ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Προκυρήξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            Κιάτο 23102018

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                       Αριθ. Πρωτ: 11760

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό για την «Προμήθεια ενός καινούργιου, αυτοκινούμενου, αναρροφητικού σαρώθρου του Δήμου Σικυωνίων» και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

Αναλυτικά η προμήθεια αφορά σε ένα (1) καινούργιο, αυτοκινούμενο, αναρροφητικό σάρωθρο για τον Δήμο Σικυωνίων, (CPV: 34921100-0), συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00€ (συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%).

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00€), σε βάρος των πιστώσεων του έργου «Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των δήμων όλης της χώρας (ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων)» με ενάριθμο 2017ΣΕ05500010, για την υλοποίηση της «Προμήθειας μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» από τον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος» του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του Υπουργείου Εσωτερικών (ΠΔΕ – ΣΑΕ 055) στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.62.7131.001 των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Σικυωνίων (αριθ. 321/2018 Α.Α.Υ.).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού ΣυστήματοςΗλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.gr(α/α Συστήματος: 64362).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών:  25-10-2018, 15:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:           19-11-2018, 15:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά τηνκαταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις 23-11-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα10:00 π.μ..

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά και που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση των υπό προμήθεια ειδών, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο Εμπορικό ή Βιομηχανικό επιμελητήριο.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ένα τοις εκατό (1 %) επί της εκτιμώμενης αξίας εκτός Φ.Π.Α, ήτοι χίλια εξακόσια δεκατρία ευρώ (1.613,00€).

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρεςαπό την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το υπό προμήθεια σάρωθρο στο αμαξοστάσιο του Δήμου, πλήρως λειτουργικό, έτοιμο για χρήση, με την άδεια και τις πινακίδες κυκλοφορίας ΜΕ.

Τα έντυπα του διαγωνισμού αναρτώνται και παρέχονται ελεύθερα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.kiato.gov.gr και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, από 25-10-2018 και ώρα 15:00.

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α Συστήματος: 64362).

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email