Μπράϊαν», εξέθεσε ότι:
Eνώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατατέθηκε η από 10-05-2011 προσφυγή της κ. Παναγιώτας Μπακρόϊντ συζ. Μπράϊαν κατά του Δήμου Σικυωνίων περί ακύρωσης ή τροποποίησης της από 08-03-2011 πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα του Δήμου Σικυωνίων ακινήτων ιδιοκτησίας της ευρισκομένων στην πολεοδομική ενότητα 3 «Κανελλοπούλου-Σφαγεία» της Δ.Κ. Σικυωνίων της Δ.Ε. Σικυωνίων .
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγείται ότι κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός Δικηγόρου, προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Σικυωνίων κατά τη συζήτηση της ως άνω υπόθεσης, κατά την δικάσιµο της 23ης/04/2015 καθώς και κατόπιν οιασδήποτε αναβολής ή ματαίωσης της και μέχρι η υπόθεση να τελεσιδικήσει.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του
άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Ορίζει ως πληρεξούσιo δικηγόρο του Δήμου Σικυωνίων τoν κ Γαβριήλ Τασούλη, δικηγόρο Κορίνθου, προκειμένου να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση της από 08-03-2011 προσφυγής της κ. Παναγιώτας Μπακρόϊντ συζ. Μπράϊαν κατά τη δικάσιμο της 23ης/04/2015.
Β.- Σε περίπτωση που η ασκηθείσα προσφυγή της κ. Παναγιώτας Μπακρόϊντ συζ. Μπράϊαν απορριφθεί από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο και η προαναφερθείσα προβεί στην άσκηση ενδίκων μέσων ορίζει τον ίδιο ως άνω δικηγόρο να παρασταθεί ως πληρεξούσιος του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.
Γ.- Σε περίπτωση που η ασκηθείσα προσφυγή της κ. Παναγιώτας Μπακρόϊντ συζ. Μπράϊαν γίνει αποδεκτή από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ορίζει τον ίδιο ως άνω δικηγόρο να γνωμοδοτήσει περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων από πλευράς Δήμου Σικυωνίων.
Δ.- Για τις ανάγκες σύνταξης της προαναφερθείσας γνωμοδότησης κρίνεται ότι θ’ απαιτηθεί 1,5 ώρα εργασίας. Η προαναφερθείσα αμοιβή θα επιβαρυνθεί με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α..
Ε.-Σε περίπτωση που κατά την ορισθείσα δικάσιμο ή οιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει κατά το μέλλον χορηγηθεί αναβολή με αίτημα του αντιδίκου αναγνωρίζεται στην πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου χρόνος 0,5 ώρας εργασίας. Η προαναφερθείσα αμοιβή θα επιβαρυνθεί με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α..
Στ.- Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).
Ζ.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.00-6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 30.000,00.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 22/2015
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Κελλάρης Βασίλειος 1. Μυττάς Ιωάννης
2. Ζάρκος Δημήτριος
3. Μπουζιάνη Βασιλική
4. Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 12 Φεβρουαρίου 2015

Print Friendly, PDF & Email

292/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 24/14-11-2014

ΑΠΟΦΑΣΗ 292 /2014

Περίληψη: Έγκριση ή μη πρακτικού διενέργειας, πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού εργασίας με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού χειμάρρων Δήμου Σικυωνίων».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η Νοεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Βασίλειου Κελλάρη (Αντιπροέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 26071/07-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 5 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων (Μέλος)
2.- Μυττάς Ιωάννης (Μέλος) 2.- Καρακούσης Ευάγγελος (Μέλος)
3 .- Ζάρκος Δημήτριος (Μέλος)
4.- Μπουζιάνη Βασιλική (Μέλος)
5.- Σπανός Κων/νος (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Στην παρούσα συνεδρίαση προέδρευσε ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κελλάρης Βασίλειος λόγω απουσίας του Δημάρχου.

ΘΕΜΑ 5ο ,

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Κελλάρης Βασίλειος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Εγκρίσεως ή μη πρακτικού διενέργειας, πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού εργασίας με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού χειμάρρων Δήμου Σικυωνίων» έθεσε υπ’ όψη των μελών τα κατωτέρω:

• Την αριθ. 241/2014 Απόφασή μας εγκρίναμε τον καθορισμό των όρων δημοπρασίας της εν λόγω εργασίας βάσει της οποίας εκδόθηκε από το Δήμαρχο η αριθ. 25285/29-10-14 Διακήρυξη του διαγωνισμού.

• Το από 06η-11-2014 πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού, για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού χειμάρρων Δήμου Σικυωνίων» κατά το οποίο αναβάλει τον διαγωνισμό λόγω μη απαρτίας της επιτροπής διενέργειάς του.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» το από 06-11-2014 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει το Πρακτικό του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της 06ης -11-2014 για την
εκτέλεση της εργασίας με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού χειμάρρων Δήμου Σικυωνίων» και
αναβάλει αυτόν λόγω μη απαρτίας της επιτροπής διενέργειάς του.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 292/2014.

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Κελλάρης Βασίλειος 1. Μυττάς Ιωάννης
2. Ζάρκος Δημήτριος
3. Μπουζιάνη Βασιλική
4. Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 14 Νοεμβρίου 2014
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email