Πρόσκληση 24ης/2016 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             24η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (13-09-2016)

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                         Κιάτο, 09-09-2016

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                  Aριθ. Πρωτ.: 13398

OIKONOMIKHEΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3)

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων        

1.- Μυττά                 Ιωάννη

2.- Ζάρκο               Δημήτριο

3.- Πανάγου           Αθανάσιο

4.- Μπουζιάννη     Βασιλική

5.- Σπανό               Κων/νο

6.- Κελλάρη           Βασίλειο

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 13ην Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00’ π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

A/A

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣΔΙΑΤΑΞΗΣ

  Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2016.
2. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2016.
3. Έγκριση ή μη του πρακτικού για ανάθεση της προμήθειας και λήψη απόφασης επί των ενστάσεων με τίτλο «Προμήθεια Λαμπτήρων κ.λ.π. Αναλώσιμου Ηλεκτρολογικού Υλικού».
4. Έγκριση πρακτικού καταλληλότητας ακινήτου στην Τ.Κ. Βασιλικού.
5. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δ. Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος της εταιρείας «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε»
6. Αποδοχή ποσού για «Καταβολή των μισθωμάτων σχολικών μονάδων που μεταφέρθηκαν στο Δήμο μας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010 και αφορούν την χρονική περίοδο Μαΐου-Αυγούστου 2016», και τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
7. Αποδοχή δωρεάς αγροτεμαχίου και ορισμός Συμβολαιογράφου για την σύνταξη απαιτούμενης συμβολαιογραφικής πράξης.
8. Αποδοχή δωρεάς αγροτεμαχίου και ορισμός Συμβολαιογράφου για την σύνταξη απαιτούμενης συμβολαιογραφικής πράξης.
9. Ψήφιση πίστωσης για αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Ξύδη Γεωργίου του Νικολάου, ευρισκομένου στην Τ. Κ. Μεσινού, μετά την έγκριση του πρακτικού καταλληλότητας και εκτίμησης ακινήτου.
10.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής #297,60#€ του δικηγόρου Βασιλείου Τσατσάνη για σύνταξη γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρίθμ. 2924/2014 Αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία αναγνωρίσθηκε ως άκυρη η καταγγελία της σύμβασης εργασίας του Σωτηρίου Κοκκώνη από το Δήμο Σικυωνίων και υποχρεώθηκε ο προαναφερόμενος (Δήμος) να αποδέχεται τις υπηρεσίες Σωτηρίου Κοκκώνη με τα ίδια καθήκοντα και αποδοχές που είχε προτού απολυθεί.

11.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής #172,36#€ του δικηγόρου Βασιλείου Τσατσάνη για σύνταξη και κατάθεση έφεσης ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (Εργατικά), κατά της Σωτηρίου Κοκκώνη και κατά της αρίθμ. 2924/2014 Αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία αναγνωρίσθηκε ως άκυρη η καταγγελία της σύμβασης εργασίας του Σωτηρίου Κοκκώνη από το Δήμο Σικυωνίων και υποχρεώθηκε ο προαναφερόμενος (Δήμος) να αποδέχεται τις υπηρεσίες Σωτηρίου Κοκκώνη με τα ίδια καθήκοντα και αποδοχές που είχε προτού απολυθεί.

12.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής #297,60#€ του δικηγόρου Βασιλείου Τσατσάνη για σύνταξη γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρίθμ. 216/2014 Αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την οποία υποχρεώθηκε ο Δήμος Σικυωνίων να καταβάλλει στους αναφερόμενους στην απόφαση υπαλλήλους, τα προσδιορισθέντα στην ως άνω απόφαση ποσά νομιμοτόκως ως διαφορές αποδοχών.  

13.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής #161,20#€ του δικηγόρου Βασιλείου Τσατσάνη για σύνταξη και κατάθεση έφεσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Εργατικά), κατά της Αικατερίνης Γιοσμά κ.λ.π. και κατά της αρίθμ. 2164/2014 Αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την οποία υποχρεώθηκε ο Δήμος Σικυωνίων να καταβάλλει στους αναφερόμενους στην απόφαση υπαλλήλους, τα προσδιορισθέντα στην ως άνω απόφαση ποσά νομιμοτόκως ως διαφορές αποδοχών.    

14.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής #610,08#€ του δικηγόρου Βασιλείου Τσατσάνη για παράσταση και σύνταξη σημειώματος ενώπιον του Τμήματος Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε αίτηση αναστολής Ευθυμίας Φραγκοπούλου κ.λ.π. κατά του Δήμου μας, σχετικά με την κοπή δένδρων στον πευκιά της Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ.

15.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής #297,60#€ του δικηγόρου Βασιλείου Τσατσάνη για σύνταξη γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρίθμ. 838/2015 Αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως, με την οποία απερρίφθη η ασκηθείσα έφεση του Δήμου, κατά των αναφερομένων στην ως άνω απόφαση υπαλλήλων.

Print Friendly, PDF & Email