Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν Της  αριθ.  11/2016   ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της      12-09-2016

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 30.335,00 €  προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως (Γ΄ κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2016 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων.
             ΟΜΟΦΩΝΑ-  
         Αριθ. Απόφ. 29/2016                                  Αριθ. πρωτ:               ΠΡΟΣ:

2.    Κατανομή ποσού 30.335,00€ στα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Σικυωνίων (Α΄Κατανομή 2016).
           
                  ΟΜΟΦΩΝΑ-  
         Αριθ. Απόφ. 30/2016                                  Αριθ. πρωτ:               ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Αίτημα απαλλαγής της εκμισθώτριας  του κυλικείου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου από πληρωμή ρεύματος.

             ΟΜΟΦΩΝΑ-  
           Αριθ. Απόφ. 31/2016                                  Αριθ. πρωτ:               ΠΡΟΣ:

    2. Περί σύναψη συμβάσεων σύμβασης μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό σχολικών
        μονάδων  στα σχολεία Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης.
    ΟΜΟΦΩΝΑ-
          Αριθ. Απόφ. 32/2016         Αριθ. πρωτ.               ΠΡΟΣ:

      
3.    Έγκριση αιτήματος και απ’ευθείας ανάθεση της απολύμανσης  και συγκρότηση επιτροπής καλής  εκτέλεσής της στα  Σχολεία  της Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017.
           ΟΜΟΦΩΝΑ
          Αριθ. Απόφ. 33/2016        Αριθ. πρωτ.               ΠΡΟΣ:

  4.  Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για κάλυψη λειτουργικών
        δαπανών.

                   ΟΜΟΦΩΝΑ
          Αριθ. Απόφ. 34/2016        Αριθ. πρωτ.               ΠΡΟΣ:

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

1.    Πανάγου Αθανάσιο
2.    Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική
3.    Κουτρέτσης Σπυρίδων
4.    Γεώργας Χρήστος
5.    Σαρχάνης Κωνσταντίνος
6.    Ντρίμερης Δημήτριος
7.    Τσαμαντά Ελένη
8.    Κουκουμέλη Γεώργιος
9.    Κοκκωνίτη Αγγελική
10.    Τσιόγκα Αθανασία

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων, (επί της οδού Γ. Γεννηματά 2), και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 12 Σεπτεμβρίου  2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα   και ώρα 14:00 μ.μ, σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για να συζητήσουμε και  αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Αίτημα απαλλαγής της εκμισθώτριας του κυλικείου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου  από  πληρωμή ρεύματος.
2.    Περί σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων στα σχολεία Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου μας για το διδακτικό έτος 2016-2017.
3.    Έγκριση αιτήματος και απ’ ευθείας ανάθεση της απολύμανσης και συγκρότηση επιτροπής  καλής εκτέλεσής της  στα  Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017».
4.    Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email