Πρόσκληση για υποβολή προσφορών ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου

Ανακοινώσεις

Ο Δήμος Σικυωνίων ενδιαφέρεται ν’ ασφαλίσει για εξάμηνη διάρκεια, 42 οχήματα και μηχανήματα ιδιοκτησίας του.  
Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στην Υπηρεσία μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου 2016.
Θα γίνονται δεκτές και τμηματικές προσφορές.
Η ασφάλιση των παραπάνω οχημάτων και μηχανημάτων θ’ αρχίσει την 10η Οκτωβρίου 2016.
Σας ενημερώνουμε ότι κάλυψη για Νομική Προστασία δεν θα γίνεται δεκτή.

Για λοιπές πληροφορίες, διευκρινήσεις καθώς και αντίγραφα των αδειών των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου μας, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στο γραφείο Περιβάλλοντος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες του Δήμου.

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τμημ.
Κινητού Μηχ/κού Εξοπλισμού

Τσιοκάρας Ιωάννης
Πτυχ. Ηλεκτρ/γος Μηχ/κος Τ.Ε.

Print Friendly, PDF & Email