Πρόσκληση 39ης/2017 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              39η TAKTΙΚHΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10-10-2017

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                         Κιάτο,                        0610-2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                              Αριθμ. Πρωτ.:             16574

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 3)

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

 

  1. 1.
Μυττά Ιωάννη
  1. 2.
Ζάρκο Δημήτριο
  1. 3.
Αλεξόπουλο Βασίλειο
  1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική
  1. 5.
Σπανό Κωνσταντίνο
  1. 6.
Κελλάρη Βασίλειο

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 10η Οκτωβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

A/A

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ενδίκων βοηθημάτων κατά της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι και του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου.
2 Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της 327/16 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου.
3. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος κατά τη συζήτηση αίτησης του κου Ιωάννη Χαρτσιά.
4. Ορισμός δικαστικού επιμελητή για αίτηση καθορισμού τιμής μονάδος οδού Υψηλάντου.
5. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Εργασίες συντήρησης της ΠΕΟ Κορίνθου – Πατρών στα διοικητικά όρια του Δήμου Σικυωνίων και επισκευής φθορών στο Δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από πλημμύρες».
6. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής «Χορήγηση ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το αρθρ. 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας)» για τους μήνες Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2017.
7. Έγκριση τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του Π.Δ. 80/2016.
8. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2017.
9. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
10. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2017.
Print Friendly, PDF & Email