ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την κατασκευή του έργου: «AΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

Προκυρήξεις
17PROC001680840 2017-07-12 ΑΔΑ: 7ΣΒΝΩ1Θ-ΣΟΑ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κιάτο  12 / 7 /2017

Αρ. Πρωτ.: 11201

   

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Προκηρύσσει

 

Ανοικτό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «AΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 168.268,00€ (με ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 & 86 του Ν. 4412/2016.

1. Ο προϋπολογισμός του έργου αναλύεται σε:

Δαπάνη εργασιών:                        100.000,00€

ΓΕ & ΟΕ (18%):                                  18.000,00€

Απρόβλεπτα (15%):                        17.700,00€

Πρόβλεψη αναθεώρησης:                        0,00€

ΦΠΑ 24%:                                         32.568,00€

2. Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/νση: Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2, 20200, ΚΙΑΤΟ, Τηλ. 2742360100

Email: d-sikyon@otenet.gr

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8/8/2017, ημέρα Τρίτη, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων, με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10.00 π.μ., στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων.

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τεύχη του διαγωνισμού από τα Γραφεία της Τ.Υ. του Δήμου, μέχρι και την 7η/8/2017, ημέρα Δευτέρα, με δική τους δαπάνη και επιμέλεια για την αναπαραγωγή τους. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2742360107, 2742360162 & FAX επικοινωνίας 2742023562, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία Χασιώτης Τιμολέων & Κατσιμπούλας Βασίλειος αντίστοιχα.

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και ανήκουν στην Α2 Τάξη και άνω (για εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.Ε.Π.), και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.700,00 ΕΥΡΩ που θα απευθύνεται προς το Δήμο Σικυωνίων, με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

7. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΕ 055 με το ποσό των 100.000,00€ ,   Κ.Α.Π. EΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 50.000,00€ ,   Κ.Α.Π. EΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 6.209,65€ , ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ έτους 2010 με το ποσό των 1.843,09€ ,   ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ 2004-Πολιτική Προστασία με το ποσό των 400,00€ , από ΣΑΕ 055 με το ποσό των 698,29€ , από ΥΠΕΣΔΔΑ-2002 με το ποσό των 418,56€ και από Ιδίους Πόρους με το ποσό των 8.698,41€ (ΚΑ 02.64.7326.004).

8. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

   Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων.

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προκυρήξεις
17PROC006069066 2017-04-13 ΑΔΑ: 7ΔΗ1Ω1Θ-ΕΜ9

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κιάτο 13/4/2017

Αρ. Πρωτ.: 5055

   

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Προκηρύσσει

 

Ανοικτό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «EΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ», προϋπολογισμού 800.000,00€ (με ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 & 86 του Ν. 4412/2016.

1. Ο προϋπολογισμός του έργου αναλύεται σε:

Δαπάνη εργασιών:         472.663,40€

ΓΕ & ΟΕ:                                 85.079,41€

Απρόβλεπτα:                        83.661,42€

Πρόβλεψη αναθεώρησης:  3.757,06

ΦΠΑ 24%:                         154.838,71€

2. Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/νση: Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2, 20200, ΚΙΑΤΟ, Τηλ. 2742360100

Email: d-sikyon@otenet.gr

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 9/05/2017, ημέρα Τρίτη, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων, με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10.00 π.μ., στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων.

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τεύχη του διαγωνισμού από τα Γραφεία της Τ.Υ. του Δήμου, μέχρι και την 8η/05/2017, ημέρα Δευτέρα, με δική τους δαπάνη και επιμέλεια για την αναπαραγωγή τους. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2742360106 & FAX επικοινωνίας 2742023562, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κ. Παπαβασιλείου Βασίλειος και κ. Κατσιμπούλας Βασίλειος.

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και ανήκουν στην 1η Τάξη και άνω (για εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.Ε.Π.), και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 12.900,00 ΕΥΡΩ που θα απευθύνεται προς το Δήμο Σικυωνίων, με ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.

7. Το έργο χρηματοδοτείται από Π.Δ.Ε. (Ενάριθμο έργο 2014ΣΕ57100004, ΣΑΕ 571) (ΚΑ 02.64.7333.001).

8. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

   Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων.

Κιάτο 13/4/2017

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προκυρήξεις

                                      ΑΔΑ: ΩΟΒ9Ω1Θ-Α4Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κιάτο 29/03/2017

Αρ. Πρωτ.: 4062

              

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Προκηρύσσει

συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΟΝΟΥΣΑΣ», προϋπολογισμού 30.000,00€ (με ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 & 117 του Ν. 4412/2016.

1. Ο προϋπολογισμός του έργου αναλύεται σε:

Δαπάνη εργασιών: 17.828,70 €

ΓΕ & ΟΕ:                       3.209,17 €

Απρόβλεπτα:             3.155,68 €

ΦΠΑ 24%:                  5.806,45 €

2. Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/νση: Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2, 20200, ΚΙΑΤΟ, Τηλ. 2742360100

E-mail: d-sikyon@otenet.gr

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11/04/2017, ημέρα Τρίτη, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων, με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10.00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων ( Γ. Γεννηματά 2, Τ.Κ.: 20 200, Κιάτο). Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στο Πρωτόκολλο του Δήμου και πρωτοκολλούνται μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες., από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τεύχη του διαγωνισμού από τα Γραφεία της Τ.Υ. του Δήμου, μέχρι και την 07/04/2017, ημέρα Παρασκευή, με δική τους δαπάνη και επιμέλεια για την αναπαραγωγή τους. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2742360107, 119, 163 & FAX επικοινωνίας 2742023562, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κ. Τιμολέων Χασιώτης, κ. Βασίλειος Κατσιμπούλας, κα Μαρία Ευαγγελοπούλου.

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ανήκουν στην Α1 Τάξη και άνω (για εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.Ε.Π.), καθώς επίσης και επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, εφόσον η βεβαίωσή τους καλύπτει την κατηγορία και τον Προϋπολογισμό του έργου και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων

συμβάσεων.

Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 400,00 ΕΥΡΩ που θα απευθύνεται προς το Δήμο Σικυωνίων, με ισχύ μέχρι 1η Δεκεμβρίου 2017 .

7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

8. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΕ 055 (ΚΑ 02.64.7326.003).

9. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.

10. Το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων.

Κιάτο 29/03/2017

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προκυρήξεις
   

ΑΔΑ: 7ΝΕΞΩ1Θ-3ΓΚ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κιάτο 28/03/2017

Αρ. Πρωτ.: 4030

   

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Προκηρύσσει

 

Ανοικτό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΦΑΓΕΙΑ», προϋπολογισμού 412.976,09€ (με ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 & 86 του Ν. 4412/2016.

1. Ο προϋπολογισμός του έργου αναλύεται σε:

Δαπάνη εργασιών:        243.332,18€

ΓΕ & ΟΕ:                              43.799,79€

Απρόβλεπτα:                     43.069,80€

Πρόβλεψη αναθεώρησης: 2.843,46€

ΦΠΑ 24%:                            79.930,86€

2. Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/νση: Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2, 20200, ΚΙΑΤΟ, Τηλ. 2742360100

Email: d-sikyon@otenet.gr

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20/04/2017, ημέρα Πέμπτη, ενώπιων της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων, με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10.00 π.μ., στο Δημαρχικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων.

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τεύχη του διαγωνισμού από τα Γραφεία της Τ.Υ. του Δήμου, μέχρι και την 19η/04/2017, ημέρα Τετάρτη, με δική τους δαπάνη και επιμέλεια για την αναπαραγωγή τους. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2742360119 & FAX επικοινωνίας 2742023562, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κ. Κων/να Φίλη και κ. Κατσιμπούλας Βασίλειος.

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και ανήκουν στην 1η Τάξη και άνω (για εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.Ε.Π.), και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6.661,00 ΕΥΡΩ που θα απευθύνεται προς το Δήμο Σικυωνίων, με ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.

7. Το έργο χρηματοδοτείται από Ανταποδοτικό Έσοδο Ρυμοτομίας (ΚΑ 02.30.7323.003).

8. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

   Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων.

 

 

Κιάτο 28/03/2017

 

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email