Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Προμηθευτών Καυσίμων

Ανακοινώσεις

Ο Δήμος Σικυωνίων ανακοινώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης για τα τμήματα του διαγωνισμού που δεν υποβλήθηκαν προσφορές για την:
«Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2016»
και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη διαμορφούμενη, για έκαστο είδος, μέση τιμή λιανικής πώλησης στο Νομό Κορινθίας την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο επισκόπησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%.
Οι προσφορές που θα κατατεθούν αφορούν τους 2ο, 5ο , 6ο , 7ο , 8ο , 9ο, 10ο και 11ο Ενδεικτικούς Προϋπολογισμούς της αριθ. 01/2016 μελέτης, συνολικού προϋπολογισμού 96.825,08€ (χωρίς ΦΠΑ) και θα είναι σύμφωνα με τους όρους της αριθ. 2413/24-02-2016 Διακήρυξης.
Η διαδικασία θα γίνει με απευθείας ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο (έπειτα από άγονο διαγωνισμό) σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν.4412/2016.
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά της αριθ. 2413/24-02-2016 Διακήρυξης και οι προσφορές τους να είναι σύμφωνες με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθ. 01/2016 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
Αναλυτικά η συνολική προμήθεια έχει ως εξής:
1.    Βενζίνη αμόλυβδη (CPV: 09132100-4): 240 λίτρα.
2.    Πετρέλαιο κίνησης (CPV: 09134220-5): 360 λίτρα.
3.    Πετρέλαιο θέρμανσης (CPV: 09135100-5): 170.703,33 λίτρα.
Η προμήθεια αφορά το Δήμο Σικυωνίων και τα Ν.Π. ΜΗΚΩΝΗ και Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ο προϋπολογισμός της έχει χωριστεί σε επιμέρους Ενδεικτικούς Προϋπολογισμούς που αντιστοιχούν στους ανωτέρω Φορείς.
Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές τους ανά τμήμα και στο σύνολό τους, αναφέρονται στην αριθ. 01/2016 μελέτη του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων.
Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους κάθε Φορέα και θα βαρύνει Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων του κάθε Φορέα, έτους 2016.
Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4155/13 (Φ.Ε.Κ./120/Α/29-05-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 και στο Ν.4412/2016.
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 21-09-2016, 09:00πμ
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 07-10-2016, 15:00
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή ημέρα Παρασκευή 14/10/2016 και ώρα 11:00 π.μ..
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά και γενικότερα αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση καυσίμων, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός Φ.Π.Α, ήτοι 1.937,00€, ή ίση με το 2% επί του Ενδεικτικού ή των Ενδεικτικών Προϋπολογισμών για τους οποίους κατατέθηκε προσφορά.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών καυσίμων (για όλους τους Ενδεικτικούς Προϋπολογισμούς) είτε για μέρος αυτών (για ένα Ενδεικτικό Προϋπολογισμό ή και περισσότερους).
Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Ο προμηθευτής (ή προμηθευτές) που ανακηρύσσεται ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υπογράψει επιμέρους συμβάσεις με το Δήμο και έκαστο νομικό πρόσωπο για τις ποσότητες τις οποίες έκαστο έχει αιτηθεί και ανάλογα με τον (τους) Ενδεικτικό Προϋπολογισμό για τον οποίο ο ανάδοχος έχει καταθέσει προσφορά.
Η διάρκεια των συμβάσεων ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής τους και μέχρι τις 31-12-2016.
Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μία (1) φορά μέχρι και τέσσερις (4) μήνες όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Με την παράταση αυτή δεν θα προκύψει υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο ή περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου ή των Νομικών Προσώπων του.
Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του κάθε Φορέα και κατόπιν εντολής του.
Τα έντυπα του διαγωνισμού (διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) έχουν αναρτηθεί και παρέχονται ελεύθερα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.kiato.gov.gr και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την αναλυτική διακήρυξη, μελέτη κ.λ.π., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Σικυωνίων, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ. 2742360158, 2742021103, fax 2742021103 (αρμόδιος υπάλληλος: Τσιοκάρας Ιωάννης).

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email