32η/2018 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   32η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24-07-2018

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                              Κιάτο,                        20.07.2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                            Αριθμ. Πρωτ.:        7 5 8 0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 3)

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

 

 1. 1.
Μυττά Ιωάννη
 1. 2.
Ζάρκο Δημήτριο
 1. 3.
Αλεξόπουλο Βασίλειο
 1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 5.
Σπανό Κωνσταντίνο
 1. 6.
Κελλάρη Βασίλειο

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 24η Ιουλίου 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00’ π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

A/A

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.
Έγκριση δαπάνης για απόδοση ποσού μετά την 163/2015 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου και την από 10-07-2018   επιταγή προς πληρωμή.
 1. 2.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για αμοιβή της συμβολαιογράφου κας Χριστίνας Γιαμπουράνη, σχετικά με την σύνταξη υπ’ αριθμ. 57/12.06.2018 πληρεξουσίου».
 1. 3.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για αμοιβή της συμβολαιογράφου κας Χριστίνας Γιαμπουράνη, σχετικά με την σύνταξη υπ’ αριθμ. 58/12.06.2018 πληρεξουσίου.
 1. 4.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για αμοιβή της συμβολαιογράφου κας Χριστίνας Γιαμπουράνη, σχετικά με την σύνταξη υπ’ αριθμ. 59/12.06.2018 πληρεξουσίου.
 1. 5.
Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί ορισμού ή μη συνηγόρου υπεράσπισης του Δημάρχου Σικυωνίων κου Σταματόπουλου Σπυρίδωνα, κατόπιν κλητηρίου θεσπίσματος.
 1. 6.
Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης, κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας «A.C.S. SERVICES ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ», περί εξόφλησης υπολοίπου που προκύπτει από δικαστική απόφαση.
 1. 7.
Περί αποδοχής δωρεάς από την εταιρεία «ECOELASTICAA.E.» για την κατασκευή τάπητα ασφαλείας στο Νηπιαγωγείο & Δημοτικό Σχολείο Πασίου του Δήμου Σικυωνίων Νομού Κορινθίας.
 1. 8.
Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του 2ου κατά σειρά μειοδότη Γεωργίου Κων. Σειρά, του 1ου & μοναδικού υποέργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ, Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», της ομότιτλης Πράξης με κωδικό MIS 949147, του Μέτρου 7 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»- Πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης.
 1. 9.
Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή, Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & αύλειων χώρων».
 1. 10.
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 23/2018 μελέτης της Δ.Τ.Υ.& Π. του Δήμου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» και ψήφιση και διάθεση της πίστωσης για το τμήμα της προϋπολογιζόμενης δαπάνης που αφορά στο Δήμο.
 1. 11.
Έγκριση τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του Π.Δ. 80/2016.
 1. 12.
Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2018.
 1. 13.
Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
 1. 14.
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2018.
Print Friendly, PDF & Email

31η/2018 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   31η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17-07-2018

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                              Κιάτο,                        13.07.2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                            Αριθμ. Πρωτ.:       7 2 3 6

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 3)

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

 1. 1.
Μυττά Ιωάννη
 1. 2.
Ζάρκο Δημήτριο
 1. 3.
Αλεξόπουλο Βασίλειο
 1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 5.
Σπανό Κωνσταντίνο
 1. 6.
Κελλάρη Βασίλειο

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 17η Ιουλίου 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00’ μ.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

A/A

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.
Ορισμός δικαστικού επιμελητή για την επίδοση δικογράφων και αποφάσεων.
 1. 2.
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας)», για τους μήνες Ιουλίου και Αυγούστου 2018.
 1. 3.
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στον Δήμο Σικυωνίων.
 1. 4.
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από τo Δημοτικό Υπάλληλο Νικόλαο Στούκα για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για ηλεκτροδότηση αντλιοστασίων Άρδευσης (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018).
 1. 5.
Έγκριση ή μη Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του προσώπων».
 1. 6.

Έγκριση 1ου Πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Αποπεράτωση πλατείας ΤΚ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ».

 1. 7.
Έγκριση τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του Π.Δ. 80/2016.
 1. 8.
Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2018.
 1. 9.
Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
 1. 10.
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2018.
Print Friendly, PDF & Email