4η/2018 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 26-01-2018

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                         Κιάτο,                        2201-2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                       Αριθμ. Πρωτ.:            736

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 3)

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

  1. 1.
Μυττά Ιωάννη
  1. 2.
Ζάρκο Δημήτριο
  1. 3.
Αλεξόπουλο Βασίλειο
  1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική
  1. 5.
Σπανό Κωνσταντίνο
  1. 6.
Κελλάρη Βασίλειο

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 26η Ιανουαρίου 2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00’ π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

A/A

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ψήφιση πιστώσεων του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών, φόρων χαρτοσήμου κλπ, κατά το έτος 2018.
2. Ψήφιση και διάθεση ειδικευμένων πιστώσεων του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την αντιμετώπιση διαφόρων αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου κατά το έτος 2018.
3. Ψήφιση πιστώσεων για καταβολή οφειλομένων που προβλέφθηκαν κατά τη σύνταξη του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
4. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για συνεχιζόμενες προμήθειες, εργασίες και έργα που ανατέθηκαν τα προηγούμενα έτη.
5. Ψήφιση πιστώσεων για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης οχημάτων και θέρμανσης, μετά την παράταση των συμβάσεων με τις υπ’ αριθμ. 508 και 518/2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου αντίστοιχα.
6. Ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης του πρώην Αντιδημάρχου κου Πανάγου Αθανάσιου, κατόπιν γνωμοδότησης.
7. Ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης του κου Τσιάνου Ιωάννη του Κωνσταντίνου, κατόπιν γνωμοδότησης.
8. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίου ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
Print Friendly, PDF & Email