Πρόσκληση 19ης/2017 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                       19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 21-06-2017

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                  Κιάτο,                   16-06-2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                       Αριθμ. Πρωτ.:           9683

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 3)

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

 

  1. 1.
Μυττά Ιωάννη
  1. 2.
Ζάρκο Δημήτριο
  1. 3.
Αλεξόπουλο Βασίλειο
  1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική
  1. 5.
Σπανό Κωνσταντίνο
  1. 6.
Κελλάρη Βασίλειο

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 21η Ιουνίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00’ π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

A/A

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της 2/2017 Απόφασης του ΦΟΔΣΑ, κατόπιν γνωμοδότησης.
2. Ορισμός Δικαστικού Επιμελητή για την έγκριση της υπ’ αριθμ. 113/2017 Απόφασης Δημάρχου, περί διοικητικής αποβολής του Σιμώτα Παντελή.
3. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «ΚATAΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»
4. Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της 2ης κατά σειρά μειοδότριας κοινοπραξίας του 1ου υποέργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» της ομότιτλης Πράξης του Μέτρου 7 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» – Πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης.
5. Έγκριση ή μη Πρακτικών Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων Κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2017».
6. Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για «Κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)», για το δ΄ τρίμηνο του έτους 2016.
7. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2017 για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες.
8. Έγκριση τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του Π.Δ. 80/2016.
9. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων για πληρωμή τελών χρήσης μηχανημάτων έργου, έτους 2017.
10. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2017.
11. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
12. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2017.
Print Friendly, PDF & Email