10η/2018 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 06-03-2018

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                         Κιάτο,                        0203-2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                       Αριθμ. Πρωτ.:          2191

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 3)

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

  1. 1.
Μυττά Ιωάννη
  1. 2.
Ζάρκο Δημήτριο
  1. 3.
Αλεξόπουλο Βασίλειο
  1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική
  1. 5.
Σπανό Κωνσταντίνο
  1. 6.
Κελλάρη Βασίλειο

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 6η Μαρτίου 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

A/A

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 148,80 € του δικηγόρου Κωνσταντίνου Ζαρρή,   για σύνταξη γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά του με αρίθμ. πρωτ. 235/12-10-2017 Πρωτοκόλλου Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης Αιγιαλού-Παραλίας & Δημοσίου Κτήματος, δυνάμει του οποίου επιβλήθηκε στο Δήμο μας αποζημίωση υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 22.564,08€.

2.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 132,68 € του δικηγόρου Κωνσταντίνου Ζαρρή για σύνταξη και κατάθεση ανακοπής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά του με αρίθμ. πρωτ. 235/12-10-2017 Πρωτοκόλλου Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης Αιγιαλού-Παραλίας & Δημοσίου Κτήματος, δυνάμει του οποίου επιβλήθηκε στο Δήμο μας αποζημίωση υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 22.564,08€.

3.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 1.009,36€ του δικηγόρου Γεωργίου Λιάκη για παράσταση και σύνταξη υπομνήματος ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη συζήτηση αίτησης ακύρωσης   της υπ’ αρίθμ. 811/22-3-2013 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία επιβλήθηκαν πρόστιμα στο Δήμο μας ύψους 60.500,00€.

4. Ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης του πρώην Αντιδημάρχου κου Βασιλείου Δομετίου, κατόπιν γνωμοδότησης.
5. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από τη Δημοτική Υπάλληλο κα Γκαβάγια Γεωργία για «Χορήγηση ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρ. 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας)».
6. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από τη Δημοτική Υπάλληλο κα Χαρίκλεια Λούτα για αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος διαφόρων διαστάσεων και με εκτύπωση του λογότυπου του Δήμου, για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου.
7. Έγκριση τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του Π.Δ. 80/2016.
8. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2018.
9. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
10. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2018.
Print Friendly, PDF & Email