ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

Προκυρήξεις

ΑΔΑ: 7ΚΓ3Ω1Θ-ΗΤΥ                                                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                 Κιάτο, 28-02-2017        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                               Αρ. Πρωτ.: 2573

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                          

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ προμήθεια ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ της δ.ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων διακηρύσσει ότι στις 15 Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 09:30 πμ. (έναρξη) μέχρι και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών), θα διεξαχθεί συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού Αντλιοστασίων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» σύμφωνα με την αριθ. 4/2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 74.400,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006, του Ν.3852/2010, του Ν.2690/1999, του N. 3861/2010, του Ν. 4270/2014, του Ν. 4412/2016.

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών 2016 με το ποσό των 74.400,00 με Κ.Α. 02.25.7135.009 και τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού Αντλιοστασίων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ».

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων (Γ. Γεννηματά 2, Τ.Κ.: 20 200, Κιάτο). Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως, ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στο Πρωτόκολλο του Δήμου και πρωτοκολλούνται μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

Οι προσφορές των υποψηφίων στον διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών , επί ποινή αποκλεισμού.

Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος και ο τόπος παράδοσης ορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 206 & 207 του Ν.4412/2016..

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής απαιτείται και ανέρχεται σε ποσοστό 1,5% ,ήτοι 900,00 €. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 18 της παρούσας, ήτοι μέχρι 1η Οκτωβρίου 2017 , άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μεμονωμένα ή μέλη ενώσεων τα οποία δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην εμπορία και στη διακίνηση σχετικών προϊόντων, τα οποία καλύπτουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016.

Η προκήρυξη (περίληψη της διακήρυξης) θα δημοσιευτεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση και να παραλάβουν τα τεύχη της μελέτης και αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους στην ταχυδρομική διεύθυνση : Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο, Τ.Κ. 20200, τηλ 27423 60163, fax 27420 23562 κα Ευαγγελοπούλου Μαρία, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.

                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

                                                           ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email