Πρόσκληση 4ης/2017 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 08-02-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                            Κιάτο,                 03-02-2017

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                            Αριθμ. Πρωτ.:          1518

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 3)

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

 

  1. 1.
Κελλάρη Βασίλειο Αντιπρόεδρο
  1. 2.
Μυττά Ιωάννη Μέλος
  1. 3.
Ζάρκο Δημήτριο Μέλος
  1. 4.
Πανάγου Αθανάσιο Μέλος
  1. 5.
Σπανό Κωνσταντίνο Μέλος
  1. 6.
Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 8ην Φεβρουαρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:00’ π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

A/A

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ορισμός Δικηγόρου για την υπεράσπιση του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος Αθανασίου Πανάγου, κατόπιν γνωμοδότησης.
2. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2017 μελέτης και των Τεχνικών Προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την Προμήθεια υγρών καυσίμων Κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2017.
3. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, μετά την αρίθμ. 8070/01-02-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, με την νομιμοποιήθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου μας χρήσης 2017.
4. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
5. Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για «Κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)», για το γ΄ τρίμηνο του έτους 2016.
6. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2017.
7. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2017.
Print Friendly, PDF & Email