Πρόσκληση 11ης/2017 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 03-04-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                             Κιάτο,                   30-03-2017

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                            Αριθμ. Πρωτ.:       4135

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 3)

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

 

  1. 1.
Μυττά Ιωάννη
  1. 2.
Ζάρκο Δημήτριο
  1. 3.
Αλεξόπουλο Βασίλειο
  1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική
  1. 5.
Σπανό Κωνσταντίνο
  1. 6.
Κελλάρη Βασίλειο

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 3η Απριλίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:00’ π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

A/A

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση   της υπ’ αριθ. 51/2017 απόφασης Δημάρχου, Περί ορισμού Δικαστικού Επιμελητή.
2. Έγκριση   της υπ’ αριθ. 51/2017 απόφασης Δημάρχου, Περί ορισμού Συμβολαιογράφου.
3. Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη   ενδίκων βοηθημάτων κατά του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεσινού, λόγω της εξ αυτού αυθαίρετης κατάληψης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Μεσινού.
4. Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη   ενδίκων βοηθημάτων κατά του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ψαρίου, λόγω της εξ αυτού αυθαίρετης κατάληψης δημοτικού ακινήτου στην Τ. Κ. Ψαρίου.
5. Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη   ενδίκων βοηθημάτων κατά της εταιρείας   κινητής τηλεφωνίας «COSMOTE» λόγω της εξ αυτής τοποθέτησης κεραίας στην Τ. Κ. Λαλιωτίου.
6. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2017.
7. Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου.
8. Έγκριση τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του Π.Δ. 80/2016.
9. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2017.
10. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
11. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, για ένταξη έργων ΘΗΣΕΑΣ.
12 Περί έκδοση   εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ   Α.Ε. για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ. Κ. Μουλκίου.
13 Περί έκδοση   εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ   Α.Ε. για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ. Κ. Πασίου.
14 Περί έκδοση   εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ   Α.Ε. για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ. Κ. Κρυονερίου.
15 Περί έκδοση   εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ   Α.Ε. για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ. Κ. Κάτω   Διμηνιού.
16 Περί έκδοση   εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ   Α.Ε. για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ. Κ. Σουλίου.
   17 Έγκριση ή µη πρακτικών του διεθνή, ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης και θέρµανσης του ∆ήµου Σικυωνίων και των Νοµικών Προσώπων του, για το έτος 2017»
18 Περί έκδοση   εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ   Α.Ε. για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην Δ. Κ. Σικυωνίων (Κιάτου).
Print Friendly, PDF & Email