Πρόσκληση 40ης/2017 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              40η TAKTΙΚHΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17-10-2017

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                         Κιάτο,                        1310-2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                              Αριθμ. Πρωτ.:              17072

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 3)

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

  1. 1.
Μυττά Ιωάννη
  1. 2.
Ζάρκο Δημήτριο
  1. 3.
Αλεξόπουλο Βασίλειο
  1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική
  1. 5.
Σπανό Κωνσταντίνο
  1. 6.
Κελλάρη Βασίλειο

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 17η Οκτωβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

A/A

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 130,00€ και εξόδων 200,00€ του   δικηγόρου Νικολάου Σκαρμούτσου για σύνταξης και κατάθεσης έφεσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, για την ακύρωση της υπ’ αρίθμ. 286/2013 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Σικυώνος με την οποία υποχρεώθηκε ο Δήμος Σικυωνίων αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με την Γεωργία Κλειούφη (Πρόεδρο Τ.Κ. ΜΟΥΛΚΙΟΥ) να καταβάλει το ποσό των 5.787,02€ νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής στους Αικατερίνη Ρηγοπούλου κ.λ.π.

2.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 251,00€ του   δικηγόρου Νικολάου Σκαρμούτσου για σύνταξης προτάσεων και παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά τη συζήτηση ασκηθείσης έφεσης του Δήμου Σικυωνίων κατά Αικατερίνης Ρηγοπούλου κ.λ.π., περί της εξαφάνισης της αρίθμ. 22/2012 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Σικυώνος με την οποία αναγνωρίσθηκαν οι προαναφερθέντες συγκύριοι και συννομείς επί του περιγραφομένου στην αγωγή ακινήτου.

3.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 128,00€ του   δικηγόρου Νικολάου Σκαρμούτσου για σύνταξης προτάσεων και παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, κατά τη συζήτηση ασκηθείσης αγωγής Τζεμάλ Δημήτριου Τοζάι   κατά του Δήμου Σικυωνίων, με την οποία οι προαναφερθείς αιτείται να λάβει από το Δήμο μας το ποσό των 10.000,00€ για τους αναφερόμενους στην αγωγή λόγους.

4.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 128,00€ του   δικηγόρου Νικολάου Σκαρμούτσου για σύνταξης προτάσεων και παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, κατά τη συζήτηση ασκηθείσης αγωγής Αικατερίνης Ρηγοπούλου κ.λ.π. κατά του Δήμου Σικυωνίων και Γεωργίας Κλειούφη (Προέδρου Τ.Κ. ΜΟΥΛΚΙΟΥ), με την οποία οι ενάγοντες ζητούν να υποχρεωθεί ο Δήμος μας και η Γεωργία Κλειούφη (Πρόεδρος Τ.Κ. ΜΟΥΛΚΙΟΥ) να καταβάλουν εις ολόκληρο το ποσό των 11.711,80€ εντόκως από την επομένη της κοινοποίησης της από 30-7-2010 εξώδικης πρόσκλησης-διαμαρτυρίας-δήλωσης τους.

5.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 79,00   € της δικηγόρου Αρχοντούλας Παπαφίλη για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση αιτήματος έκδοσης προσωρινής διαταγής των Δημητρίου και Αγγέλου Δάλλα κατά του Δήμου Σικυωνίων, με την οποία οι προαναφερθέντες ζητούν την προσωρινή αναστολής της αρίθμ. 71/2017 Αποφάσεως Δημάρχου Σικυωνίων περί Διοικητικής Αποβολής από τμήμα αγροτικού δρόμου ευρισκομένου στην Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ.

6.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 49,60€   της δικηγόρου Αντιγόνης Κατσαβού,   για σύνταξη γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρίθμ. 7/2017 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, με την οποία υποχρεώθηκε ο Δήμος Σικυωνίων να καταβάλει προς τον Δημήτριο Αναστ. Γατσιόπουλο το ποσό των 1.775,00€ με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή του καθώς και 180,00€ για δικαστικά έξοδα.

7.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 110,36€ της δικηγόρου Σοφίας Παπαδοπούλου για σύνταξη και κατάθεση αγωγής ενώπιον του   Ειρηνοδικείου Σικυώνος (Τακτική Διαδικασία) κατά Αγγελικής Λεονάρδου περί της αναγνώρισης της κυριότητας του Δήμου μας σε ακίνητο ευρισκομένου στην Τ.Κ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ.

8.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 208,32€ της δικηγόρου Σοφίας Παπαδοπούλου για προτάσεις και παράσταση ενώπιον του   Ειρηνοδικείου Σικυώνος κατά την συζήτηση ασκηθείσης αγωγής του Δήμου μας κατά Αγγελικής Λεονάρδου περί της αναγνώρισης της κυριότητας του Δήμου μας σε ακίνητο ευρισκομένου στην Τ.Κ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ.

9.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 1.240,00€   του δικηγόρου Παύλου Μάρκελλου (Μέλος της Δικηγορικής Εταιρείας Π. ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ – Ε. ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ – Μ. ΜΑΡΛΕΛΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ) για σύνταξη γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων βοηθημάτων κατά του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου ο οποίος με την 33/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του, απαγόρευσε την απόθεση των απορριμμάτων του Δήμου Σικυωνίων στον ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου.

10.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 292,64€ του δικηγόρου Απόστολου Σώκου για σύνταξη σημειώματος και παράσταση ενώπιον του   Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Δήμου Σικυωνίων κατά της εταιρείας με την επωνυμία {COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.}, με την ο οποία ο προαναφερθείς αιτείται την αναστολή των διαδικασιών εγκατάστασης κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην Τ.Κ. ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ.

11.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 148,80 της δικηγόρου Παναγιώτας Βρέντα για σύνταξη γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρίθμ. Α287/2017απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου με την οποία έγινε αποδεκτή η ασκηθείσα προσφυγή του Ευαγγέλου Ζακούρα κατά του Δήμου μας, περί της ακύρωσης της από 8-3-2011 πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα του Δήμου μας, κατόπιν της έγκρισης της πράξης εφαρμογής Κανελλοπούλου-Σφαγεία.

12.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 148,80 της δικηγόρου Παναγιώτας Βρέντα για σύνταξη γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρίθμ. Α288/2017απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου με την οποία έγινε αποδεκτή η ασκηθείσα προσφυγή της Αικατερίνης Ζακούρα κατά του Δήμου μας, περί της ακύρωσης της από 8-3-2011 πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα του Δήμου μας, κατόπιν της έγκρισης της πράξης εφαρμογής Κανελλοπούλου-Σφαγεία.

13.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 148,80 της δικηγόρου Παναγιώτας Βρέντα για σύνταξη γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρίθμ. Α286/2017απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου με την οποία έγινε αποδεκτή η ασκηθείσα προσφυγή της Αγγελικής Ζακούρα κατά του Δήμου μας, περί της ακύρωσης της από 8-3-2011 πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα του Δήμου μας, κατόπιν της έγκρισης της πράξης εφαρμογής Κανελλοπούλου-Σφαγεία.

14.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 85,00 €   του δικηγόρου Κωνσταντίνου Ζαρρή για σύνταξη και κατάθεση μισθωτικής αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος   κατά Στυλιανής Κουλαφέτη,   λόγω της εξ’ αυτής αμέλειας ως προς την καταβολή μισθωμάτων ποσού 6.815,85€.

15.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 471,00 €   του δικηγόρου Κωνσταντίνου Ζαρρή για σύνταξη υπομνήματος και παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση ασκηθείσας αγωγής του Χρήστου Γεώργα του Γεωργίου κατά του Δήμου Σικυωνίων, με την οποία ο προαναφερθείς αιτείται την προς αυτόν καταβολή ποσού 70.516,18€ λόγω πτώσης δένδρου στο προαύλιο χώρο του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κιάτου.

16.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 214,00 €   του δικηγόρου Κωνσταντίνου Ζαρρή για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου κατά την εκδίκαση ποινικής υπόθεσης τους τέως Αντιδημάρχου Σικυωνίων Αθανασίου Πανάγου ο οποίος κατηγορήθηκε για παράβαση: 1) του άρθρου 28 παρ. 2 Ν. 1650/1986 κατ’ εξακολούθηση και 2) του άρθρου 7 παρ. 4 της αρίθμ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με άρθρο 288 παρ. 1 ΠΚ, κατ’ εξακολούθηση.

17.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 80,00   € της δικηγόρου Αρχοντούλας Παπαφίλη για παράσταση ενώπιον του Πταισματοδικείου Σικυώνος κατά τη συζήτηση ποινικής υπόθεσης του Δημοτικού Υπαλλήλου Δημητρίου Ζαρρή, κατόπιν της εξ’ αυτού κοινοποίησης του με στοιχεία 89/21     αιτήματος έκδοσης προσωρινής διαταγής   των017 κλητηρίου θεσπίσματος του Δημόσιου Κατηγόρου Αγροτικών Πταισμάτων.

18.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 49,60€   της δικηγόρου Αντιγόνης Κατσαβού,   για σύνταξη γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων βοηθημάτων κατά του Αρδευτικού Συλλόγου Μποζικών Κορινθίας, λόγω της εξ’ αυτού παράνομης κατάληψης δημοτικού ακινήτου ευρισκομένου στην Τ.Κ. ΜΠΟΖΙΚΩΝ.

19.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 118,08€ της δικηγόρου Αντιγόνης Κατσαβού, για σύνταξης και κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Νεμέας κατά του Αρδευτικού Συλλόγου Μποζικών Κορινθίας, λόγω της εξ’ αυτού παράνομης κατάληψης δημοτικού ακινήτου ευρισκομένου στην Τ.Κ. ΜΠΟΖΙΚΩΝ.

20.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 73,16€ της δικηγόρου Αντιγόνης Κατσαβού, για παράσταση και σημείωμα ενώπιον του Ειρηνοδικείου Νεμέας κατά τη συζήτηση αιτήματος προσωρινής διαταγής του Δήμου Σικυωνίων κατά του Αρδευτικού Συλλόγου Μποζικών Κορινθίας, με την οποία ο προαναφερθείς Ο.Τ.Α.   αιτείται να απαγορευθεί στον Αρδευτικό Σύλλογο κάθε πράξη προσβολής της νομής του στην επίδικη Γεώτρηση, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αιτήσεώς του

21.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 322,40€ του   δικηγόρου Γεωργίου Παπαβενετίου για σύνταξη προτάσεων και παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά τη συζήτηση ασκηθείσης έφεσης του Τζεμάλ Δημήτριου Τοζάι   κατά του Δήμου Σικυωνίων, με την οποία οι προαναφερθείς αιτείται την εξαφάνιση της αρίθμ. 191/2013 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, η οποία απέρριψε την ασκηθείσα αγωγή του προαναφερομένου ως αόριστη.

22.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 1.000,00€ του δικηγόρου Γαβριήλ Τασούλη για παράσταση και σύνταξη προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου, κατά τη συζήτηση ασκηθείσης έφεσης της Ε.Ε. ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΖΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ κατά του Δήμου Σικυωνίων, με την οποία ο αντίδικος αιτείται την εξαφάνιση της αρίθμ. 277/2016 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, η οποία απέρριψε την από 1-3-2012 και με αριθμό κατάθεσης 155/ΤΜ/155/2012 αγωγή του αντιδίκου.

23. Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της 3ης κατά σειρά µειοδότρια κοινοπραξία του 1ου υποέργου «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» της οµότιτλης Πράξης του Μέτρου 7 του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» – Πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης.
24. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από το Δημοτικό Υπάλληλο Νικόλαο Τσήρο για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της κάρτας καυσαερίων των οχημάτων KHH 2938, KHH 2939, KHY 2220, KHI 5520, KHH 2936.
25. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για καταβολή τελών τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και Κάρτας Καυσαερίων οχημάτων του Δήμου μας.
26. Έγκριση τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του Π.Δ. 80/2016.
27. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2017.
28. Τροποποίηση Προϋπολογισμού για ενίσχυση πιστώσεων κάλυψης δαπανών μισθοδοσίας μέχρι 31.12.2017.
29. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
30. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2017.
Print Friendly, PDF & Email