Πρόσκληση 7ης/2017 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10-03-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                            Κιάτο,                 06-03-2017

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                            Αριθμ. Πρωτ.:         2814

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 3)

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

 

1.

Μυττά Ιωάννη

2.

Ζάρκο Δημήτριο

3.

Αλεξόπουλο Βασίλειο

4.

Μπουζιάνη Βασιλική

5.

Σπανό Κωνσταντίνο

6.

Κελλάρη Βασίλειο

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 10η Μαρτίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:00’ π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

A/A

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ορισμός Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής για την 2η θητεία δημοτικής περιόδου 2014-2019(05-03-2017 έως 31-08-2019).
2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 1/2017 μελέτης και καθορισμός των όρων διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. Σικυωνίων».
3. Έγκριση τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του Π.Δ. 80/2016.
4. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2017.
5. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
6. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2017.
Print Friendly, PDF & Email