Πρόσκληση 34ης/2016 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 34η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20-12-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Κιάτο, 16-12-2016

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Aριθμ. Πρωτ.: 19065

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 3)

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

1.

Κελλάρη Βασίλειο

Αντιπρόεδρο

2.

Μυττά Ιωάννη

Μέλος

3.

Ζάρκο Δημήτριο

Μέλος

4.

Πανάγου Αθανάσιο

Μέλος

5.

Σπανό Κωνσταντίνο

Μέλος

6.

Μπουζιάνη Βασιλική

Μέλος

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 20ην Δεκεμβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

A/A

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.

Ορισμός Δικαστικού Επιμελητή για την επίδοση δικογράφου αγωγής του Δήμου Σικυωνίων κατά Χατζοπούλου Αλεξάνδρας κ.λ.π.

2.

Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 46/2016 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σικυώνος.

3.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 793,60 € της δικηγόρου Θεοδώρας Κοντοζήση (Μέλος της Δικηγορικής Εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ – ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΝΤΟΖΗΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ) που αφορά σύνταξη γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη προσφυγής νομιμότητας ενώπιον του αρμοδίου Υπουργού, κατά της υπ’ αρίθμ. Α.Π. Οικ. 100927/10.2.-2016 Απόφασης της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΥΠΕΝ, περί ανανέωσης και τροποποίησης της υπ’ αριθμ. οικ. 129772/08.06.2007 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου {Υδροδότηση Κορίνθου από την περιοχή της Στυμφαλίας (εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης τμήμα Γαλατά-Στυμφαλία και περιοχή Στυμφαλίας) Νομού Κορίνθου}, όπως τροποποιήθηκε με την με α.π. οικ. 122853/08.03.2010 ΚΥΑ.

4.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 1.785,60 € της δικηγόρου Θεοδώρας Κοντοζήση (Μέλος της Δικηγορικής Εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ – ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΝΤΟΖΗΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ) για σύνταξη και κατάθεση προσφυγής νομιμότητας στον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κατά της υπ’ αρίθμ. Α.Π. Οικ. 100927/10.2.-2016 Απόφασης της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΥΠΕΝ, περί ανανέωσης και τροποποίησης της υπ’ αριθμ. οικ. 129772/08.06.2007 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου {Υδροδότηση Κορίνθου από την περιοχή της Στυμφαλίας (εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης τμήμα Γαλατά-Στυμφαλία και περιοχή Στυμφαλίας) Νομού Κορίνθου}, όπως τροποποιήθηκε με την με α.π. οικ. 122853/08.03.2010 ΚΥΑ .

5.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 793,60 € του δικηγόρου Δημητρίου Τραπεζιώτη (Μέλος της Δικηγορικής Εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ – ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΝΤΟΖΗΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ) που αφορά σύνταξη γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την ακύρωση της υπ’ αρίθμ. Α.Π. Οικ. 100927/10.2.-2016 Απόφασης της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΥΠΕΝ, περί ανανέωσης και τροποποίησης της υπ’ αριθμ. οικ. 129772/08.06.2007 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου {Υδροδότηση Κορίνθου από την περιοχή της Στυμφαλίας (εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης τμήμα Γαλατά-Στυμφαλία και περιοχή Στυμφαλίας) Νομού Κορίνθου}, όπως τροποποιήθηκε με την με α.π. οικ. 122853/08.03.2010 ΚΥΑ .

6.

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών έτους 2017, σύμφωνα με το άρθρο 221, παρ. 3 του Ν. 4412/16

(ΦΕΚ 147/τευχ. Α/08.08.2016).

7.

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών έτους 2017, σύμφωνα με το άρθρο 221, παρ. 3 του Ν. 4412/16

(ΦΕΚ 147/τευχ. Α/08.08.2016).

8.

Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών έτους 2017, σύμφωνα με το άρθρο 221, παρ. 11α του Ν. 4412/16.

9.

Έγκριση ή μη πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. Στυμφαλίας»

10.

Έγκριση ή μη πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. Σικυωνίων»

11.

Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2016.

12.

Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2016.

13.

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2016.

Print Friendly, PDF & Email