Πρόσκληση 34ης/2017 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              34η TAKTΙΚHΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 19-09-2017

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                         Κιάτο,                        14-09-2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                              Αριθμ. Πρωτ.:              15106

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 3)

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

 

  1. 1.
Μυττά Ιωάννη
  1. 2.
Ζάρκο Δημήτριο
  1. 3.
Αλεξόπουλο Βασίλειο
  1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική
  1. 5.
Σπανό Κωνσταντίνο
  1. 6.
Κελλάρη Βασίλειο

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 19η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

A/A

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί ορισμού ή μη συνηγόρου υπεράσπισης του κου Ζαρρή Δημητρίου κατόπιν κλητηρίου θεσπίσματος.
2 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως κατά τη συζήτηση ασκηθείσας αίτησης του κου Παναγιώτη Φαρμάκη κλπ
3. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση αίτησης της κας Ράπεση Αλεξάνδρας,
4. Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης λόγω ματαίωσης του ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγή χρήσης (Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός)».
5. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγή χρήσης (Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός)» προϋπολογισμού 1.998.999,99 €, σύμφωνα με το άρθρο 221 § 8β του Ν. 4412/2016.
6. Έγκριση τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του Π.Δ. 80/2016.
7. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2017.
8. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
9. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2017.
Print Friendly, PDF & Email