Πρόσκληση 25ης/2016 Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

25η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Δευτέρα 7 Νοεμβρίου   2016

 

 

ΚΙΑΤΟ   03/11/16

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 16664

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,  

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                        

               Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στην 25η Τ Α Κ Τ Ι Κ Ησυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο), ημέρα Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 20:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  
 1 Έγκριση Πρακτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΠΑΤΑΠΙΑΣ στην Τ. Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού).  
 2 Έγκριση Πρακτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ στην Τ. Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού).  
 3 Επέκταση της αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΣ, στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου Σικυωνίων σύμφωνα με την   256/2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου .  
 4 Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων για την μελέτη με τίτλο: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΛΙΜΕΝΑ ΚΙΑΤΟΥ (Ολοκλήρωση αναγκαίων έργων προστασίας )».    
 5 Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς στη Δημοτική Κοινότητα Σικυωνίων (Κιάτου) του Δήμου Σικυωνίων.    
 6 Έγκριση Κανονισμού άρδευσης Τ. Κ. Μικρού Βάλτου της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων.  
 7 Καθορισμός λειτουργίας Παιδικής Χαράς της Δ. Κ. Κιάτου που περικλείεται από τις οδούς Κολοκοτρώνη, Μιαούλη, Πετμεζά, και Ποσειδώνος του Δήμου Σικυωνίων .  
 8 Υποβολή πρότασης του Δήμου Σικυωνίωνστο πλαίσιο της Πρόσκλησης με Κωδικό:14.6i.26-27.1 (Α/Α ΟΠΣ:1465 – Έκδοση 3/0) στο   Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» .  
 9 Έγκριση Αναπροσαρμογής   αρδευτικών τελών Τ. Κ. Μικρού Βάλτου της Δ. Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων .  
 10 Έγκριση Καθορισμού τελών χρήσης του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων του Δήμου Σικυωνίων .  
 11 Έγκριση αναπροσαρμογής δικαιωμάτων σύστασης (παραχώρησης) τάφων στο Κοιμητήριο «Αγ. Χαράλαμπος» της Δ. Κ. Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων».    
 12 Ανάκληση της 271/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «Παραχώρηση χρήσης του ασθενοφόρου οχήματος στον τομέα ΕΚΑΒ Κορίνθου».  
 13 Δωρεά Ασθενοφόρου Οχήματος στον τομέα ΕΚΑΒ Κορίνθου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006.  
 14 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.  
 15 Παραχώρηση χρήσης μιας αίθουσας του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Ασπροκάμπου   στον Πολιτιστικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο Ασπροκάμπου .  
 16 Επί του με αριθ. πρωτ. 2501/18/181-α/1-11-2016 εγγράφου του Αστυν. Τμήματος Κιάτου περί , έγκρισης διεξαγωγής – διέλευσης οχημάτων της Λέσχης Κλασικού Αυτοκινήτου (Ε.Λ.Κ.Α ) επί της Ε.Ο. Κίατου – Γκούρας.  
 17 Έγκριση της αρ. 34/2016 απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.» με θέμα: «Έγκριση Ισολογισμού και Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης 2014».  
 18 Έγκριση της αρ. 37/2016 απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.» με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και δημιουργία νέων πιστώσεων».  
 19 Έγκριση της αρ. 38/2016 απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.» με θέμα: «Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο χρήσεως 2016» .  
 20 Έγκριση της αρ. 39/2016 απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.» με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους  
 21 Έγκριση της αρ. 40/2016 απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.» με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους  
 22 Έγκριση της αρ.42 /2016απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού   Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα: «Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2015 » .  
 23 Έγκριση της αριθ. 39/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα: «4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016» .  
 24 Έγκριση της   Εισηγητικής Έκθεσης Α, Β και Γ τριμήνου έτους 2016 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.  
 25 Έγκριση της αριθ. 253/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο: «Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2016».  
 26 Έγκριση της αριθ. 264/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο: «Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους ».  
 27 Έγκριση της αριθ. 265/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο: «Τροποποίηση Τεχν. Προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2016».  
 28 Αποδοχή ποσού για την Εξόφληση Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων προς τρίτους και τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.  
 29

Αποδοχή ποσού για Κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κ.Ε.Π. για το

Β’ τρίμηνο 2016 .

 
 30 Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και ενίσχυση πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Α/θμιας   & Β/Θμιας εκπαίδευσης .  
 31 Τροποποίηση Προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους, για την ολοκλήρωση του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Κλημεντίου .    
 32 Έγκριση της αριθ. 91/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων με θέμα : «Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους» .  
 33 Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων.  
 34 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.  
 35 Λήψη απόφασης για την στρατηγική μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Διαχείρισης απορριμμάτων  
       
Print Friendly, PDF & Email