Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια σωλήνων κλπ. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Προκυρήξεις

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων διακηρύσσει ότι στις  15 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 09:30 πμ. (έναρξη) μέχρι και ώρα 10:00π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών), θα διεξαχθεί συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κλπ. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» σύμφωνα με την αριθ. 38/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 49.608,91 € συμπ/νου ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006, του Ν.3852/2010, του Ν. 2690/1999, του N. 3861/2010, του Ν. 4270/2014, του Ν. 4412/2016.
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών 2014 με το ποσό των 49.600,00 € και από ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών 2016 με το ποσό των 8,91 € με Κ.Α. 02.25.7135.016 και τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κλπ. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, στην Σικυωνίων ( Γ. Γεννηματά 2, Τ.Κ.: 20 200, Κιάτο). Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στο Πρωτόκολλο του Δήμου και πρωτοκολλούνται μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.
Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν του διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα (09) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, επί ποινή αποκλεισμού.
Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται σε σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη μέσα στο χρονικά όρια και με τρόπο που ορίζει η σύμβαση, αλλιώς επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 207, 209 του Ν.4412/2016 και της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μεμονωμένα ή μέλη ενώσεων τα οποία δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην εμπορία και στην διακίνηση σχετικών προϊόντων, τα οποία καλύπτουν τις προϋποθέσεις του αρ. 25 του Ν. 4412/2016.
Η προκήρυξη (περίληψη της διακήρυξης) θα δημοσιευτεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και η διακήρυξη  του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.kiato.gov.gr), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση και να παραλάβουν τα τεύχη της μελέτης και αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους στην ταχυδρομική διεύθυνση : Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο, Τ.Κ. 20200, τηλ 27423 60163, fax 27420 23562 κα Ευαγγελοπούλου Μαρία, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μετά την δημοσίευση της διακήρυξης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email