ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την «Τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2017»

Προκυρήξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

Κιάτο 07-06-2017

Αριθ. Πρωτ.: 9003

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Σικυωνίων πρόκειται να προβεί στη συλλογή σφραγισμένων προσφορών για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2017»(CPV:50110000-9) συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 73.000,00συμπ/νου ΦΠΑ 24% (58.870,97 € χωρίς ΦΠΑ) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Η διαδικασία θα γίνει με διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση) έπειτα από άγονο διαγωνισμό, σύμφωνα με την αριθ. 190/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τα άρθρα 26, παρ. 6 και 32, παρ. 2α του Ν. 4412/2016 και χωρίς τροποποίηση των όρων της αρχικής διακήρυξης. Η ανάθεση θα γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 και την παρ. 1 της εγκυκλίου 29 (Αριθ. Πρωτ. 19349/03-04-2007) του ΥΠΕΣΔΔΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά της αριθ. 6911/12-05-2017 Διακήρυξης και οι προσφορές τους να είναι σύμφωνες με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθ. 04/2017 μελέτης του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων.

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των προς εκτέλεση ομάδων εργασιών (για όλες τις Ομάδες Εργασιών) είτε για μία Ομάδα Εργασιών ή και περισσότερες.

Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν του διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31/12/2017.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Για την συμμετοχή απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, σε ποσοστό 1,5% επί της εκτιμώμενης αξίας της Ομάδας ή των Ομάδων Εργασιών για την (τις) οποία (ες) κατατέθηκε προσφορά, εκτός Φ.Π.Α.. Για το σύνολο της υπηρεσίας το ποσό ανέρχεται σε 884,00 ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μεμονωμένα ή μέλη ενώσεων τα οποία δραστηριοποιούνται επαγγελματικά με την συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων και καλύπτουν τις προϋποθέσεις του αρ. 25 του Ν. 4412/2016.

Προσφορές γίνονται δεκτές έως και τις 20-06-2017 ημέρα Τρίτη, 15:00 στο Τμήμα Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής (Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο Κορινθίας). Κατατίθενται αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στο Πρωτόκολλο του Δήμου και πρωτοκολλούνται μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την αναλυτική διακήρυξη, μελέτη κ.λ.π., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Σικυωνίων, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ. 2742360158, 2742021103, fax 2742021103 (αρμόδιος υπάλληλος: Τσιοκάρας Ιωάννης).

Ο Αντιδήμαρχος
Τσιάνος Ιωάννης

Print Friendly, PDF & Email

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την αγορά ακινήτου/των

Προκυρήξεις

                                                                                              ΑΔΑ:ΩΞΗΨΩ1Θ-Ζ7Ψ

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                             Κιάτο, 06 Ιουνίου 2017

Αριθ. πρωτ.: 8886

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

 

Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (Α’ 77) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»,

Β) Τις διατάξεις των άρ. 191, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρ. 20 του Ν. 3731/2008 και 186 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,

Γ) Τις διατάξεις του άρ. 72 παρ. 1ε του ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

Δ) Την υπ’ αριθ. 561/30-12-2016 (ΑΔΑ:7ΜΞ8Ω1Θ-74Ξ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά και εκποίηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου, για το έτος 2017 (άρθρα 1 & 9 του Π.Δ. 270/1981) και της Επιτροπής Εκτίμησης & Καταλληλότητας Ακινήτων προς μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά & εκποίηση, για το έτος 2017 ( άρθρα 7 & 9 του Π.Δ. 270/1981 και άρθρα 186,191,192 & 194 του ν. 3463/2006),

Ε) Την υπ’ αριθ. 35/2017 (ΑΔΑ: 6Τ00Ω1Θ-1ΡΧ) απόφαση Δημάρχου, με την οποία ορίσθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Εκτίμησης & Καταλληλότητας Ακινήτων προς μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά & εκποίηση (ενός μηχανικού της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου με τον αναπληρωτή του ), για το έτος 2017 καθώς και καθορισμού του τιμήματος σε περιπτώσεις εκποίησης κινητών πραγμάτων του Δήμο,

ΣΤ) Την υπ’ αριθ. 120/11-04-2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία αποφασίστηκε η αναγκαιότητα απόκτησης ακινήτων για την δημιουργία «Πράσινου Σημείου» στο Δήμο Σικυωνίων, που να βρίσκονται στην περιοχή «Γεφύρι» ή «Μύλος Μπέη» της Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού, όπως συμπληρώθηκε με την αρ. 142/05-05-2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, μετά την έκδοση της Κ.Υ.Α. 18485/26-04-2017 (ΦΕΚ Β΄1412){Καθορισμός των κατηγοριών και των προδιαγραφών των Πράσινων Σημείων (ΠΣ), των Κέντρων Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης και Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ), των Γωνιών Ανακύκλωσης (ΓΑ) και των Κινητών Πράσινων Σημείων (ΚΙΠΣ), σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4042/2012, όπως ισχύει.}, περί Δημιουργίας Μεγάλου Πράσινου Σημείου στο Δήμο Σικυωνίων σύμφωνα με το άρθρο 4 της ανωτέρω Κ.Υ.Α.,

Ζ) Την Κ.Υ.Α. 18485/26-04-2017 (ΦΕΚ Β΄1412){Καθορισμός των κατηγοριών και των προδιαγραφών των Πράσινων Σημείων (ΠΣ), των Κέντρων Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης και Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ), των Γωνιών Ανακύκλωσης (ΓΑ) και των Κινητών Πράσινων Σημείων (ΚΙΠΣ), σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4042/2012, όπως ισχύει.}

Διακηρύττει ότι θα πραγματοποιηθεί δημοπρασία φανερή, μειοδοτική και προφορική για την αγορά ακινήτου/των στην περιοχή «Γεφύρι» ή «Μύλος Μπέη» της Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνας Βασιλικού για την δημιουργία Μεγάλου Πράσινου Σημείου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 18485/26-04-2017 (ΦΕΚ Β΄1412) και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης:

  1. 1)Περιγραφή του/των ακινήτου/των

Το ακίνητο ή ακίνητα που θα αγοραστούν για την δημιουργία Μεγάλου Πράσινου Σημείου, προκειμένου να ικανοποιούν και τις προδιαγραφές της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α. (ΠΙΝΑΚΑΣ 2, ΤΗΣ ΚΥΑ 18485/2017), θα πρέπει να πληρούν, επί ποινή αποκλεισμού, τους παρακάτω όρους:

  1. να βρίσκονται στην περιοχή «Γεφύρι» ή «Μύλος Μπέη» της Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού,
  2. να είναι εκτός οικισμού,
  3. η συνολική επιφάνεια του προς αγορά ακινήτου ή ακινήτων (σύνολο αυτών), δε θα ξεπερνά τα 10.000 τ.μ., και δε θα είναι μικρότερη των 1.000 τ.μ. προκειμένου τα τηρούνται οι προδιαγραφές της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α. για τη δημιουργία Μεγάλου Πράσινου Σημείου.
  4. να βρίσκονται σε κοντινή απόσταση (άμεσα προσβάσιμα) από την επαρχιακή οδό Μουλκίου – Βέλου,
  5. να βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το κέντρο του αστικού ιστού και από την θέση «Λιτσάρδα» (πρώην ΧΥΤΑ) Κιάτου της Τ.Κ. Σουλίου,
  6. να είναι στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή αυτού που το/τα προσφέρει ή σε περίπτωση που ανήκει/κουν εξ’ αδιαιρέτου σε περισσότερους κατά συγκυριότητα, συννομή και συγκατοχή, η προσφορά να γίνεται από όλους τους συνιδιοκτήτες,
  7. να είναι ελεύθερα νομικών βαρών ή διεκδικήσεων (υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις κλπ) και γενικά οποιασδήποτε άλλης πράξης που επηρεάζει τη νομική κατάσταση ενός ακινήτου,
  8. Γίνονται δεκτά και περισσότερα του ενός ακίνητα που πληρούν όλες τις προδιαγραφές της διακήρυξης. Στην περίπτωση όμως που τα προσφερόμενα ακίνητα δεν αποτελούν ενιαία εδαφική έκταση, επιλέγεται το μεγαλύτερο σε έκταση και πιο εύκολα προσβάσιμο (σε κοντινή απόσταση) από την επαρχιακή οδό Μουλκίου – Βέλου.
  1. 2)Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (Α’ 77).

Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:

 

Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Α΄ Φάση).

Ο Δήμαρχος δημοσιεύει λεπτομερή διακήρυξη κατά το άρθρο 4 του ΠΔ 270/81, στην οποία καθορίζονται το είδος, η θέση, η έκταση και κάθε στοιχείο που περιγράφει λεπτομερώς το προς αγορά ακίνητο ή ακίνητα, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος (όχι οικονομικές), κατατίθενται στο Δήμο εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης και στη συνέχεια η αρμόδια δημοτική υπηρεσία, τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, Επιτροπή Εκτίμησης & καταλληλότητας ακινήτων προς μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά και εκποίηση Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2017, η οποία με επιτόπια έρευνα, α) κρίνει περί της καταλληλότητας ενός εκάστου εκ των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης, και β) καθορίζει το τίμημα αγοράς ενός εκάστου εκ των προσφερομένων ακινήτων (μέγιστη τιμή). Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στο δήμο, ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Στην περίπτωση που η αξία ενός εκάστου ακινήτου από τα ως άνω αναφερόμενα, υπερβαίνει το ποσό των 58.694,06 € (άρθρο 186 παρ. 6 του Ν. 3463/2006, το άρθρο 31 παρ. 12 του Ν. 2579/1998 όπως συμπληρώθηκε με άρθρο 23 παρ. 2 του Ν. 2873/2000), απαιτείται, από την έναρξη ισχύος του Ν.4152/2013 {παρ. 1 της υποπαρ. Γ.11(ΦΕΚ 107 Α΄/09-05-2013)}, εκτίμηση της αγοραίας αξίας του από εκτιμητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών, το οποίο τηρείται στην Διεύθυνση Τομέων Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

Β. Διενέργεια δημοπρασίας (Β΄ Φάση ).

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό επίδοσης της πρόσκλησης (άρ. 5, παρ. 4Β του Π.Δ. 270/1981), να λάβουν μέρος σ’ αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης (Α΄ Φάσης). Η δημοπρασία θα λάβει χώρα στο δημοτικό κατάστημα (Δημαρχείο Κιάτου- Γεωργίου Γεννηματά 2, Τ.Κ. 20200, Κιάτο Κορινθίας), στον 1ο όροφο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου).

Διενεργείται φανερή και προφορική μειοδοτική δημοπρασία, ενώπιον της επιτροπής δημοπρασίας. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας, το κριτήριο επιλογής θα είναι η οικονομικότερη προσφορά του οικοπέδου (τιμή ανά τ.μ.).

Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσονται πρακτικά, τα οποία μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφονται από τον μειοδότη, διαφορετικά ο Δήμος θα αξιώσει αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 197 και 198 του Αστικού Κώδικα.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνει απόφαση για την κατακύρωση του ανωτέρω Πρακτικού της δημοπρασίας σύμφωνα με το άρ. 5 παρ. 8 του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77 Α΄/ 1981) και άρ. 72 παρ. 1 του Ν. 3852/2010.

 

3) Εκπροσώπηση

• Ανώνυμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τους στο οποίο έχει παραχωρηθεί το σχετικό δικαίωμα, προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας δημοσιευμένο στο ΦΕΚ, πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης καθώς και τη σχετική εξουσιοδοτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

• Φυσικά πρόσωπα: Πέραν την αυτοπρόσωπης παρουσίας, μπορούν να εκπροσωπηθούν από τρίτον με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

• ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ι.Κ.Ε., εκπροσωπούνται από το Διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού καθώς και πιστοποιητικό περί μη τροποποίησής του. Στην περίπτωση του ειδικά εξουσιοδοτημένου προσώπου απαιτείται επιπροσθέτως και σχετική εξουσιοδοτική πράξη.

• Κοινοπραξίες: Οι προσφορές κατατίθενται από κοινό εκπρόσωπο, διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή από όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη.
• Αν κάποιος συμμετέχει για λογαριασμό άλλου προσώπου (φυσικού ή νομικού) οφείλει να προσκομίσει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο του ενδιαφερόμενου – κατόχου του ακινήτου ή της ενδιαφερόμενης εταιρείας ή κοινοπραξίας, νομίμως υπογεγραμμένο.

4) Δικαιολογητικά συμμετοχής (απαιτούνται στην Α΄ φάση).

Στις προσφορές ενδιαφέροντος θα αναγράφονται επακριβώς τα στοιχεία του ακινήτου, χωρίς την αξία του. Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να καταθέσει με την πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε φάκελο, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α. Σχετική αίτηση, στην οποία θα αναφέρονται ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη/ συμμετέχοντα, τηλέφωνο επικοινωνίας, πλήρης και ακριβής περιγραφή ακινήτου (τοποθεσία ακινήτου, εμβαδό, θέση, έκταση),

β. Υπεύθυνη – Δήλωση ιδιοκτήτη/συμμετέχοντα ότι έλαβε γνώση των ορών της διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα,

γ. Ταυτότητα φυσικού προσώπου, άλλως εκπροσώπου Νομικού Προσώπου,

δ. Τοπογραφικό διάγραμμα εις διπλούν (σύμφωνα με τον Ν.651/1977 και Ν. 4178/2013),

ε. Αντίγραφο Ε9 του ιδιοκτήτη (το τελευταίο ισχύον με τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού),

στ. Τίτλους κυριότητας του ακινήτου εις διπλούν για την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, πιστοποιητικό μεταγραφής του, πιστοποιητικό βαρών και διεκδικήσεων,

ζ. Πιστοποιητικό μη οφειλής ΕΝΦΙΑ σε σχέση με το ακίνητο,

η. Φορολογική ενημερότητα του ιδιοκτήτη.

5) Υποβολή και ισχύς προσφορών (προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος).

• Η κατάθεση των προσφορών ενδιαφέροντος (όχι οικονομικές) γίνεται εντός της προβλεπόμενης εικοσαήμερης προθεσμίας της παραγράφου Α του όρου 2 της παρούσης. Η κατάθεση γίνεται στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Σικυωνίων στο Δημοτικό Κατάστημα Κιάτου – Γ. Γεννηματά 2, Τ.Κ. 20200- , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες που ισχύουν για τις δημοτικές υπηρεσίες.
• Ταχυδρομική αποστολή. Γίνεται με συστημένο φάκελο, που θα παραληφθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας, με ευθύνη του αποστολέα. Προσφορά που διαβιβάστηκε με φάκελο ο οποίος παραλήφθηκε μετά την οριζόμενη προθεσμία, για να κριθεί εμπρόθεσμη, πρέπει να αποδεικνύεται, από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

• Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και σαφείς. Προσφορές υπό αίρεση ή επιφύλαξη, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

• Οι συμμετέχοντες δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη προετοιμασία και υποβολή φακέλων προσφοράς.

• Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες από την υποβολή τους και μέχρι να συνταχθεί σχετική συμβολαιογραφική πράξη για την μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων και μετεγγραφής τους στο οικείο Υποθηκοφυλακείο.

• Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων της διακήρυξης.

6) Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο/Οι τελευταίος/οι μειοδότης/τες δεν αποκτά/ούν δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή τη διοικητική αρχή που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

7) Συμβολαιογραφική πράξη αγοράς-μεταβίβασης κυριότητας ακινήτων

Ο/Οι τελευταίος/οι μειοδότης/τες υποχρεούται/ούνται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας που αφορά στα πρακτικά, να προσέλθει/ουν για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης αγοραπωλησίας ενός εκάστου ακινήτου, διαφορετικά ο Δήμος θα αξιώσει αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 197 και 198 του Αστικού Κώδικα.

Ο δε Δήμος Σικυωνίων, υποχρεούται να καταβάλλει το επιτευχθέν τίμημα αγοραπωλησίας του/των ακινήτων στους ως άνω αναφερόμενους μειοδότες, εκδίδοντας αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα πληρωμής στο όνομα ενός εκάστου μειοδότη, μετά την έγκριση αυτών από το Ελεγκτικό Συνέδριο Ν. Κορινθίας. Τα προκύπτοντα συμβολαιογραφικά έξοδα και έξοδα μεταγραφής στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο Σικυώνος των ως άνω πράξεων, βαρύνουν τον αγοραστή των ακινήτων Δήμο Σικυωνίων

8) Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος (στην έδρα του Δήμου) και του Κ.Ε.Π. της Δ.Ε. Σικυωνίων, ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων καθώς επίσης και στο διαδίκτυο (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η περίληψη αυτής θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στα δημοσιότερα μέρη της έδρας του Δήμου κατόπιν σύνταξης αποδεικτικού υπογεγραμμένο από δύο μάρτυρες (παρ.2 άρθρο 4 ΠΔ 270/81). Επίσης, θα αναρτηθεί, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2 του Ν.3861/2010 στο διαδίκτυο (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

9) Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιασθεί κατ’ αυτήν μειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας,

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης/τες αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, καθώς και όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας απόφασης της διοικητικής αρχής, δεν προσέλθει/ουν αυτός/οί εμπροθέσμως να υπογράψει την συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας ακινήτων.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

10) Ένσταση κατά αποκλεισμού ενδιαφερόμενου από τη διαδικασία της Β΄ Φάσης.

Συμμετέχων του οποίου η προσφορά ή το ακίνητο κριθούν απορριπτέα ως ακατάλληλα ή για οποιονδήποτε λόγο, μπορεί να υποβάλλει ένσταση ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, εντός αποκλειστικής προθεσμίας (5) πέντε ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της έκθεσης αποκλεισμού του, για την εξέταση της οποίας μπορεί να ζητηθεί η άποψη της εκτιμητικής επιτροπής ή η διενέργεια νέας αυτοψίας, εφόσον αυτή κριθεί απαραίτητη. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την οικονομική Επιτροπή στην επόμενη συνεδρίασή της και πριν τη διενέργεια της Β΄ φάσης της Δημοπρασίας.

11) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών του Δήμου Σικυωνίων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνο: 2742360145 – αρμόδιος υπάλληλος κα. Κατερίνα Κακάτση.

12) Κατά τα λοιπά

Για ότι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους διακήρυξης εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 και του Ν. 3463/2006.

                  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΛΠ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

Προκυρήξεις

                                                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Κιάτο,30-11-2016        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                            Αρ. Πρωτ.:18146

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                          

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ προμήθεια Σωληνων κλπ. υλικων για τις αναγκεσ αρδευσησ της δ.ε. στυμφαλιασ

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων διακηρύσσει ότι στις 14 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 09:30 πμ. (έναρξη) μέχρι και ώρα 10:00π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών), θα διεξαχθεί συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κλπ. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» σύμφωνα με την αριθ. 37/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 49.610,42 συμπ/νου ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006, του Ν.3852/2010, του Ν. 2690/1999, του N. 3861/2010, του Ν. 4270/2014, του Ν. 4412/2016.

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2011 με το ποσό των 10.000,05 €, από ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 244,07 €, από ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών 2013 με το ποσό των 10.158,76 €, από ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών 2014 με το ποσό των 3.061,04 €, από ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών 2015 με το ποσό των 15.436,07 €, και από Κ.Α.Π. Επενδυτικών Δαπανών 2016 με το ποσό των 10.710,43 με Κ.Α. 02.25.7135.015 και τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κλπ. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ».

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Σικυωνίων ( Γ. Γεννηματά 2, Τ.Κ.: 20 200, Κιάτο). Οι προσφορές πρέπει να πρωτοκολλούνται και να παραδίδονται μέχρι την ως άνω ώρα λήξης και όσες προσφορές πρωτοκολλούνται μετά από αυτήν δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν του διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα (09) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, επί ποινή αποκλεισμού.

Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται σε σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη μέσα στο χρονικά όρια και με τρόπο που ορίζει η σύμβαση, αλλιώς επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 207, 209 του Ν.4412/2016 και της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μεμονωμένα ή μέλη ενώσεων τα οποία δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην εμπορία και στην διακίνηση σχετικών προϊόντων, τα οποία καλύπτουν τις προϋποθέσεις του αρ. 25 του Ν. 4412/2016.

Η προκήρυξη (περίληψη της διακήρυξης) θα δημοσιευτεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, ενώ η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.kiato.gov.gr), καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση και να παραλάβουν τα τεύχη της μελέτης και αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους στην ταχυδρομική διεύθυνση : Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο, Τ.Κ. 20200, τηλ 27423 60120, fax 2742023562 κα Παπαδά Ελένη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μετά την δημοσίευση της διακήρυξης.

                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

                                                          ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προκυρήξεις
      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Ν.Π.Δ.Δ.
(ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)

Κιάτο 25-11-2016

Αριθ. Πρωτ.: 173

Ταχ. Δ/νση: Γ. Γεννηματά 2                    

Τ. Κ.             : 202-00 ΚΙΑΤΟ                                                                

Πληροφορίες: Γ. Λαλιώτης

Τηλέφωνο:   27423-60124

Π Ρ Ο Σ:     Tους κ. κ. Επαγγελματίες Αναγομώσεων   Πυροσβεστικών Ειδών και Προστασίας

                                             της Δημοτικής   Κοινότητας Σικυώνος (ΚΙΑΤΟΥ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

«ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, πρόκειται να προβεί στη συλλογή σφραγισμένων προσφορών για την:

«Εργασία για αναγόμωση πυροσβεστήρων»

και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των € 2.523,,01 με το Φ.Π.Α. 24%

Η διαδικασία θα γίνει με απευθείας ανάθεση από τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με τα αρ. 118 , 120 και 123 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147Α΄/08.08/2016).

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων (Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο Κορινθίας).

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής, κ.λ.π., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Σικυωνίων, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ. 27423-60124, fax 27420-23562 (αρμόδια υπάλληλος: Λαλιώτης   Γεώργιος).

                                                                   Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΗΣ   ΣΧΟΛΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                            ΖΑΡΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προκυρήξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Κιάτο 09-05-2016

Αριθ. Πρωτ.: 6179

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Σικυωνίων πρόκειται να προβεί στη συλλογή σφραγισμένων προσφορών για την:
«Τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2016»
και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά Ομάδα Εργασιών, με συμπλήρωση τιμολογίου συντεταγμένου από την Υπηρεσία, συνολικού προϋπολογισμού 57.734,00 € (χωρίς ΦΠΑ 23%).
Η διαδικασία θα γίνει με απευθείας ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο (έπειτα από άγονο διαγωνισμό) σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά της αριθ. 3809/22-03-2016 Διακήρυξης και οι προσφορές τους να είναι σύμφωνες με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθ. 02/2016 μελέτης του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των προς εκτέλεση ομάδων εργασιών (για όλες τις Ομάδες Εργασιών) είτε για μία Ομάδα Εργασιών ή και περισσότερες.
Προσφορές γίνονται δεκτές έως και τις 20-05-2016 ημέρα Παρασκευή, 15:00 στο Τμήμα Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής (Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο Κορινθίας).
Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την αναλυτική διακήρυξη, μελέτη κ.λ.π., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Σικυωνίων, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ. 2742360158, 2742021103, fax 2742021103 (αρμόδιος υπάλληλος: Τσιοκάρας Ιωάννης).

Ο Αντιδήμαρχος
Περιβάλλοντος

Πανάγου Αθανάσιος

Print Friendly, PDF & Email