46η/2018 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   46η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 23-10-2018

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                              Κιάτο,                        19.10.2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                            Αριθμ. Πρωτ.:       1 1 6 0 1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 3)

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

 1. 1.
Μυττά Ιωάννη
 1. 2.
Ζάρκο Δημήτριο
 1. 3.
Αλεξόπουλο Βασίλειο
 1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 5.
Σπανό Κωνσταντίνο
 1. 6.
Κελλάρη Βασίλειο

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 23η Οκτωβρίου 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00’ π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

A/A

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.
Ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης του κου Τσιάνου Ιωάννη του Κωνσταντίνου, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου.
 1. 2.
Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων βοηθημάτων κατά του υπ’ αριθμ. 6/2018 Πρακτικού με αριθ. 12/30-05-2018 Απόφασης της Α΄ Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006.
 1. 3.
Αποδοχή δωρεάς αγροτεμαχίου του κου Μπούρη Παναγιώτη και ορισμός Συμβολαιογράφου για την σύνταξη απαιτούμενης συμβολαιογραφικής πράξης.
 1. 4.
Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη συζήτηση της ασκηθείσας αίτησης της κας Παναγιώτας Κων/νου Τότου, πρώην συζ. Μπράιαν Μπακρόιντ.
 1. 5.
Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη συζήτηση της ασκηθείσας αίτησης της κας Αγγελικής Ζακούρα του Ζαφειρίου κ.λ.π.
 1. 6.
Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και οικονομικών προσφορών για τα τρόφιμα, ύστερα από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση), έπειτα από άγονο διαγωνισμό.
 1. 7.
Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
 1. 8.
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2018.
Print Friendly, PDF & Email