Υποβολή προτάσεων για το Σχέδιο «Στρατηγικού Σχεδιασμού» (Β΄Φάση ) Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων 2015-2019

Ανακοινώσεις

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της 10/14-06-2016 τακτικής συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Αριθμός Απόφασης  27/2016

Περίληψη: «Υποβολή προτάσεων για το Σχέδιο «Στρατηγικού Σχεδιασμού» (Β΄Φάση ) Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων 2015-2019».
                
Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14 Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του  Ιωάννη Σωτηρόπουλου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων», ύστερα από την αριθμ.πρωτ:   186/09-06-2016 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.
Διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  7   μέλη
                                ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ
1.    Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                                    1. Χρήστος Γεώργας
2.    Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική                                       2. Αγγελική Κοκκωνίτη
3.    Κουτρέτσης Σπυρίδων                                                       3. Ελένη Τσαμαντά
4.     Πανάγου Αθανάσιος                                                          4. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
5.    Ντρίμερης Δημήτριος
6.     Γεώργιος Κουκουμέλης
7.    Τσιόγκα  Αθανασία

Επίσης  στη συνεδρίαση   παραβρέθηκε  και η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος  εισηγούμενος το 2ο  θέμα της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Υποβολή προτάσεων γα το Σχέδιο «Στρατηγικού Σχεδιασμού» (Β΄Φάση) Επιχειρησιακού Προγράμματος  Δήμου Σικυωνίων 2015-2019» έθεσε υπόψη των μελών το αριθ. πρωτ:8091/06-06-2016  έγγραφο του Γραφείου Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Οργάνωσης του Δήμου  που αφορά την υποβολή προτάσεων του Νομικού Προσώπου για την ολοκλήρωση της Β΄ Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Σικυωνίων 2015-2019.
                                                   

Το  Διοικητικό Συμβούλιο
Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Και αφού έλαβαν υπόψη :
•    Τις σχετικές διατάξεις της κείμενης  νομοθεσίας
•    Το αριθ. 8091/06-06-2016 έγγραφο του Γραφείου Προγραμματισμού του Δήμου.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α
Την  επισκευή και συντήρηση των Σχολικών Μονάδων όταν απαιτείται
  Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  27/2016 και υπογράφεται ως έπεται.-
              
Ο Πρόεδρος       

Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                                              

 

Τα Μέλη
1.    Μπουζιάνη -Τσαντήλα Βασιλική
2.    Κουτρέτσης Σπυρίδων
3.    Ντρίμερης Δημήτριος
4.    Κουκουμέλης Γεώργιος
5.    Πανάγου Αθανάσιος
6.    Τσιόγκα Αθανασία
                         

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο  17 -06-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιωάννης  Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email