Συνοπτικός διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου:«ΕΡΓΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»

Προκυρήξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ    Κιάτο   08/08/2018
Αριθ. Πρωτ.: 8393
CPV: 45247210-5

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Προκηρύσσει

Συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου:«ΕΡΓΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ », προϋπολογισμού 50.000,00€ (με ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 & 117 του Ν. 4412/2016.

1. Ο προϋπολογισμός του έργου αναλύεται σε:

Δαπάνη εργασιών: 29.267,60 €

ΓΕ & ΟΕ: 5.268,17 €

Απρόβλεπτα: 5.180,37 €

Αναθεώρησης: 606,44 €

ΦΠΑ 24%: 9.677,42 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 50.000,00 €

2. Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/νση: Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2, 20200, ΚΙΑΤΟ, Τηλ. 2742360100

E-mail: d-sikyon@otenet.gr

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21/08/2018, ημέρα Τρίτη, ενώπιων της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων, με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10.00 π.μ. , στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων.

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και προκήρυξης του έργου από την ιστοσελίδα του Δήμου ( www.kiato.gov.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και να αναλάβουν με δική τους δαπάνη και επιμέλεια την αναπαραγωγή τους ή να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης. Επίσης μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή και αναλάβουν με δική τους ευθύνη τη δαπάνη αναπαραγωγής τους και της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2742360162 & FAX επικοινωνίας 2742023562, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Β. Κατσιμπούλας.

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και ανήκουν στην Α1 Τάξη και άνω (για εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.Ε.Π.) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 750,00 ΕΥΡΩ που θα απευθύνεται προς το Δήμο Σικυωνίων, με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

7. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Life, ΚΑΠ (Επενδυτικών Δαπανών) & Ιδίους Πόρους (ΚΑ 02.70.7326.009).

8. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

9. Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.

10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων.

 

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email