Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών

Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Κιάτο,  7 Σεπτεμβρίου 2015
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                  Αριθ. πρωτ:   15411
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   
                                                     
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Σικυωνίων προτίθεται να συνάψει Σύμβαση παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, του Ν. 3463/06 & του Ν. 3850/2010 για ένα (1) έτος, με ιατρό για παροχή υπηρεσιών Ιατρικής της Εργασίας για τους 157 συνολικά εργαζόμενους στo Δήμο Σικυωνίων.
Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία, ο/η υποψήφιος/α πρέπει να:
1.    Είναι Ιατρός, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου.
2.    Κατέχει και ασκεί την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας, όπως αυτή πιστοποιείται από τον Ιατρικό Σύλλογο.
3.    Έχει (οι άνδρες) εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
Κατ’ εξαίρεση, τα καθήκοντα του Ιατρού Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3850/2010, έχουν δικαίωμα να ασκούν:
α) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι στις 15.5.2009, είχαν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας με επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση καθηκόντων αυτών συνεχώς επί επτά (7) τουλάχιστον έτη.
β) Οι ιατροί οι οποίοι στις 15.5.2009 εκτελούσαν καθήκοντα ιατρού εργασίας χωρίς να κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας
Το αντικείμενο της απασχόλησης του Ιατρού Εργασίας θα είναι το οριζόμενο στις διατάξεις του Ν. 3850/2010. Αναλυτικότερη περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών περιλαμβάνεται στην αριθμ. 2/2015 Μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο φάκελο προσφοράς.
Ο φάκελος θα περιλαμβάνει δύο (2) ξεχωριστούς φακέλους, α) το φάκελο με την αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και β) το σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς.
Προσφορές, υπόψιν της αρμοδίως επιτροπής αξιολόγησης, δύναται να κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου Σικυωνίων, μέχρι και την 16/09/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα έναρξης ανοίγματος των υποβληθέντων προσφορών).
Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι υποψήφιοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.
Η ανάθεση της εκτέλεσης της σύμβασης θα γίνει με απόφαση του Δημάρχου Σικυωνίων (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80) στον υποψήφιο/α που πληρεί τα απαιτούμενα προσόντα και κατέθεσε τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνυποβληθούν μαζί με την αίτηση:
1.    Πτυχίο ή Δίπλωμα Ιατρικής Σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχο και αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.
2.    Άδεια Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος.
3.    Βεβαίωση Μέλους Ιατρικού Συλλόγου.
4.    Άδεια Τίτλου Ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον Ιατρικό Σύλλογο.
5.    Πιστοποιητικό του Ιατρικού Συλλόγου ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά.
6.    Γνωστοποίηση των επιχειρήσεων στις οποίες ο υποψήφιος ασκεί καθήκοντα ιατρού εργασίας, καθώς και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο Ν. 3850/2010  (άρθ. 9 παρ. 4) & στο Ν. 3996/2011 (άρθρ. 29 παρ. 3)
7.    Βεβαιώσεις ανάληψης καθηκόντων ως Ιατρού Εργασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα το Ν. 3850/2010 (άρθ.16, παρ.2).
8.    Βιογραφικό Σημείωμα.
9.    Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
10.    Αποδεικτικό εκπλήρωσης στρατιωτικής υποχρέωσης (για άνδρες)
11.    ΦΕΚ Σύστασης (σε περίπτωση εταιρείας)

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα και στην περίπτωση που αυτά προέρχονται από την αλλοδαπή απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού η επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Η παρούσα θα  αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σικυωνίων , θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.kiato.gov.gr  
Επιπλέον , επίσημο αντίγραφο αυτής θα κοινοποιηθεί και στον Ιατρικό Σύλλογο Κορινθίας .

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email