Πρόσκληση 6ης/2017 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24-02-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                            Κιάτο,                 20-02-2017

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                            Αριθμ. Πρωτ.:            2186

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 3)

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

 

  1. 1.
Κελλάρη Βασίλειο Αντιπρόεδρο
  1. 2.
Μυττά Ιωάννη Μέλος
  1. 3.
Ζάρκο Δημήτριο Μέλος
  1. 4.
Πανάγου Αθανάσιο Μέλος
  1. 5.
Σπανό Κωνσταντίνο Μέλος
  1. 6.
Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 24ην Φεβρουαρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 08:30’ π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

A/A

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. __/2017 μελέτης και καθορισμός των όρων διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. Σικυωνίων».
2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. __/2017 μελέτης και καθορισμός των όρων διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. Στυμφαλίας».
3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. __/2017 μελέτης και καθορισμός των όρων διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων ΔΕ Στυμφαλίας».
4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. __/2017 μελέτης και καθορισμός των όρων διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Κατασκευή δεξαμενής για τις ανάγκες της πυροπροστασίας».
5. Έγκριση τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του Π.Δ. 80/2016.
6. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2017.
7. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
8. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2017.
Print Friendly, PDF & Email