Πρόσκληση 55ης/2017 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              55η TAKTIKHΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 19-12-2017

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                         Κιάτο,                        15-12-2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                       Αριθμ. Πρωτ.:          20895

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 3)

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

 

  1. 1.
Μυττά Ιωάννη
  1. 2.
Ζάρκο Δημήτριο
  1. 3.
Αλεξόπουλο Βασίλειο
  1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική
  1. 5.
Σπανό Κωνσταντίνο
  1. 6.
Κελλάρη Βασίλειο

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 19η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

A/A

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.

Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 307/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.

2. Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί ορισμού ή μη συνηγόρου υπεράσπισης του πρώην Αντιδημάρχου κου Πανάγου Αθανάσιου, κατόπιν κλητηρίου θεσπίσματος.
3. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα αγωγή της Μαριάννας & του Ευάγγελου Αγγέλου.
4. Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της Απόφασης Πρωτοκόλλου αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης Αιγιαλού-παραλίας & δημόσιου κτήματος.
5. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα αγωγή αναπροσαρμογής μισθώματος της κας Αικατερίνης Παπαργυρίου του Γεωργίου.
6. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα ανακοπή της κας Παναγιώτας Τοτού του Κωνσταντίνου.
7. Έγκριση Πρακτικού επιτροπής προμηθειών ανακήρυξης προσωρινού αναδόχου του διεθνή, ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κλπ υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της ΔΕ Στυμφαλίας».
8. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια σωλήνων κλπ υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
9. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από το Δημοτικό Υπάλληλο Νικόλαο Στούκα για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στο Δήμο Σικυωνίων.
10. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από το Δημοτικό Υπάλληλο Νικόλαο Στούκα για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στο Δήμο Σικυωνίων.
11. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2018.
12. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Υπηρεσιών έτους 2018.
13. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων έτους 2018 Προϋπολογισμού έως 1.000.000,00 €.
14. Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών έτους 2018.
15. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Κληρώσεων μέσω Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων για το έτος 2018.
16. Έγκριση τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του Π.Δ. 80/2016.
17. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2017.
18. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
19. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2017.
Print Friendly, PDF & Email