ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ–ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Προκυρήξεις

                                                                           

                                                         ΑΔΑ:6Υ8ΦΟΚ3Ξ-Ν7Ρ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                              

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                            Κιάτο 07 Αυγούστου 2017

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                   Αριθ. πρωτ: 196

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων-N. Κορινθίας προκηρύσσει δύο(2) θέσεις καθαριστριών/ καθαριστών α) μία (1) θέση στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Πασίου και β) μία (1) θέση στο 6ο Νηπιαγωγείου Κιάτου, με σύμβαση μίσθωσης έργου για το διδακτικό έτος 2017-2018.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί διέπεται από τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 113 του Ν.1892/90 της παραγ.15 του άρθρου 5 του Ν.1894/90 όπως ισχύουν και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα με μίσθωση έργου.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων στον 1ο όροφο Γ. Γεννηματά 2.(Υπεύθυνη κ. Αλεξάνδρα Παπανδριανού) από 08-08-2017 έως και στις 14-08-2017 και ώρες 09:30-10:00.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε ενδιαφερόμενο είναι:

 1. Έγγραφη Αίτηση με πλήρη τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου.
 2. Οι ενδιαφερόμενοι να μην έχουν υπερβεί το 55ο έτος της ηλικίας τους.
 3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον αρμόδιο φορέα.
 4. Δελτίο ανεργίας από τα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ.
 5. Πιστοποιητικό Πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
 6. Πιστοποιητικό φορολογικής Ενημερότητας.
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει όπου ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.
 8. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
 9. Πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής από το οποίο προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας.
 10. Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου οικονομικού έτους.
 11. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος τελευταίου οικονομικού έτους (Ε1).
 12. Αντίγραφο ταυτότητας.

    Δεν γίνονται δεκτοί:

 1. Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.
 2. Συνταξιούχοι
 3. Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο, σύμφωνα με τα άρθρα 4,(παρ.123και 4,5,7,8 και 9 του Ν.3528/2007 ΦΕΚ 26 τα Α΄/9/2/2007

Ο έλεγχος των καταστάσεων των αιτήσεων καθώς και των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων για τις ανωτέρω θέσεις θα γίνουν στα γραφεία του Νομικού Προσώπου από μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων στις                 21-082017 και ώρα 12:00.

Τυχόν Ενστάσεις θα εξεταστούν από την Επιτροπή στις 22-08-2017 και ώρα 12:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλο (τηλ: 6945944999).

Το παρόν θα αναρτηθεί α) στην είσοδο των σχολείων β) στην είσοδο του Δημοτικού Καταστήματος γ) στην Ιστοσελίδα του Δήμου και δ) στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

                                                 

Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ–ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

Προκυρήξεις

                                                                           

                                                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                              ΑΔΑ:7Λ6ΛΟΚ3Ξ-Σ95

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                            Κιάτο 16 Οκτωβρίου 2015                                                                                                               

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                 Αριθ. πρωτ: 234

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων προκηρύσσει μία(1) θέση καθαρίστριας/ καθαριστή στην σχολική μονάδα του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου και 4ου Νηπιαγωγείου Κιάτου με σύμβαση μίσθωσης έργου για το διδακτικό έτος 2015-2016. Η σύμβαση που θα υπογραφεί διέπεται από τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 113 του Ν.1892/90 της παραγ.15 του άρθρου 5 του Ν.1894/90 και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα με μίσθωση έργου.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων στον 1ο όροφο Γ. Γεννηματά 2.(Υπεύθυνη κ. Αλεξάνδρα Παπανδριανού). από τις 19 -10-2015 έως και την 23-10-2015και ώρες 13:30μ.μ – 14:00μμ και θα συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά.

1) Αίτηση

 1. Βεβαίωση εντοπιότητας
 2. Δελτίο ανεργίας από τα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης-Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας
 4. Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας
 5. Αντίγραφο φωτοτυπία ταυτότητας.
 6. Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου οικονομικού έτους.
 7. Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στην αντικειμενική αξιολόγηση των αιτούντων.

Ο έλεγχος των καταστάσεων των αιτήσεων καθώς και των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων για τις ανωτέρω θέσεις θα γίνει στα γραφεία του Νομικού Προσώπου από μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων την                 26-10-2015 και ώρα :13:00μ.μ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο Προέδρου κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλου 6945944999.

Το παρόν θα αναρτηθεί α) στην είσοδο των σχολείων β) στην είσοδο του Δημοτικού Καταστήματος γ) στην ιστοσελίδα του Δήμου και δ)στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

                                                 

Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ–ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Προκυρήξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ)

             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

                           Κιάτο 28-09-2015

                               Αριθ. πρωτ: 68

 
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων προκηρύσσει τρείς(3) θέσεις καθαριστριών/ καθαριστών α) Μία (1) θέση στο Γυμνάσιο και Λ. Τ. Γκούρας και β) Δύο (2) θέσεις στο 1ου ΕΠΑ. Λ – 2ο ΓΕ. Λ – Ε. Κ Κιάτου με σύμβαση μίσθωσης έργου για το διδακτικό έτος 2015-2016. Η σύμβαση που θα υπογραφεί διέπεται από τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 113 του Ν.1892/90 της παραγ.15 του άρθρου 5 του Ν.1894/90 και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα με μίσθωση έργου.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων στον 1ο όροφο στην ταχ. δνση Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο (Υπεύθυνος κ. Λαλιώτης   Γεώργιος    τηλέφωνο 27423-60124) από τις 28 -9-2015 έως και την 02-10-2015 και ώρες από 08:00 π .μ. – 14:30 μ. μ. και θα συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά.

1) Αίτηση.

 1. Βεβαίωση εντοπιότητας.
 2. Δελτίο ανεργίας από τα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης-Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας.
 4. Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας.
 5. Αντίγραφο φωτοτυπία ταυτότητας.
 6. Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου οικονομικού έτους.
 7. Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στην αντικειμενική αξιολόγηση των αιτούντων.

Ο έλεγχος των καταστάσεων των αιτήσεων καθώς και των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων για τις ανωτέρω θέσεις θα γίνει στα γραφεία του Νομικού Προσώπου από μέλη της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων την   07-10-2015 και ώρα 12:30 μ. μ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο Προέδρου κ. Ζάρκου Δημητρίου 6972919415.

Το παρόν θα αναρτηθεί α) στην είσοδο των σχολείων, β) στην είσοδο του Δημοτικού Καταστήματος , γ) στην ιστοσελίδα του Δήμου, δ) στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και ε) Στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Φενεού.

                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΑΡΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

                                                                 

Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ–ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Προκυρήξεις

                                                                             

 

                                       ΑΔΑ: 7Τ89ΟΚ3Ξ-ΔΒΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                            Κιάτο 24 Σεπτεμβρίου 2015                                                                                                              

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                 Αριθ. πρωτ: 178

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων προκηρύσσει τρείς(3) θέσεις καθαριστριών/ καθαριστών α) μία θέση στο Δημοτικό Σχολείο Μουλκίου ,β μία θέση στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου και 5ο Νηπιαγωγείο Κιάτου και γ) μία θέση στο Νηπιαγωγείο Κρυονερίου με σύμβαση μίσθωσης έργου για το διδακτικό έτος 2015-2016. Η σύμβαση που θα υπογραφεί διέπεται από τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 113 του Ν.1892/90 της παραγ.15 του άρθρου 5 του Ν.1894/90 και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα με μίσθωση έργου.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων στον 1ο όροφο Γ. Γεννηματά 2.(Υπεύθυνη κ. Αλεξάνδρα Παπανδριανού). από τις 25 -9-2015 έως και την 29-09-2015και ώρες 13:30μ.μ – 14:00μμ και θα συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά.

1) Αίτηση

 1. Βεβαίωση εντοπιότητας
 2. Δελτίο ανεργίας από τα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης-Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας
 4. Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας
 5. Αντίγραφο φωτοτυπία ταυτότητας.
 6. Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου οικονομικού έτους.
 7. Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στην αντικειμενική αξιολόγηση των αιτούντων.

Ο έλεγχος των καταστάσεων των αιτήσεων καθώς και των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων για τις ανωτέρω θέσεις θα γίνει στα γραφεία του Νομικού Προσώπου από μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων την 30-09-2015 και ώρα :13:00μ.μ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο Προέδρου κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλου 6945944999.

Το παρόν θα αναρτηθεί α) στην είσοδο των σχολείων β) στην είσοδο του Δημοτικού Καταστήματος γ) στην ιστοσελίδα του Δήμου και δ)στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email