Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών κλπ έτους 2017

Ανακοινώσεις

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2017
(Άρθρο 118, παρ. 5 Ν.4412/2016)

Ο Δήμος Σικυωνίων, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, για το έτος 2017

ΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται σε δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 & 6 του Ν.4412/2016 για την επιλογή αναδόχων μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες:
 
Α.    ΕΡΓΑ
01. Ανελκυστήρων
02. Αποκαλύψεων Μεταλλείων
03. Βιομηχανικών και Ενεργειακών
04. Γεωτρήσεων
05. Ειδικών Μονώσεων
06. Ηλεκτρομηχανολογικών
07. Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
08. Καθαρισμού και Επεξεργασίας Νερού και Υγρών, Στερεών και Αερίων Αποβλήτων
09. Λιμενικών
10. Οδοποιίας
11. Οικοδομικών
12. Πλωτών Έργων και Εγκαταστάσεων Ναυπηγείων
13. Πρασίνου
14. Υδραυλικών

Β.    ΜΕΛΕΤΕΣ
01. Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες
02. Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες
03. Μελέτες Οικονομικές
04. Μελέτες Κοινωνικές
05. Μελέτες Οργανώσεως και Επιχειρησιακής Έρευνας
06. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων
07. Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες
08. Στατικές Μελέτες
09. Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές
10. Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
11. Μελέτες Λιμενικών Έργων
12. Μελέτες Μεταφορικών Μέσων
13. Μελέτες Υδραυλικών Έργων
14. Ενεργειακές Μελέτες
15. Μελέτες Βιομηχανιών
16. Μελέτες Τοπογραφίας
17. Χημικές Μελέτες και Έρευνες
18. Χημικοτεχνικές Μελέτες
19. Μεταλλευτικές Μελέτες και Έρευνες
20. Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές
21. Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες
22. Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες
23. Μελέτες Γεωργικές
24. Μελέτες Δασικές
25. Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου
26. Μελέτες Αλιευτικές
27. Περιβαλλοντικές Μελέτες
28. Μελέτες Πληροφορικής και Δικτύων

να υποβάλλουν σχετική αίτηση (η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα) στο πρωτόκολλο του Δήμου Σικυωνίων (Διεύθυνση: Γ. Γεννηματά 2, 20200, Κιάτο, Πληροφορίες: Π. Μακαβέλου, τηλ. 2742360112, Fax: 2742023562). Η παραπάνω υποβάλλεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου και τα εξής:

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016»

είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου), είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς έως και την 19η Μαΐου 2017.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού τους πτυχίου Μ.Ε.Ε.Π. (ή βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων), ή του μελετητικού τους πτυχίου, τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.kiato.gov.gr).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email