Πρόσκληση 36ης/2017 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              36η TAKTΙΚHΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 26-09-2017

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                         Κιάτο,                        22-09-2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                              Αριθμ. Πρωτ.:             15653

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 3)

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

 

  1. 1.
Μυττά Ιωάννη
  1. 2.
Ζάρκο Δημήτριο
  1. 3.
Αλεξόπουλο Βασίλειο
  1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική
  1. 5.
Σπανό Κωνσταντίνο
  1. 6.
Κελλάρη Βασίλειο

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 26η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

A/A

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ορισμός Συνηγόρου Υπεράσπισης του υπαλλήλου κου Ζαρρή Δημήτρη, κατόπιν γνωμοδότησης.
2 Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 7/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος.
3. Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη παρέμβασης υπέρ του Κωνσταντίνου Γεωργίου του Γεωργίου.
4. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων» προϋπολογισμού 1.300.000,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 221 § 8β του Ν. 4412/2016.
5. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγή χρήσης (Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός)» προϋπολογισμού 1.998.999,99 €, σύμφωνα με το άρθρο 221 § 8β του Ν. 4412/2016.
6. Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγή χρήσης (Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός)».
7. Ανάθεση ολοκλήρωσης στη 3η κατά σειρά µειοδότρια κοινοπραξία του 1ου υποέργου «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» της οµότιτλης Πράξης του Μέτρου 7 του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020».
8.
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για ηλεκτροδότηση αντλιοστασίου ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ (Β΄ Κίνηση) από πιστώσεις προερχόμενες από το Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄.
9. Έγκριση τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του Π.Δ. 80/2016.
10. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2017.
11. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2017 για το έργο: «Συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου της ΤΚ Μεσινού, της ΤΚ Μοσιάς και της ΤΚ Πανοράματος της ΔΕ Φενεού του Δήμου Σικυωνίων» ποσού 700.000,00 €.
12. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
13. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2017.
Print Friendly, PDF & Email