Πρόσκληση 21ης/2017 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11-07-2017

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                         Κιάτο,                   07-07-2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                              Αριθμ. Πρωτ.:         10944

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 3)

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

 

  1. 1.
Μυττά Ιωάννη
  1. 2.
Ζάρκο Δημήτριο
  1. 3.
Αλεξόπουλο Βασίλειο
  1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική
  1. 5.
Σπανό Κωνσταντίνο
  1. 6.
Κελλάρη Βασίλειο

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 11η Ιουλίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00’ π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

A/A

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη Διοικητικής Προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ. 123664/27.06.2017 Απόφασης του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε. κ’ Ι.
2. Έγκριση της υπ’ αριθ. 133/2017 Απόφασης Δημάρχου, περί ορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.
3. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος κατά τη συζήτηση της ασκηθείσας ανακοπής του κου Δάλλα Δημητρίου κλπ.
4. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα προσφυγή του κου Κόλλια Παναγιώτη.
5. Εισηγητική έκθεση Β’ τριμήνου του έτους 2017 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού
6. Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ποσού 168.268,00 €.
7. Έγκριση ή µη πρακτικών του διεθνή, ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ».
8. Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και οικονομικών προσφορών για τα τρόφιμα, ύστερα από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση), έπειτα από άγονο διαγωνισμό.
9. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 27/2017 μελέτης της Δ.Τ.Υ. & Π. του Δήμου με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» καθώς ψήφιση και διάθεση της πίστωσης για το τμήμα της προϋπολογιζόμενης δαπάνης που αφορά το Δήμο.
10. Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 40,00 της δικηγόρου Κοτίνη Κωνσταντίνας για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη δικάσιμο της 23-03-2017 και κατόπιν αιτήματος αναβολής από πλευράς των αντιδίκων κατά τη δικάσιμο της 28-09-2017 σε προσφυγή για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης των Ανδρέα Μπαλάφα κ.λ.π. συνιδιοκτητών αστικού ακινήτου που βρίσκεται εντός ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως του Κιάτου Κορινθίας, κατά του Δήμου μας.
11. Έγκριση δαπάνης αμοιβής 184,76€   του δικηγόρου Ιωάννη Καστούμη για σύνταξη υπομνήματος και παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά την εκδίκαση της από 25-06-2009 κατατεθείσας αγωγής του Γεωργίου Καρατζιά κ.λ.π. κατά του Δήμου Σικυωνίων, που αφορά την καταβολής προς τους προαναφερθέντες υπαλλήλους του τέως Δήμου Στυμφαλίας, του επιδόματος των 176,00 ΕΥΡΩ παρελθόντων ετών.
12. Έγκριση δαπάνης αμοιβής 208,32€ του δικηγόρου Απόστολου Σώκου για προτάσεις και παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος κατά την συζήτηση ασκηθείσης τακτικής αγωγής του Δήμου μας κατά Παναγιώτη Μπούμη του Αναστασίου, για αυθαίρετη κατάληψη τμήματος δημοτικού δρόμου στην Τ.Κ. Σουλίου.
13. Έγκριση δαπάνης αμοιβής 148,80€ του δικηγόρου Απόστολου Σώκου για σύνταξη γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων βοηθημάτων κατά της εταιρείας κινητής τηλεφνίας με την επωνυμία {COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.}, λόγω της εξ’ αυτής τοποθέτησης κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην Τ.Κ. Λαλιωτίου.
14. Έγκριση δαπάνης αμοιβής 99,20€ του δικηγόρου Απόστολου Σώκου για έλεγχο τίτλων προς το σκοπό ανεύρεσης των ιδιοκτητών ακινήτων, επί των οποίων πρόκειται να τοποθετήσει η εταιρεία με την επωνυμία {COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.}, κεραία κινητής τηλεφωνίας στην Τ.Κ. Λαλιωτίου.
15. Έγκριση δαπάνης αμοιβής 132,68€ του δικηγόρου Απόστολου Σώκου για σύνταξη και κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά της εταιρείας με την επωνυμία {COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.}, λόγω της εξ’ αυτής τοποθέτησης κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην Τ.Κ. Λαλιωτίου.
16. Έγκριση δαπάνης αμοιβής 166,16€ του δικηγόρου Απόστολου Σώκου για παράσταση ενώπιον του   Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου (αίτημα παροχής προσωρινής προστασίας) και σύνταξυ σημειώματος κατά της εταιρείας με την επωνυμία {COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.}, λόγω της εξ’ αυτής τοποθέτησης κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην Τ.Κ. Λαλιωτίου.
17. Έγκριση τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του Π.Δ. 80/2016.
18. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2017.
19. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
20. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2017.
Print Friendly, PDF & Email