Πρόσκληση 12ης/2017 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11-04-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                             Κιάτο,                   07-04-2017

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                            Αριθμ. Πρωτ.:          4766

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 3)

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

 

  1. 1.
Μυττά Ιωάννη
  1. 2.
Ζάρκο Δημήτριο
  1. 3.
Αλεξόπουλο Βασίλειο
  1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική
  1. 5.
Σπανό Κωνσταντίνο
  1. 6.
Κελλάρη Βασίλειο

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 11η Απριλίου 2017 ημέρα της εβδομάδας M. Τρίτη και ώρα 09:00’ π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

A/A

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 61/2017 απόφασης Δημάρχου, περί διοικητικής αποβολής της κας Στυλιανής Κουλαφέτη.
2. Έγκριση της υπ’ αριθ. 64/2017 απόφασης Δημάρχου, περί ορισμού δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης.
3. Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ενδίκων βοηθημάτων αναφορικά με το ζήτημα που έχει προκύψει στην ΤΚ Λαλιωτίου από την επικείμενη εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεπικοινωνιών με την επωνυμία «COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ».
4. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.
5. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας κληρώσεων μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων για το έτος 2017.
6. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής «Χορήγηση ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το αρθρ. 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας)» για τους μήνες Μαρτίου-Απριλίου 2017.
7. Εισηγητική έκθεση Α’ τριμήνου του έτους 2017 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
8. Έγκριση τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του Π.Δ. 80/2016.
9. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2017.
10. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
11. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2017.
Print Friendly, PDF & Email