21η/2018 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              21η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 04-05-2018

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                         Κιάτο,                        2704-2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                       Αριθμ. Πρωτ.:          4262

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 3)

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

  1. 1.
Μυττά Ιωάννη
  1. 2.
Ζάρκο Δημήτριο
  1. 3.
Αλεξόπουλο Βασίλειο
  1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική
  1. 5.
Σπανό Κωνσταντίνο
  1. 6.
Κελλάρη Βασίλειο

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 4η Μαΐου 2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00’ π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

A/A

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Λήψη απόφασης περί της άμεσης διόρθωσης των ορίων της ΤΚ Λαλιωτίου στο Κτηματολόγιο.
2. Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 564/2017 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως.
3.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 148,80 € του δικηγόρου Απόστολου Σώκου, για σύνταξη γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά του κ. Δρούγκα Δημητρίου του Φωτίου, λόγω της εκ των βοοειδών του αυθαίρετης βόσκησης σε δημοτικό βοσκότοπο ευρισκόμενο στην Τ. Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ.

4.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 99,20 € της δικηγόρου Αρχοντούλας Παπαφίλη, για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος σε ανακοπή του Δημητρίου Δάλλα κ.λ.π. περί της ακύρωσης της υπ’ αρίθμ. 71/2017 Αποφάσεως Δημάρχου Σικυωνίων περί της διοικητικής αποβολής των ως άνω από τμήμα αγροτικού δρόμου εμβαδού 570,00 τ.μ. ευρισκομένου στην Τ. Κ. ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ, κατά τη δικάσιμο της 15-12-2017 οπότε και η υπόθεση αναβλήθηκε λόγω ωραρίου, καθώς και κατά τη δικάσιμο της 23-3-2018 οπότε και πάλι η υπόθεση αναβλήθηκε κατόπιν υποβολής αιτήματος από την πλευρά των αντιδίκων.    

5.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 240,00 € του δικηγόρου Γαβριήλ Τασούλη, για σύνταξη γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρίθμ. Α666/2017 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, με την οποία έγινε δεκτή η προσφυγή της Κας Παπαδοπούλου Άννας και αναπέμφθηκε η υπόθεση στον Δήμο Σικυωνίων, προκειμένου να εκδοθούν αρμοδίως οι προσβαλλόμενες πράξεις δηλαδή από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

6.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 49,60 € της δικηγόρου Αντιγόνης Κατσαβού, για σύνταξη γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρίθμ. 114/2017 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Νεμέας με την οποία απερρίφθη αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Δήμου Σικυωνίων κατά του Αρδευτικού Συλλόγου Μποζικών με την οποία ο προαναφερθείς αιτείτο να αναγνωρισθεί προσωρινός νομέας της περιγραφόμενης στην αίτηση γεώτρησης.

7.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 49,60 € της δικηγόρου Αντιγόνης Κατσαβού, για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη δικάσιμο της 8-2-2018 οπότε και επρόκειτο να συζητηθεί ανακοπή του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ κατά του Δήμου Σικυωνίων, περί της ακύρωσης των αναφερομένων στην ανακοπή Πολεοδομικών προστίμων, παρόλα αυτά   κατά την ως άνω δικάσιμο η υπόθεση αναβλήθηκε κατόπιν υποβολής αιτήματος του αντιδίκου.

8.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 145,08 € και εξόδων 35,50 € (24,90+10,60) του δικηγόρου Βασιλείου Τσατσάνη, για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου, κατά τη δικάσιμο της 5-3-2018 οπότε και παρουσιάσθηκε ως κατηγορούμενος ο Ιωάννης Τσιάνος, λόγω της εξ’ αυτού κατά το κατηγορητήριο παράνομης απόρριψης υλικών και απορριμμάτων εντός δασικής έκτασης την 14-3-2014, οπότε ο ως άνω είχε την ιδιότητα του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος.

9.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 357,12 € του δικηγόρου Βασιλείου Τσατσάνη, για παράσταση και κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση ασκηθείσας έφεσης του Δήμου Σικυωνίων κατά του Σωτηρίου Κοκκώνη, περί της εξαφάνισης της υπ’ αρίθμ. 2924/2014 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών) με την οποία έγινε αποδεκτή ασκηθείσα αγωγή του Σωτηρίου Κοκκώνη περί της διαπίστωσης του ότι η συναφθείσα μεταξύ των ως άνω αναφερομένων σύμβασης εργασίας, τυγχάνει αορίστου και όχι ορισμένου χρόνου.

10. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από τη Δημοτική Υπάλληλο κα Γκαβάγια Γεωργία για «Χορήγηση ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρ. 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας)».
11. Έγκριση ή µη πρακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια κάδων απορριμμάτων”.
12. Έγκριση τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του Π.Δ. 80/2016.
13. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2018.
14. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
15. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2018.
Print Friendly, PDF & Email