26η/2018 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   26η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 13-06-2018

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                              Κιάτο,                        08.06.2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                            Αριθμ. Πρωτ.:          5765

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 3)

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

 

 1. 1.
Μυττά Ιωάννη
 1. 2.
Ζάρκο Δημήτριο
 1. 3.
Αλεξόπουλο Βασίλειο
 1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 5.
Σπανό Κωνσταντίνο
 1. 6.
Κελλάρη Βασίλειο

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 13η Ιουνίου 2018 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:00’ π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

A/A

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 120,00 € της δικηγόρου Μαρίνας Καλλιανιώτη για σύνταξη γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρίθμ. 398/2017 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, με την οποία έγινε δεκτή ασκηθείσα έφεση του Παναγιώτη Ματσιμάνη του Ευαγγέλου κατά του Δήμου Σικυωνίων και εξαφανίσθηκε η αρίθμ. 28/2014 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Σικυώνος με την οποία ο προαναφερθείς Ο.Τ.Α. αναγνωρίσθηκε πλήρης κύριος νομέας και κάτοχος ενός υδραύλακα ευρισκομένου στην Τ. Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ του Δήμου Σικυωνίων.

 1. 2.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 148,80 € της δικηγόρου Κωνσταντίνας Ραυτοπούλου για σύνταξη γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρίθμ. 144/2015 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, με την οποία εξαφανίσθηκε κατόπιν ασκηθείσας έφεσης από τον Απόστολο Φίλη του Δημητρίου η υπ’ αρίθμ. 1196/2013 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Κορίνθου και υποχρεώθηκε να καταβάλλει προς τον προαναφερθέντα το ποσό των 5.000,00€ με το νόμο τόκο από 21-8-2012.

 1. 3.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 396,80 € της δικηγόρου Κωνσταντίνας Ραυτοπούλου για σύνταξη γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρίθμ. 320469/2017 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία απερρίφθη αίτημα έκδοσης απόφασης περιβαλλοντικών όρων για το έργο που περιγράφεται στην εν λόγω απόφαση, καθώς και η άσκηση προσφυγής κατά της ως άνω πράξης.

 1. 4.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 357,12 € του δικηγόρου Σπυρίδωνα Σώκου   για σύνταξη υπομνήματος και παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά τη συζήτηση της με αριθμό καταχώρησης 81/2014 προσφυγής του Παναγιώτη Κόλλια κατά του Δήμου Σικυωνίων, για την ακύρωση της με αρίθμ. πρωτ. 28081/2014Απόφασης του Αντιδημάρχου Διοικητικών-Οικονομικών-Τοπικής Ανάπτυξης Δήμου Σικυωνίων, αναφορικά με την ανάκληση της 22973/2012 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ), ιδιοκτησίας του προαναφερομένου.

 1. 5.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 80,00 € του δικηγόρου Γαβριήλ Τασούλη, για σύνταξη γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρίθμ. 564/2017 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως, με την οποίας έγινε εν μέρει δεκτή η έφεση του Δήμου Σικυωνίων, μεταρρυθμίστηκε η αρίθμ. 19/2004 Απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου και υποχρεώθηκε ο προαναφερθείς Ο.Τ.Α. να καταβάλλει στην εφεσίβλητη το ποσό των 1.690,56€ νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής και έως την εξόφληση.

 1. 6.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 149,00€   της δικηγόρου Αικατερίνης Μπασιώτη για σύνταξη υπομνήματος και παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά τη συζήτηση της με αριθμό καταχώρησης 38/2012 αγωγής της Μαριάννας και Ευαγγέλου Αγγέλου κατά του Δήμου Σικυωνίων κ.λ.π., με την οποία οι ενάγοντες αιτούνται την προς αυτούς καταβολή ποσού 13.850,64€ νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής, λόγω του εγκλωβισμού της πρώτης ενάγουσας σε δρόμο ευρισκόμενο στην Τ.Κ. ΜΟΥΛΚΙΟΥ.

 1. 7.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 288,00 του δικηγόρου Γαβριήλ Τασούλη, για σύνταξη υπομνήματος και παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού   Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση   προσφυγής της Παναγιώτας Κων/νου Τότου κατά του Δήμου μας, για την ακύρωση της από 19-6-2015 πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα του Δήμου μας κατόπιν της έγκρισης της πράξης εφαρμογής Κανελλοπούλου-Σφαγεία, με την οποία η προαναφερθείσα υποχρεώθηκε να καταβάλλει προς το Δήμο μας το ποσό των 136.195,24€.

 1. 8.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 148,80 € της δικηγόρου Κωνσταντίνας Ραυτοπούλου για σύνταξη γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρίθμ. 43/2018 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, με την οποία έγινε δεκτή η από 04-01-2016 και με αριθμό κατάθεσης 1/2016 αγωγή του Απόστολου Φίλη του Δημητρίου κατά του Δήμου Σικυωνίων, και υποχρεώθηκε ο προαναφερθείς Ο.Τ.Α. να καταβάλλει στον ενάγοντα το ποσό των 1.110,68 € νομιμοτόκως.

 1. 9.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 2.678,40 € του δικηγόρου Αντωνίου Σηφάκη για σύνταξη γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρίθμ. Α197/2017 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως, με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή ασκηθείσα αίτηση ακύρωσης των Ευαγγελία Γκιούλη κ.λ.π. κατά του Δήμου Σικυωνίων κ.λ.π., και ακυρώθηκε ως προς τις ιδιοκτησίες των αιτούντων η υπ’ αρίθμ. 11818/2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

 1. 10.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 410,44 € του δικηγόρου Αντωνίου Σηφάκη για σύνταξη και κατάθεση έφεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για την εξαφάνιση της αρίθμ. Α197/2017 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως, με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή ασκηθείσα αίτηση ακύρωσης των Ευαγγελία Γκιούλη κ.λ.π. κατά του Δήμου Σικυωνίων κ.λ.π., και ακυρώθηκε ως προς τις ιδιοκτησίες των αιτούντων η υπ’ αρίθμ. 11818/2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

 1. 11.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 268,00€ της δικηγόρου Ιωάννας Παπαϊωάννου για παράσταση και σύνταξη υπομνήματος ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά τη συζήτηση της από 3-11-2010 ασκηθείσας αγωγής του Γεωργίου Πάρλα κατά του Δήμου μας, με την οποία ο προαναφερθείς αιτείται την προς αυτόν καταβολή ποσού 2.300,80€που αφορά την αποκατάσταση υλικών ζημιών του αυτοκινήτου του ενάγοντος και της ηθικής βλάβης που υπέστη.

 1. 12.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 700,00€ της δικηγόρου Ιωάννας Παπαϊωάννου για παράσταση και σύνταξη προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά τη συζήτηση ασκηθείσας αγωγής της Ε.Ε. με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΖΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ», με την οποία η προαναφερθείσα αιτείται την προς αυτήν καταβολή ποσού 75.000,00€ λόγω της εξ’ αυτής παροχής υπηρεσίας και της προμήθειας εξοπλισμού που δεν εξοφλήθηκαν.

 1. 13.
Λήψη απόφασης επί αιτήσεως εξωδικαστικού συμβιβασμού της κας Κοντογιάννη Παναγούλας του Σωτηρίου, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου.
 1. 14.
Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2017.
 1. 15.
Έγκριση ή μη πρακτικών Επιτροπής της «Προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του προσώπων».
 1. 16.
Έγκριση 1ου Πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Αντικατάσταση δικτύων άρδευσης ΤΚ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ».
 1. 17.
Καθορισμός όρων διακήρυξης για την μίσθωση κτιρίου στέγασης των πρόσθετων αρμοδιοτήτων του Δήμου στον τομέα Κοινωνικής Προστασίας και αλληλεγγύης σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 3β του Ν. 3852/2010.
 1. 18.
Έγκριση τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του Π.Δ. 80/2016.
 1. 19.
Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2018.
 1. 20.
Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
 1. 21.
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2018.
Print Friendly, PDF & Email