Πρόσκληση 25ης/2016 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (23-09-2016)

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                         Κιάτο, 19-09-2016

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                  Aριθ. Πρωτ.: 13851

OIKONOMIKHEΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3)

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων        

1.- Μυττά                 Ιωάννη

2.- Ζάρκο               Δημήτριο

3.- Πανάγου           Αθανάσιο

4.- Μπουζιάννη     Βασιλική

5.- Σπανό               Κων/νο

6.- Κελλάρη             Βασίλειο

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 23ην Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00’ π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

A/A

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2016.
2. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2016.
3. Καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο (Εργασίες καθαρισμού χώρων Νεκροταφείων Δήμου Σικυωνίων)
4.

Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων βοηθημάτων κατά του Ανδρέα Μπούμη, λόγω της εξ αυτού αυθαίρετης κατάληψης τμήματος δημοτικού δρόμου.

5.

Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων βοηθημάτων κατά της Χατζοπούλου λόγω της εξ αυτής κατάληψης τμήματος δημοτικού δρόμου.

6. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα έφεση του Τζεμάλ Τοζάι.
7. Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 198/2016 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.
8.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής #80,00# € της δικηγόρου Ιωάννας Παπαϊωάννου για σύνταξη γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη προσφυγής κατά της υπ’ αρίθμ. 386/9918/4-2-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, δυνάμει της οποίας ακυρώθηκε η αρίθμ. 182/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, περί παραχώρησης χρήσης ακινήτων καθώς και των επί αυτών συστατικών στην Τ.Κ. ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ, στον αρδευτικό σύλλογο ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ, με σύμβαση χρησιδανείου.

9.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής #80,00# € της δικηγόρου Ιωάννας Παπαϊωάννου για σύνταξη γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη προσφυγής κατά της υπ’ αρίθμ. 262/7059/9-2-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, δυνάμει της οποίας ακυρώθηκε η αρίθμ. 127/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, περί παραχώρησης χρήσης ακινήτου καθώς και των επί αυτού συστατικών και παραρτημάτων στην Τ.Κ. Μ. ΒΑΛΤΟΥ, στον αρδευτικό σύλλογο με την επωνυμία «ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ», με σύμβαση χρησιδανείου.

10.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής #160,00# € της δικηγόρου Ιωάννας Παπαϊωάννου για σύνταξη γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη προσφυγής κατά των υπ’ αρίθμ. 9 και 10/15-4-2016 αποφάσεων της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, δυνάμει των οποίων απορρίφθηκαν: α) η αρίθμ. πρωτ. 34/2016 κατατεθείσα προσφυγή του Δήμου μας κατά της υπ’ αρίθμ. 386/9918/4-2-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και β) αρίθμ. πρωτ. 33/2016 κατατεθείσα προσφυγή του Δήμου μας κατά της   υπ’ αρίθμ. 262/7059/9-2-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.  

11.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής #120,00# € της δικηγόρου Ιωάννας Παπαϊωάννου για σύνταξη και κατάθεση προσφυγής κατά της υπ’ αρίθμ. 262/7059/9-2-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία ακυρώθηκε η αρίθμ. 127/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, περί παραχώρησης χρήσης ακινήτου καθώς και των επί αυτού συστατικών και παραρτημάτων στην Τ.Κ. Μ. ΒΑΛΤΟΥ, στον αρδευτικό σύλλογο με την επωνυμία «ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ», με σύμβαση χρησιδανείου.  

12.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής #120,00# € της δικηγόρου Ιωάννας Παπαϊωάννου για σύνταξη και κατάθεση προσφυγής κατά της υπ’ αρίθμ. 386/9918/4-2-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία ακυρώθηκε η αρίθμ. 182/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, περί παραχώρησης χρήσης ακινήτων καθώς και των επί αυτών συστατικών στην Τ.Κ. ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ, στον αρδευτικό σύλλογο ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ, με σύμβαση χρησιδανείου.

13.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής #80,00# € της δικηγόρου Ιωάννας Παπαϊωάννου για διενέργεια ελέγχου τίτλων στο Υποθηκοφυλάκειο Στυμφαλίας, σχετικά με υπόθεση κατάληψης δημοτικού δρόμου από Σπυρ. Κόλλια στην Τ.Κ. Στυμφαλίας.

14.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής #331,00# € της δικηγόρου Ιωάννας Παπαϊωάννου για σύνταξη και κατάθεση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατά 1) της υπ’ αρίθμ. 9 πρακτικό   4/15-4-2016 απόφαση της Α΄ Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 και 2) της υπ’ αρίθμ. 262/7059/9-2-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

15.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής #331,00# € της δικηγόρου Ιωάννας Παπαϊωάννου για σύνταξη και κατάθεση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατά 1) της υπ’ αρίθμ. 10 πρακτικό 4/15-4-2016 απόφαση της Α΄ Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 και 2) της υπ’ αρίθμ. 386/9918/4-2-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Print Friendly, PDF & Email