Πρόσκληση 13ης/2017 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 25-04-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                             Κιάτο,                   21-04-2017

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                            Αριθμ. Πρωτ.:           5338

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 3)

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

 

  1. 1.
Μυττά Ιωάννη
  1. 2.
Ζάρκο Δημήτριο
  1. 3.
Αλεξόπουλο Βασίλειο
  1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική
  1. 5.
Σπανό Κωνσταντίνο
  1. 6.
Κελλάρη Βασίλειο

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 25η Απριλίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00’ π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

A/A

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ορισμός δικηγόρου σε υπόθεση κατά της ENERGA POWER TRADING και HELLASPOWERΑ.Ε.
2. Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων βοηθημάτων κατά του κου Δρούγκα, κατόπιν γνωμοδότησης.
3. Έγκριση δαπάνης για την καταβολή ποσού στην Ε.Ε. & Σία ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, μετά την 93/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σικυώνος και την από 29-7-2013 Επιταγή προς Πληρωμή της πληρεξούσιας δικηγόρου του επιτάσσοντος.
4. Έγκριση 1ου Πρακτικού Συνοπτικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην ΤΚ Γονούσας».
5. Έγκριση ή μη πρακτικών Επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του προσώπων».
6. Έγκριση τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του Π.Δ. 80/2016.
7. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2017.
8. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
9. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2017.
Print Friendly, PDF & Email