Πρόσκληση 3ης/2017 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 03-02-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                            Κιάτο,                 30-01-2017

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                            Αριθμ. Πρωτ.:     ___1339______

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 3)

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

 

  1. 1.
Κελλάρη Βασίλειο Αντιπρόεδρο
  1. 2.
Μυττά Ιωάννη Μέλος
  1. 3.
Ζάρκο Δημήτριο Μέλος
  1. 4.
Πανάγου Αθανάσιο Μέλος
  1. 5.
Σπανό Κωνσταντίνο Μέλος
  1. 6.
Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 3ην Φεβρουαρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00’ π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

A/A

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος κατά τη συζήτηση αγωγής της Παρασκευής Γεωργόπουλου.
2. Ορισμός δικηγόρου για την αποστολή εξωδίκου κατά της Πολεοδομίας Ξυλοκάστρου.
3. Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της 397/2016 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου.
4. Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της προμήθειας «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού Αντλιοστασίων ΔΕ Σικυωνίων».
5. Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών, φόρων, χαρτοσήμου κ.λ.π., κατά το έτος 2017.
6. Ψήφιση και διάθεση ειδικευμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την αντιμετώπιση διαφόρων αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου κατά το έτος 2017.
7. Ψήφιση πιστώσεων για καταβολή οφειλομένων που προβλέφθηκαν κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
8. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για συνεχιζόμενες προμήθειες, εργασίες και έργα που ανατέθηκαν τα προηγούμενα έτη.
9. Ψήφιση πιστώσεων για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης οχημάτων και θέρμανσης, μετά την παράταση των συμβάσεων με τις αρίθμ. 530 και 559/2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου αντίστοιχα.
Print Friendly, PDF & Email