Τεχνικό Πρόγραμμα 2015

Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                                                                   Αριθ. Αποφ. 1/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 1/30-9-2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση σχεδίου τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2015 (άρθρο 63ΓΝ.3852/2010) και εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή για λήψη απόφασης.

Στο Κιάτο, σήμερα, στις τριάντα (30) Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την υπ’ αριθ.22693/25-09-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Σπυρίδων Σταματόπουλος

2 Ιωάννης Μυττάς

3.Παύλος Χρυσικός

 

4.Παναγιώτης Φιακάς

 

5.Βασίλειος Δομετίου

 

6.Ευάγγελος Καρακούσης

 

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου, Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής ,Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης «Κατάρτιση σχεδίου τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2015 (άρθρο 63ΓΝ.3852/2010) και εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή για λήψη απόφασης», έθεσε υπόψη των μελών το σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2015 το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015

Α/Α

ΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

25       ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   ΥΔΡΕΥΣΗΣ –   ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

1

25-7312.001

Ανόρυξη Αρδευτικής Γεώτρησης Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ

20.000,00 €

Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014

2

25-7336.005

Επισκευή-Συντήρηση Υδραυλάκων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015)

7.200,00 €

Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015

3

25-7336.006

Επισκευή-Συντήρηση Υδραυλάκων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015)

7.200,00 €

Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015

4

25-7312.016

Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

12.600,00 €

Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ

47.000,00 €

 
 
30         ΥΠΗΡΕΣΙΑ   ΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΕΡΓΩΝ     ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ –   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

5

30-7323.022

Δημοτική Οδοποιϊα Δημοτικής Ενότητας ΦΕΝΕΟΥ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

6.064,57 €

ΣΑΤΑ 2011

6

30-7331.024

Ανακαίνιση Κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ

(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

62.472,00 €

ΣΑΤΑ 2011

7

30-7331.027

Επισκευή – Συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΚΥΛΛΗΝΗΣ

(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

39.081,44 €

ΣΑΤΑ 2012

8

30-7331.028

Επισκευή – Συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ

(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

28.200,00 €

ΣΑΤΑ 2012

9

30-7412.003

Εκπόνηση μελετών έτους 2014

72.450,56 €

2.767,60 € από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 & 29.682,96 € ΣΑΤΑ 2011 & 40.000,00 € από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015

10

30-7322.009

Διαμόρφωση ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας Κιάτου

(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

179.203,37 €

ΕΤΕΡΠΣ

11

30-7413.012

Γ.Π.Σ.- ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΤΡΑΓΑΝΑ, ΝΕΑΠΟΛΗ)

(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

63.049,33 €

{Από Υπόλοιπα (ΣΑΤΑ 2011 3η & 4η Δόση=7.059,66€)+(Από ΣΑΤΑ 2010 ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ=0,13€)+(Από ΣΑΤΑ 2012=3.279,57€)+(Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013=52.709,97€)} ΣΥΝΟΛΟ=63.049,33€

12

30-7412.017

Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας για Έγκριση Τοπικού Ρυµοτοµικού για την Ανέγερση κλειστού Γυµναστηρίου και Κατασκευή Αθλητικών εγκαταστάσεων στη Θέση «Βάλτος» ∆.Κ. Κιάτου

(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

4.059,00 €

Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013

13

30-7322.005

Αναβάθμιση περιοχής Πλατανόβρυσης Τοπικής Κοινότητας Φενεού

(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

577.850,00 €

(ΝΕΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ-2ος)                                   Π.Α.Α. 2007-2013

14

30-7331.032

Επισκευή -Συντήρηση Διώροφου Δημοτικού Κτιρίου για την Δημιουργία Κέντρου Μελετών Αρχαίας Σικυώνας στην Τ.Κ. Σικυώνος

(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

80.959,99 €

Π.Α.Α. 2007-2013

15

30-7331.001

Επισκευή και Ανακαίνιση Δημοτικών Κτιρίων στις Τοπικές Κοινότητες Σικυώνος και Μεσινού και Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ

(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

64.400,00 €

41.400 € από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013 & 23.000 € ΣΑΤΑ 2012 Επισκευές σχολικών κτιρίων

16

30-7341.001

Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου

(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

211.769,12 €

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ 2007-2013)

17

30-7323.002

Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου – Σφαγεία

454.792,17 €

ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ

18

30-7324.003

Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, από την οδό Μαυρούλια έως την 25η Μαρτίου και των καθέτων αυτής από την οδό Καλογεροπούλου έως την Κλεισθένους

(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

726.799,99 €

Πρόγραμμα ΔΕΠΙΝ 2007-13

19

30-7322.002

Ανάσπλαση Κοινοχρήστου Χώρου στη Δ.Κ. Κιάτου, που περικλείεται από τις οδούς Ποσειδώνος, Κολοκοτρώνη, Μιαούλη & Πετμεζά

(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

225.000,00 €

Πρόγραμμα ΔΕΠΙΝ 2007-13

20

30-7322.006

Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Κρυονερίου

(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

27.592,20 €

Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013

21

30-7311.004

Αποπεράτωση πρώην Κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ

42.652,83 €

Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014

22

30-7322.003

Αποπεράτωση Ανάπλασης Πλατείας Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

40.000,00 €

Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014

23

30-7323.004

Αγροτική οδοποιϊα (Τμήμα Α΄& Τμήμα Β΄) Ε.Ο. Μοσιάς-Ματίου-Αμυγδαλέα-Παναγιά (Α΄ Ειδ. Προϋπ/σμός 2011)

(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

322.660,00 €

Π.Α.Α. 2007-2013

24

30-7323.005

Οδοποιία Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ

(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

12.500,00 €

Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014

25

30-7325.002

Συμμετοχή στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση του έργου «Υπογειοποίηση Εναέριων Δικτύων Ηλεκτροδότησης>>

63.135,23 €

{Π.Δ.Ε. με κωδικό 2014ΣΕ25580056 της ΣΑΕ 2558}

26

30-7323.006

Οδοποιία Τ.Κ. ΜΠΟΖΙΚΑ

(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

12.500,00 €

Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014

27

30-7322.008

Ανάπλαση Πλατείας Τ.Κ. ΓΟΝΟΥΣΑΣ

(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

12.500,00 €

Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014

28

30-7323.112

Οδοποιία Τ.Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

12.600,00 €

Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013

29

30-7311.003

Αντικατάσταση στέγης κτιρίου Τσουτσάνη στην Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015)

30.000,00 €

Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015

30

30-7323.001

Οδοποιία Δήμου Σικυωνίων (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015)

40.000,00 €

Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015

31

30-7333.003

Επισκευή-συντήρηση Οδοποιίας (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015)

28.718,44 €

ΑΠΌ Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015=27.120,00€ + ΑΠΌ ΣΑΤΑ 2012=1.628,44€

32

30-7331.006

Ανακαίνιση και διαμόρφωση ορόφου κτιρίου πρώην τροχαίας Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015)

160.000,00 €

Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

3.601.010,24 €

 
 

35   ΥΠΗΡΕΣΙΑ     ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

33

35-7326.002

Αντιπυρική προστασία των δημοτικών δασών Μαγούλας και Πευκιά Κ. Διμηνιού

105.000,00 €

ΣΑΕ:2013ΣΕ08280041

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

105.000,00 €

 
 
45     ΥΠΗΡΕΣΙΑ   ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

47

45-7326.001

Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

40.000,00 €

(Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013=19.500,12€)+(Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013 {13η Δόση}=3.026,61€)+(Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014=17.473,27€)

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

40.000,00 €

 
 
70       ΛΟΙΠΕΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

48

70-7326.003

Κατασκευή μονοπατιού ερμηνείας περιβάλλοντος και παρατηρητηρίου πουλιών (LIFE12 NAT/GR/000275)

17.000,00 €

(LIFE12 NAT/GR/000275)

49

70-7326.004

Κατασκευή δύο (2) θυροφραγμάτων και διαμόρφωση καναλιών

56.000,00 €

(Από LIFE12 NAT/GR/000275 έτους 2014=14.014,00€)+(Από LIFE12 NAT/GR/000275 έτους 2015=31.814,00€)+(Από Ιδίους Πόρους=10.172,00€)

50

70-7326.005

Κατασκευή φράκτη στους παρόχθιους διαδρόμους (LIFE12 NAT/GR/000275) (Ίδιοι Πόροι)

2.000,00 €

(LIFE12 NAT/GR/000275) (Ιδίοι Πόροι)

51

70-7326.006

Ανασκαφή 5 μικρών λιμνών – Κατασκευή 3 τεχνητών νησίδων και 2 km αναχωμάτων

26.000,00 €

(LIFE12 NAT/GR/000275) (Ιδίοι Πόροι)

52

70-7331.001

Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων

104.871,18 €

{(Από ΣΑΤΑ 2012 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ=3,57€)+(Από ΣΑΤΑ 2013 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ=10.938,11€)+(Από ΣΑΤΑ 2014 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ=46.929,50€)+(Από ΣΑΤΑ 2015 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ=47.000,00€)}

53

70-7331.014

Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων (Πλην πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ, Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ και Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ)

(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

12.600,00 €

ΣΑΤΑ 2013 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

54

70-7331.015

Επισκευή-συντήρηση του Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κλημεντίου

(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

168.000,00 €

(ΣΑΕ 48/6 του Π.Δ.Ε.)

55

70-7331.016

Επισκευή-συντήρηση Σχολικών Μονάδων στο Δήμο Σικυωνίων

(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

160.000,00 €

(ΣΑΕ 48/6 του Π.Δ.Ε.)

56

70-7331.027

Επισκευή-Συντήρηση κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ

(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

12.600,00 €

ΣΑΤΑ 2013 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

559.071,18 €

 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

4.352.081,42 €

 
 
   
ΚΩΔΙΚΟΣ 25

47.000,00 €

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

   

ΚΩΔΙΚΟΣ 30

3.601.010,24 €

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   ΤΕΧΝΙΚΩΝ     ΕΡΓΩΝ   ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ –   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

   

ΚΩΔΙΚΟΣ 35

105.000,00 €

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

   

ΚΩΔΙΚΟΣ 45

40.000,00 €

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

   

ΚΩΔΙΚΟΣ 70

559.071,18 €

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

   

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

4.352.081,42 €

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Εγκρίνει ως έχει το Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2015, όπως αναλυτικά παραπάνω αναφέρεται, σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου και

2) Η παρούσα απόφαση αποστέλλεται στην Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου να συντάξει το σχέδιο προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις δικές του ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2014.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ     ΜΕΛΗ

Ακολουθούν υπογραφές

Όμοιο αντίγραφο

Κιάτο 30-9 -2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email