Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για εργασίες καθαρισμού χώρων νεκροταφείων

Προκυρήξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Ο Δήμαρχος Σικυωνίων διακηρύσσει ότι στις 29 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 09:30 πμ. (έναρξη) μέχρι και ώρα 10:00π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών), θα διεξαχθεί συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση των υπηρεσιών με τίτλο «Εργασίες Καθαρισμού Χώρων Νεκροταφείων Δήμου Σικυωνίων» σύμφωνα με την αριθ. 21/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 42.494,80 € συμπ/νου ΦΠΑ 24% (34.270,00 € χωρίς ΦΠΑ) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006, του Ν.3852/2010, του Ν.2690/1999, του N. 3861/2010, του Ν. 4270/2014, του Ν. 4412/2016.
Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από Ίδια Έσοδα του Δήμου Σικυωνίων με το ποσό των 42.494,80 € με Κ.Α. 02.45.6262.001 και τίτλο «Εργασίες Καθαρισμού Χώρων Νεκροταφείων Δήμου Σικυωνίων» και περιλαμβάνεται στον Προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016.

Κατεβάστε το τέυχος διακήρυξης

 

Print Friendly, PDF & Email