Πρόσκληση 9ης/2017 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 21-03-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                            Κιάτο,                 17-03-2017

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                            Αριθμ. Πρωτ.:            3567

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 3)

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

  1. 1.
Μυττά Ιωάννη
  1. 2.
Ζάρκο Δημήτριο
  1. 3.
Αλεξόπουλο Βασίλειο
  1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική
  1. 5.
Σπανό Κωνσταντίνο
  1. 6.
Κελλάρη Βασίλειο

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 21η Μαρτίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00’ π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

A/A

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ορισμός Δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ένδικων βοηθημάτων.
2. Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων βοηθημάτων κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 24065-426 Απόφασης ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛ/ΣΟΥ.
3. Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων βοηθημάτων κατά της κας Παπαγιαννοπούλου Μαγδαληνής κλπ, κατόπιν γνωμοδότησης.
4. Ματαίωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε τίτλο «Προµήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. Στυµφαλίας»
5. Έγκριση 1ου Πρακτικού Συνοπτικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή Δεξαμενής για τις ανάγκες πυροπροστασίας»
6. Έγκριση πρακτικού επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών για την προμήθεια «Μηχανολογικού Εξοπλισμού Αντλιοστασίων ΔΕ Στυμφαλίας»
7. Ανάθεση ολοκλήρωσης του 1ου υποέργου με τίτλο : «Δημιουργία πολιτιστικού κέντρου σε δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. Μoσιάς Δήμου Σικυωνίων» της ομότιτλης Πράξης, του Μέτρου 7 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»
8. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από τη Δημοτική Υπάλληλο κα Γκαβάγια Γεωργία για «Χορήγηση ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρ. 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας)»
9.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 4.960,00 €   της δικηγόρου Θεοδώρας Κοντοζήση (Μέλους της Δικηγορικής Εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ – ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΝΤΟΖΗΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ) για παράσταση και σύνταξη υπομνήματος ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τη συζήτηση αίτησης ακύρωσης του τέως Δήμου Στυμφαλίας (καθολικός διάδοχος του οποίου τυγχάνει ο Δήμος Σικυωνίων), κατά της υπ’ αρίθμ. 1160/2006 απόφασης Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο διαχείρισης υδάτων της υδατικής λεκάνης Στυμφαλίας.

10.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 3.720,00 €   της δικηγόρου Θεοδώρας Κοντοζήση (Μέλους της Δικηγορικής Εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ – ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΝΤΟΖΗΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ) για παράσταση και σύνταξη υπομνήματος ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τη συζήτηση αίτησης ακύρωσης του τέως Δήμου Στυμφαλίας (καθολικός διάδοχος του οποίου τυγχάνει ο Δήμος Σικυωνίων), κατά της υπ’ αρίθμ. Οικ. 129772/2007 Απόφασης της Ε.Υ.Π.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το έργο {Υδροδότηση Κορίνθου από την περιοχή της Στυμφαλίας (εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης τμήμα Γαλατά-Στυμφαλία και περιοχή Στυμφαλίας) Νομού Κορίνθου}.

11.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 1.860,00 €   της δικηγόρου Θεοδώρας Κοντοζήση (Μέλους της Δικηγορικής Εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ – ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΝΤΟΖΗΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ) για παράσταση και σύνταξη υπομνήματος ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τη συζήτηση αίτησης ακύρωσης του τέως Δήμου Στυμφαλίας (καθολικός διάδοχος του οποίου τυγχάνει ο Δήμος Σικυωνίων), κατά της υπ’ αρίθμ. 1510/2007 απόφασης Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία χορηγήθηκε άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για υδρευτική χρήση στη ΔΕΥΑ Κορίνθου από πηγές Στυμφαλίας (Δρίζας) του Δήμου Στυμφαλίας Ν. Κορινθίας.

12.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 2.294,00€   της δικηγόρου Θεοδώρας Κοντοζήση (Μέλους της Δικηγορικής Εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ – ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΝΤΟΖΗΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ) για σύνταξη και κατάθεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτησης συνέχισης της δίκης που ανοίχθηκε με την με αριθμό κατάθεσης 4629/2007 αίτησης ακύρωσης κατά της Κ.Υ.Α. με αρίθμ. Πρωτ. οικ. 129772/2007 Απόφασης της Ε.Υ.Π.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., καθώς και της μεταγενεστέρως εκδοθείσης με αρίθμ. πρωτ. Οικ. 58412/2016 Απόφασης της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής Υ.Π.ΕΝ., με την οποία ανανεώθηκαν και τροποποιήθηκαν οι αναφερόμενοι στην υπ   αρίθμ. πρωτ. 129772/2007 περιβαλλοντικοί όροι.

13.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 422,84€ και εξόδων 39,60€ του δικηγόρου Απόστολου Σώκου για σύνταξη υπομνήματος και παράσταση ενώπιον του   Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως,   κατά την συζήτηση ασκηθείσης έφεσης του Δήμου Σικυωνίων κατά Καλαντζή Παναγιώτη κ.λ.π. 66 υπαλλήλων, κατά την οποία ο προαναφερθείς αιτείτο να ακυρωθεί και εξαφανισθεί ολοσχερώς η αρίθμ. 12/2011 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η αγωγή των αντιδίκων.

14.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 238,08€ και εξόδων 17,00€ του δικηγόρου Απόστολου Σώκου για παράσταση και σημείωμα ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος κατά την συζήτηση ασκηθείσης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων νομής του Δήμου κατά Παναγιώτη Μπούμη του Αναστασίου, κατόπιν της εξ’ αυτού αυθαίρετης κατάληψης τμήματος δημοτικού δρόμου στην Τ.Κ. Σουλίου.

15.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 49,60€   του δικηγόρου Απόστολου Σώκου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος κατά τη δικάσιμο της 13-12-2016, οπότε και επρόκειτο να συζητηθεί   ασκηθείσα αίτηση ασφαλιστικών μέτρων νομής του Δήμου κατά Παναγιώτη Μπούμη του Αναστασίου, κατόπιν της εξ’ αυτού αυθαίρετης κατάληψης τμήματος δημοτικού δρόμου στην Τ.Κ. Σουλίου, παρ’ όλα αυτά αναβλήθηκε η συζήτηση της υπόθεσης κατόπιν αιτήματος του αντιδίκου.

16.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 160,00 €   του δικηγόρου Σπυρίδων Σώκου για σύνταξη γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρίθμ. 22/2016 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, κατά την οποία διατάχθηκε ο Δήμος μας να καταβάλλει στην Ε.Π.Ε. {AUDITOPINION – ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ}, το ποσό των 10.000,00€ νομιμοτόκως για κεφάλαιο απαίτησης, καθώς και ποσό 190,00€ για δικαστικά έξοδα.

17.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 160,00 €   του δικηγόρου Σπυρίδων Σώκου για σύνταξη γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρίθμ. 23/2016 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, κατά την οποία διατάχθηκε ο Δήμος μας να καταβάλλει στον Κωνσταντίνο Λαμπρακάκη του Βασιλείου {Λογιστή-Φοροτεχνικό-Σύμβουλο}, το ποσό των 17.825,85€ νομιμοτόκως για κεφάλαιο απαίτησης, καθώς και ποσό 270,00€ για δικαστικά έξοδα.

18.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 75,00 €   της δικηγόρου Χρυσούλας Κοτίνη   για παράσταση ενώπιον της Κας   Ειρηνοδικείου Σικυώνος, σε ένορκη κατάθεση του μάρτυρα Θεόδωρου Ασημακόπουλου, στα πλαίσια   της απόδειξης των ισχυρισμών που περιλαμβάνονται στην με αριθμό κατάθεσης 34/2016 αγωγή του Δήμου μας   κατά της Χατζοπούλου Αλεξάνδρας.

19.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 75,00 €   της δικηγόρου Χρυσούλας Κοτίνη   για παράσταση ενώπιον της Κας   Ειρηνοδικείου Σικυώνος, σε ένορκη κατάθεση του μάρτυρα Δημητρίου Νικολάου, στα πλαίσια   της απόδειξης των ισχυρισμών που περιλαμβάνονται στην με αριθμό κατάθεσης 34/2016 αγωγή του Δήμου μας   κατά της Χατζοπούλου Αλεξάνδρας.

20.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 75,00 €   της δικηγόρου Χρυσούλας Κοτίνη   για παράσταση ενώπιον της Κας   Ειρηνοδικείου Σικυώνος, σε ένορκη κατάθεση των μαρτύρων Ιωάννη Μιχόπουλου και Βασιλείου Αλεξόπουλου, στα πλαίσια της απόδειξης των ισχυρισμών που περιλαμβάνονται στην με αριθμό κατάθεσης 34/2016 αγωγή του Δήμου μας κατά της Χατζοπούλου Αλεξάνδρας.

21. Έγκριση τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του Π.Δ. 80/2016.
22. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2017.
23. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
24. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2017.
Print Friendly, PDF & Email