ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Προκυρήξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

Κιάτο 29-08-2018

Αριθ. Πρωτ.: 9031

ΠΡΟΣ:

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Ο Δήμος Σικυωνίων ανακοινώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης για τα τμήματα του διαγωνισμού που δεν υποβλήθηκαν προσφορές για την:

«Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του»

και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη διαμορφούμενη, ανά είδος καυσίμου, μέση τιμή λιανικής πώλησης στο Νομό Κορινθίας την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο επισκόπησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%.

Οι προσφορές που θα κατατεθούν αφορούν τους 3ο, 4ο και 5ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούςτης αριθ. 01/2018 μελέτης, συνολικού προϋπολογισμού 126.526,01€ (χωρίς ΦΠΑ) και θα είναι σύμφωνα με τους όρους της αριθ. 1761/2018Διακήρυξης.

Η διαδικασία θα γίνει με απευθείας ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο (έπειτα από άγονο διαγωνισμό βάσει της αριθ. 191/2018 απόφασής του) σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν.4412/2016.

Θα πρέπει να υποβληθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά της αριθ. 1761/2018Διακήρυξης καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο απαιτείται ώστε οι προσφορές να είναι σύμφωνες με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της ανωτέρω διακήρυξης.

Αναλυτικά η προμήθεια αφορά σε 151.005,42ltπετρελαίου θέρμανσης(CPV: 09135100-5) και 2.900,00lt αμόλυβδης βενζίνης(CPV: 09132100-4).

Η προμήθεια αφορά το Δήμο Σικυωνίων και τα Ν.Π. ΜΗΚΩΝΗ, Κο.Δ.Ε.Δη.Σ. και Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές τους ανά τμήμα και στο σύνολό τους, αναφέρονται στην αριθ. 1761/2018Διακήρυξη.

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους κάθε Φορέα και θα βαρύνει Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων του κάθε Φορέα, έτους 2018.

Η διαδικασίαθα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 1% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός Φ.Π.Α, ήτοι 1.267,00€, ή ίση με το 1% επί του Τμηματικού ή των Τμηματικών Προϋπολογισμών για τους οποίους κατατέθηκε προσφορά.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή όλα τα τμήματα της προμήθειας. Η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε τμήματος. Προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας κάθε τμήματος θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν για διάστημα πέντε (5) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Η διάρκεια των συμβάσεων ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής τους και μέχρι τις 31-12-2018.

Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μία (1) φορά μέχρι και πέντε (5) μήνες όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης. Με την παράταση αυτή δεν θα προκύψει υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο ή περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου ή των Νομικών Προσώπων του.

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του κάθε Φορέα και κατόπιν εντολής του.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την αναλυτική διακήρυξη, μελέτη κ.λ.π., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Σικυωνίων, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ. 2742360158, 2742021103, fax 2742021103 (αρμόδιος υπάλληλος: Τσιοκάρας Ιωάννης).

Ο Δήμαρχος

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του

Προκυρήξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Κιάτο 26/02/2018

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                    Αριθ. Πρωτ: 1918

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων προκηρύσσει ηλεκτρονικό, διεθνή, ανοικτό, διαγωνισμό για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του»και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, που θα προκύπτει μετά την ποσοστιαία έκπτωση επί της διαμορφούμενης, για έκαστο είδος καυσίμου, μέσης τιμής είτε χονδρικής είτε λιανικής πώλησης (αναλόγως του Τμηματικού Προϋπολογισμού) στο Νομό Κορινθίας την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο επισκόπησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% (άρθρο 63 του Ν.4257/2014).

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 781.740,88€ (συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%).

Αναλυτικά η συνολική προμήθεια έχει ως εξής:

  1. Βενζίνη αμόλυβδη (CPV: 09132100-4):38.900,00 λίτρα.
  2. Πετρέλαιο κίνησης (CPV: 09134220-5): 471.589,15 λίτρα.
  3. Πετρέλαιο θέρμανσης (CPV: 09135100-5): 151.005,42 λίτρα.

Η προμήθεια αφορά το Δήμο Σικυωνίων και τα Ν.Π. ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ., ΜΗΚΩΝΗ, Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ο προϋπολογισμός της έχει χωριστεί σε επιμέρους 5 Τμηματικούς Προϋπολογισμούς.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή όλα τα τμήματα της προμήθειας. Η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε τμήματος. Προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος της ποσότητας κάθε τμήματος θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους κάθε Φορέα και θα βαρύνει Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων του κάθε Φορέα.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού ΣυστήματοςΗλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.gr(α/α Συστήματος: 54500).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 26-02-2018, 15:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29-03-2018, 15:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τηνκαταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις 04-04-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα10:00 π.μ..

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά και που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση καυσίμων, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο Εμπορικό ή Βιομηχανικό επιμελητήριο.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 1% επί της εκτιμώμενης αξίας εκτός Φ.Π.Α, ήτοι 6.307,00επί του συνόλου της προμήθειας, ή ίση με το 1% επί του Τμηματικού ή των Τμηματικών Προϋπολογισμών για τους οποίους κατατέθηκε προσφορά.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα πέντε (5) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο προμηθευτής που ανακηρύσσεται ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υπογράψει επιμέρους συμβάσεις με το Δήμο ή το Νομικό Πρόσωπο για τις ποσότητες τις οποίες έκαστο έχει αιτηθεί και ανάλογα με τον Τμηματικό Προϋπολογισμό για τον οποίο ο ανάδοχος έχει καταθέσει προσφορά.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η διάρκεια της σύμβασης για την προμήθεια των υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης) για το Δήμο Σικυωνίων (1ος και 2ος Τμηματικός Προϋπολογισμός) ορίζεται μέχρι και τις 31-12-2019.

Η διάρκεια της σύμβασης για την προμήθεια των υπολοίπων καυσίμων, (3ος, 4ος και 5ος Τμηματικός Προϋπολογισμός) ορίζεται μέχρι και τις 31-12-2018.

Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μία (1) φορά μέχρι και πέντε (5) μήνες.

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του κάθε Φορέα και κατόπιν εντολής του.

Προκήρυξη στάλθηκε για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 21-02-2018 ημέρα Τετάρτη.

Τα έντυπα του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί και παρέχονται ελεύθερα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων από 26-02-2018στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.kiato.gov.gr και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr.

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α Συστήματος: 54500).

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Προκυρήξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

Κιάτο 11-10-2017

Αριθ. Πρωτ.: 16870

ΠΡΟΣ:

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Ο Δήμος Σικυωνίων ανακοινώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης για τα τμήματα του διαγωνισμού που δεν υποβλήθηκαν προσφορές για την:

«Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2017»

και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη διαμορφούμενη, ανά είδος καυσίμου, μέση τιμή λιανικής πώλησης στο Νομό Κορινθίας την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο επισκόπησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%.

Οι προσφορές που θα κατατεθούν αφορούν τους 3ο και 4ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούςτης αριθ. 01/2017 μελέτης, συνολικού προϋπολογισμού 123.565,81€ (χωρίς ΦΠΑ) και θα είναι σύμφωνα με τους όρους της αριθ. 1700/2017Διακήρυξης.

Η διαδικασία θα γίνει με απευθείας ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο (έπειτα από άγονο διαγωνισμό βάσει της αριθ. 242/2017 απόφασής του) σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν.4412/2016.

Θα πρέπει να υποβληθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά της αριθ. 1700/2017Διακήρυξης καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο απαιτείται ώστε οι προσφορές να είναι σύμφωνες με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της ανωτέρω διακήρυξης.

Αναλυτικά η συνολική προμήθεια αφορά σε πετρέλαιο θέρμανσης(CPV: 09135100-5) συνολικής ποσότητας 156.412,42 λίτρων.

Η προμήθεια αφορά το Δήμο Σικυωνίων και τα Ν.Π. ΜΗΚΩΝΗ και Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές τους ανά τμήμα και στο σύνολό τους, αναφέρονται στην αριθ. 1700/2017Διακήρυξη.

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους κάθε Φορέα και θα βαρύνει Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων του κάθε Φορέα, έτους 2017.

Η διαδικασίαθα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 1% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός Φ.Π.Α, ήτοι 1.236,00€, ή ίση με το 1% επί του Τμηματικού ή των Τμηματικών Προϋπολογισμών για τους οποίους κατατέθηκε προσφορά.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή όλα τα τμήματα της προμήθειας. Η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε τμήματος. Προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας κάθε τμήματος θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν για διάστημα πέντε (5) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Η διάρκεια των συμβάσεων ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής τους και μέχρι τις 31-12-2017.

Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μία (1) φορά μέχρι και πέντε (5) μήνες όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης. Με την παράταση αυτή δεν θα προκύψει υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο ή περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου ή των Νομικών Προσώπων του.

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του κάθε Φορέα και κατόπιν εντολής του.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την αναλυτική διακήρυξη, μελέτη κ.λ.π., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Σικυωνίων, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ. 2742360158, 2742021103, fax 2742021103 (αρμόδιος υπάλληλος: Τσιοκάρας Ιωάννης).

Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι μέχρι την Παρασκευή 13-10-2017 και ώρα 12:00.

Ο Δήμαρχος

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2017

Προκυρήξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Κιάτο 08/02/2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                    Αριθ. Πρωτ: 1701

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων προκηρύσσει ηλεκτρονικό, διεθνή, ανοικτό, διαγωνισμό για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2017»και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής που θα προκύπτει μετά την ποσοστιαία έκπτωση επί της διαμορφούμενης, για έκαστο είδος καυσίμου, μέσης τιμής είτε χονδρικής είτε λιανικής πώλησης (αναλόγως του Τμηματικού Προϋπολογισμού) στο Νομό Κορινθίας την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο επισκόπησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% (άρθρο 63 του Ν.4257/2014).

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 452.167,01€ (συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%).

Αναλυτικά η συνολική προμήθεια έχει ως εξής:

  1. Βενζίνη αμόλυβδη (CPV: 09132100-4):15.484,82 λίτρα.
  2. Πετρέλαιο κίνησης (CPV: 09134220-5): 235.037,64 λίτρα.
  3. Πετρέλαιο θέρμανσης (CPV: 09135100-5): 156.412,42 λίτρα.

Η προμήθεια αφορά το Δήμο Σικυωνίων και τα Ν.Π. ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ., ΜΗΚΩΝΗ, Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ο προϋπολογισμός της έχει χωριστεί σε επιμέρους Τμηματικούς Προϋπολογισμούς.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή όλα τα τμήματα της προμήθειας. Η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε τμήματος. Προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας κάθε τμήματος θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους κάθε Φορέα και θα βαρύνει Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων του κάθε Φορέα, έτους 2017.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού ΣυστήματοςΗλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.gr(α/α Συστήματος: 38511).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 09-02-2017, 15:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17-03-2017, 15:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τηνκαταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή ημέρα Πέμπτη 23/03/2017 και ώρα10:00 π.μ..

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά και που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση καυσίμων, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο Εμπορικό ή Βιομηχανικό επιμελητήριο.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 1% επί της εκτιμώμενης αξίας εκτός Φ.Π.Α, ήτοι 3.647,00επί του συνόλου της προμήθειας, ή ίση με το 1% επί του Τμηματικού ή των Τμηματικών Προϋπολογισμών για τους οποίους κατατέθηκε προσφορά.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα πέντε (5) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο προμηθευτής που ανακηρύσσεται ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υπογράψει επιμέρους συμβάσεις με το Δήμο ή το Νομικό Πρόσωπο για τις ποσότητες τις οποίες έκαστο έχει αιτηθεί και ανάλογα με τον Τμηματικό Προϋπολογισμό για τον οποίο ο ανάδοχος έχει καταθέσει προσφορά.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η διάρκεια των συμβάσεων ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής τους και μέχρι τις 31-12-2017.

Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μία (1) φορά μέχρι και πέντε (5) μήνες.

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του κάθε Φορέα και κατόπιν εντολής του.

Περίληψη της διακήρυξης στάλθηκε για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 08-02-2017 ημέρα Τετάρτη.

Τα έντυπα του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί και παρέχονται ελεύθερα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων από 09-02-2017στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.kiato.gov.gr και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr.

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α Συστήματος: 38511).

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2016

Προκυρήξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 24/02/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 2414

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων προκηρύσσει ηλεκτρονικό, διεθνή, ανοικτό, μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2016» και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη διαμορφούμενη, για έκαστο είδος, μέση τιμή είτε χονδρικής είτε λιανικής πώλησης (αναλόγως του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού) στο Νομό Κορινθίας την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο επισκόπησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 429.618,80€ (συμπ/νου του Φ.Π.Α. 23%).

Αναλυτικά η συνολική προμήθεια έχει ως εξής:
1. Βενζίνη αμόλυβδη (CPV: 09132100-4): 22.717,01 λίτρα.
2. Πετρέλαιο κίνησης (CPV: 09134220-5): 344.273,53 λίτρα.
3. Πετρέλαιο θέρμανσης (CPV: 09135100-5): 170.703,33 λίτρα.

Η προμήθεια αφορά το Δήμο Σικυωνίων και τα Ν.Π. Δ.Ε.Υ.Α.Σ., ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ., ΜΗΚΩΝΗ, Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ο προϋπολογισμός της έχει χωριστεί σε επιμέρους Ενδεικτικούς Προϋπολογισμούς που αντιστοιχούν στους ανωτέρω Φορείς.

Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές τους ανά τμήμα και στο σύνολό τους, αναφέρονται στην αριθ. 01/2016 μελέτη του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων.

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους κάθε Φορέα και θα βαρύνει Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων του κάθε Φορέα, έτους 2016.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4155/13 (Φ.Ε.Κ./120/Α/29-05-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 και στο Π.Δ. 60/07.
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 31-03-2016, 09:00πμ
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11-04-2016, 15:00
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή ημέρα Παρασκευή 15/04/2016 και ώρα 11:00 π.μ..

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά και γενικότερα αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση καυσίμων, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός Φ.Π.Α, ήτοι 6.990,00€, ή ίση με το 2% επί του Ενδεικτικού ή των Ενδεικτικών Προϋπολογισμών για τους οποίους κατατέθηκε προσφορά.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών καυσίμων (για όλους τους Ενδεικτικούς Προϋπολογισμούς) είτε για μέρος αυτών (για ένα Ενδεικτικό Προϋπολογισμό ή και περισσότερους).

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 150 ημερών από την ημέρα του διαγωνισμού.

Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Ο προμηθευτής (ή προμηθευτές) που ανακηρύσσεται ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υπογράψει επιμέρους συμβάσεις με το Δήμο και έκαστο νομικό πρόσωπο για τις ποσότητες τις οποίες έκαστο έχει αιτηθεί και ανάλογα με τον (τους) Ενδεικτικό Προϋπολογισμό για τον οποίο ο ανάδοχος έχει καταθέσει προσφορά.
Η διάρκεια των συμβάσεων ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής τους και μέχρι τις 31-12-2016.
Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μία (1) φορά μέχρι και τέσσερις (4) μήνες όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Με την παράταση αυτή δεν θα προκύψει υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο ή περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου ή των Νομικών Προσώπων του.

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του κάθε Φορέα και κατόπιν εντολής του.

Περίληψη της διακήρυξης στάλθηκε για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 24-02-2016 ημέρα Τετάρτη.

Τα έντυπα του διαγωνισμού (διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) έχουν αναρτηθεί και παρέχονται ελεύθερα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.kiato.gov.gr και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την αναλυτική διακήρυξη και τα έντυπα του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Σικυωνίων, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ. 2742360158, 2742021103, fax 2742021103 (αρμόδιος υπάλληλος: Τσιοκάρας Ιωάννης).

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email