Πρόσκληση 50ης/2017 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              50η TAKTIKHΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 28-11-2017

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                         Κιάτο,                        24-11-2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                       Αριθμ. Πρωτ.:          19666

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 3)

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

  1. 1.
Μυττά Ιωάννη
  1. 2.
Ζάρκο Δημήτριο
  1. 3.
Αλεξόπουλο Βασίλειο
  1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική
  1. 5.
Σπανό Κωνσταντίνο
  1. 6.
Κελλάρη Βασίλειο

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 28η Νοεμβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

A/A

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 139,00 €   της δικηγόρου Αικατερίνης Μπασιώτη για σύνταξη και κατάθεση αίτησης ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου, περί του καθορισμού τιμής μονάδος των περιληφθέντων στην υπ’ αρίθμ. 5/2010 Πράξη Αναλογισμού απαλλοτριωτέων ακινήτων.

2.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 192,00€ της δικηγόρου Αικατερίνης Μπασιώτη για παράσταση και σύνταξη προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά την συζήτηση ασκηθείσας αίτησης της Παναγιώτας Μπακρόιντ κ.λ.π. περί αναγνώρισής τους ως δικαιούχων αποζημίωσης απαλλοτρίωσης ακινήτων στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία.

3.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 40,00 €   της δικηγόρου Αικατερίνης Μπασιώτη,   για σύνταξη γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη πρόσθετης παρέμβασης του Δήμου μας υπέρ Κωνσταντίνου Σαρλά κατά Δημητρίου Αγγελίνα, λόγω της εξ’ αυτού παράνομης κατάληψης δημοτικού ακινήτου ευρισκομένου στην Τ.Κ. ΛΑΥΚΑΣ.

4. Έγκριση δαπάνης αμοιβής 117,00€ της δικηγόρου Αικατερίνης Μπασιώτη για σύνταξη και κατάθεση πρόσθετης παρέμβασης του Δήμου μας υπέρ του Κωνσταντίνου Σαρλά και κατά Δημητρίου Αγγελίνα ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, σε ασκηθείσα αγωγή του Κωνσταντίνου Σαρλά κατά Δημητρίου Αγγελίνα λόγω της εξ’ αυτού παράνομης κατάληψης δημοτικού ακινήτου ευρισκομένου στην Τ.Κ. ΛΑΥΚΑΣ.
5.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 117,00€ της δικηγόρου Αικατερίνης Μπασιώτη για σύνταξη και κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, σε πρόσθετη παρέμβαση του Δήμου Σικυωνίων υπέρ Κωνσταντίνου Σαρλά κατά Δημητρίου Αγγελίνα λόγω της εξ’ αυτού παράνομης κατάληψης δημοτικού ακινήτου ευρισκομένου στην Τ.Κ. ΛΑΥΚΑΣ.

6.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 48,00€ της δικηγόρου Βασιλικής Τάση για σύνταξη και κατάθεση πρόσθετης παρέμβασης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, σε ασκηθείσα αγωγή του Κωνσταντίνου Γεωργίου του Γεωργίου κατά Στεργίου Παπανικολάου κ.λ.π., λόγω της εκ των καθού η πρόσθετη παρέμβαση αυθαίρετης κατάληψης τμήματος της οδού Καποδιστρίου στην Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ

7.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 1.860,00€ της δικηγόρου Παπαδοπούλου Σοφίας για σύνταξη υπομνήματος και παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως, σε ασκηθείσα έφεση των Παναγιώτη και Ιωάννη Φαρμάκη κατοίκων Κιάτου, με την οποία ζητούν την ακύρωση της υπ’ αρίθμ. 150/2015 αποφάσεως του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης, με την οποία απερρίφθη αγωγή αποζημιώσεώς τους κατά του Δήμου μας ύψους 457.800,00 €.

8.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 297,60 της δικηγόρου Παναγιώτας Βρέντα για σύνταξη γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη Διοικητικής προσφυγής κατά της 148512,142303/14.07.2017 Απόφασης του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε.κ΄Ι. , καθώς και σύνταξη και κατάθεση διοικητικής προσφυγής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 κατά της προαναφερόμενης απόφασης του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε.κ΄Ι., με την οποία ακύρωσε την αρίθμ. 186/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, περί απευθείας ανάθεση του έργου (Επισκευή-Συντήρηση Νεκροταφείου Τ.Κ. ΚΥΛΛΗΝΗΣ).

9.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 297,60 της δικηγόρου Παναγιώτας Βρέντα για σύνταξη γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη Διοικητικής προσφυγής κατά της 134905/14.07.2017 Απόφασης του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε.κ΄Ι. , καθώς και σύνταξη και κατάθεση διοικητικής προσφυγής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006   κατά της προαναφερόμενης απόφασης του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε.κ΄Ι., με την οποία ακύρωσε την αρίθμ. 178/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, περί απευθείας ανάθεση του έργου (Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ).

10.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 396,80 της δικηγόρου Παναγιώτας Βρέντα για σύνταξη γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη Διοικητικής προσφυγής κατά της 123664/27.06.2017 Απόφασης του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε.κ΄Ι. , καθώς και σύνταξη και κατάθεση διοικητικής προσφυγής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 κατά της προαναφερόμενης απόφασης του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε.κ΄Ι., με την οποία ακύρωσε την αρίθμ. 6/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής, επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στην Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ(επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 18Α).

11.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 236,00   € της δικηγόρου Αρχοντούλας Παπαφίλη για σύνταξη σημειώματος και παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των Δημητρίου και Αγγέλου Δάλλα κατά του Δήμου Σικυωνίων, με την οποία οι προαναφερθέντες ζητούν την αναστολής εκτέλεσης της αρίθμ. 71/2017 Αποφάσεως Δημάρχου Σικυωνίων περί Διοικητικής Αποβολής από τμήμα αγροτικού δρόμου ευρισκομένου στην Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ.

12.
Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα προσφυγή του κου Δημητρίου Μάντεση-Θανάσουλα του Φωτίου.
13. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα προσφυγή του κου Νικολάου Ταπραντζή του Δημητρίου.
14. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα προσφυγή του κου Ευρυβιάδη-Παναγιώτη Κόττα του Σωτηρίου.
15. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα προσφυγή της κας Μαρίας Μπούντρου.
16. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα προσφυγή της κας Βαρβάρας Λάζου του Παναγιώτη.
17. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα προσφυγή της κας Καλλιρρόης Λάζου-Γεωργίτση του Παναγιώτη.
18. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα προσφυγή της κας Παναγιώτας Τότου του Κωνσταντίνου.
19.
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από τo Δημοτικό Υπάλληλο Νικόλαο Στούκα για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για ηλεκτροδότηση αντλιοστασίου ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ (Β΄ Κίνηση) από πιστώσεις προερχόμενες από το Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄.
20. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στο Δήμο Σικυωνίων (ΑΔΣ 456/17).
21. Έγκριση 1ου Πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Αποκαταστάσεις ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων».
22. Καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση της υπηρεσίας µε τίτλο «Εργασίες καθαρισµού χώρων Νεκροταφείων Δήµου Σικυωνίων».
23. Έγκριση τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του Π.Δ. 80/2016.
24. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2017.
25. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
26. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2017.
Print Friendly, PDF & Email