Σύνταξη Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων για την περίοδο 2015-2019 (Β’ Φάση)

Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

Αριθ.Αποφ.  4/2016
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 6/12-07-2016 τακτικής  συνεδρίασης της Εκτελεστικής  Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.
Θέμα: «Σύνταξη Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων για την περίοδο  2015-2019  (Β’ Φάση)».
 Στο Κιάτο σήμερα, στις 12 Ιουλίου  2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ:10227/08-07-2016 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου  62 του Ν.3852/10«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»                                (ΦΕΚ 87/07-06-2010) .
Διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο έξι μελών κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν  τα παρακάτω έξι (6) μέλη, ήτοι:

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                       ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Σπυρίδων Σταματόπουλος
2 Ιωάννης Μυττάς                                         
   
3. Παναγιώτης Φιακάς    
4.Αθανάσιος Πανάγου    
5.Βασίλειος Αλεξόπουλος    
6. Ευάγγελος  Καρακούσης    

   Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων,Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.
   
   Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής,Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος,  κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Σύνταξη σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων 2015-2019 (Β΄Φάση)»έθεσε υπόψη των μελών το εν λόγω Σχέδιο όπως αυτό συντάχθηκε από την  Διεπιστημονική Ομάδα Έργου που ορίστηκε σύμφωνα με την αριθ.65/30.4.2015 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ:6ΝΕΤΩ1Θ-ΠΛΑ) και το οποίο επισυνάπτεται  και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την ως ανω εισήγηση σε συνδυασμό με τη διαλογική συζήτηση που

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.    Εγκρίνει, την (Β΄Φάση) του Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων,  2015-2019 όπως αυτό συντάχθηκε από την  Διεπιστημονική Ομάδα Έργου του Δήμου (Δ.Ο.Ε) το οποίο  επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.
2.    Η παρούσα κοινοποιείται  στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων για τις δικές του ενέργειες.
       Η παρούσα απόφαση έλαβε  αύξοντα αριθμό 4/2016
              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ   ΜΕΛΗ

Ακολουθούν υπογραφές
Όμοιο αντίγραφο
Κιάτο  12 Ιουλίου 2016
Ο  Πρόεδρος
Της Εκτελεστικής Επιτροπής

Σπυρίδων Π Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email