Πρόσκληση 17ης/2017 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                       17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 30-05-2017

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                  Κιάτο,                   26-05-2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                       Αριθμ. Πρωτ.:          8225

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 3)

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

 

  1. 1.
Μυττά Ιωάννη
  1. 2.
Ζάρκο Δημήτριο
  1. 3.
Αλεξόπουλο Βασίλειο
  1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική
  1. 5.
Σπανό Κωνσταντίνο
  1. 6.
Κελλάρη Βασίλειο

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 30η Μαίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00’ π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

A/A

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα προσφυγή της Παπαδοπούλου Άννας.
2. Έγκριση δαπάνης αμοιβής 168,00 €   της δικηγόρου Χρυσούλας Κοτίνη   για σύνταξη προτάσεων και παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, σε ασκηθείσα αγωγή του Δήμου μας   κατά της Χατζοπούλου Αλεξάνδρας, λόγω της εξ’ αυτής κατάληψης τμήματος δημοτικού δρόμου ευρισκομένου στην Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού.
3. Έγκριση δαπάνης αμοιβής 75,00 €   της δικηγόρου Χρυσούλας Κοτίνη   για παράσταση ενώπιον της Κας   Ειρηνοδικείου Σικυώνος, σε ένορκη κατάθεση της αντιδίκου   Χατζοπούλου Αλεξάνδρας, προκειμένου να αντικρουστούν οι ισχυρισμοί που περιλαμβάνονται στην με αριθμό κατάθεσης 34/2016 τακτική αγωγή νομής του Δήμου μας κατά της προαναφερθείσας.
4. Έγκριση δαπάνης αμοιβής 40,00€ και εξόδων 2,50€ της δικηγόρου Χρυσούλας Κοτίνη για σύνταξη εξώδικης δήλωσης καταγγελίας προς την Πολεοδομία Ξυλοκάστρου για την με αριθμό πρωτοκόλλου 1350/29.07.2014 άδειας έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας που εξεδόθη στο όνομα της Χατζοπούλου Αλεξάνδρας.
5. Έγκριση δαπάνης αμοιβής 134,00 €   της δικηγόρου Αικατερίνης Μπασιώτη για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, σε ασκηθείσα αναγνωριστική αγωγή κυριότητας του Δήμου μας κατά του Νικολάου Πανουτσόπουλου, σχετικά με την εξάλειψη κάθε αβεβαιότητας περί του προσώπου του κυρίου αυτού ευρισκομένου στην Τ.Κ. Μεγάλου Βάλτου.
6. Έγκριση δαπάνης αμοιβής 149,00 €   της δικηγόρου Αικατερίνης Μπασιώτη για σύνταξη υπομνήματος και παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, σε ασκηθείσα ανακοπή της Α.Ε. DIA HELLAS κατά του Δήμου μας, με την οποία αιτείται την ακύρωση της από 27.03.2007 ατομικής ειδοποίησης τελών πολεοδομικών παρεμβάσεων.
7. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για καταβολή τελών τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και Κάρτας Καυσαερίων οχημάτων του Δήμου μας
8. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος διαφόρων διαστάσεων και με εκτύπωση του λογότυπου του Δήμου, για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου.
9. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής «Χορήγηση ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το αρθρ. 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας)» για τους μήνες Μαίου-Ιουνίου 2017.
10. Απ’ ευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» (αρ. μελ. 10/17).
11. Απ’ ευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΚ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» (αρ. μελ. 11/17).
12. Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη   ενδίκων βοηθημάτων.
13. Καθορισμός όρων διακήρυξης αγοράς ακινήτου/ων στην περιοχή «Γεφύρι» ή «Μύλος Μπέη» της ΤΚ Αρχαίας Σικυώνας Βασιλικού, για την δημιουργία μεγάλου Πράσινου Σημείου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 18485/2604-2017 (ΦΕΚ Β 1412) για την διεξαγωγή μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας.
14. Έγκριση τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του Π.Δ. 80/2016.
15. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2017.
16. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
17. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2017.
Print Friendly, PDF & Email