Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για μίσθωση κτιρίου

Προκυρήξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Κιάτο 28 Ιουνίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.:6548

 

 

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

για την μίσθωση κτιρίου στέγασης των πρόσθετων αρμοδιοτήτων του Δήμου στον τομέα Κοινωνικής Προστασίας και αλληλεγγύης, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 3β του Ν.3852/2010

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση κτιρίου στέγασης των πρόσθετων αρμοδιοτήτων του Δήμου στον τομέα Κοινωνικής Προστασίας και αλληλεγγύης, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 3β του Ν.3852/2010. Το ακίνητο πρέπει να έχει συνολική επιφάνεια 230 τμ περίπου και να βρίσκεται εντός της πόλης του Κιάτου   της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσομένης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται στο Δημαρχείο (Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο, Γραφείο 1) από το Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών του Δήμου Σικυωνίων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2742360141 αρμόδιος υπάλληλος κα Κλουτσινιώτη- FAX 2742 3 60140.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι 18-07-2018.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

 

                                                                                            

Print Friendly, PDF & Email

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προκυρήξεις
   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κιάτο 27/06/2018

Αριθ. Πρωτ.: 6495

  CPV: 45233000-9

                                                                                     

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Προκηρύσσει

 

συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», προϋπολογισμού 15.999,98€ (με ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 & 117 του Ν. 4412/2016.

1. Ο προϋπολογισμός του έργου αναλύεται σε:

Δαπάνη εργασιών: 9.508,63 €

ΓΕ & ΟΕ:                1.711,55 €

Απρόβλεπτα:         1.683,03 €

ΦΠΑ 24%:              3.096,77 €

2. Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/νση: Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2, 20200, ΚΙΑΤΟ, Τηλ. 2742360100

Email: d-sikyon@otenet.gr

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10/07/2018, ημέρα Τρίτη, ενώπιων της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων, με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10.00 π.μ., στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων.

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και προκήρυξης του έργου από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.kiato.gov.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και να αναλάβουν με δική τους δαπάνη και επιμέλεια την αναπαραγωγή τους ή να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης. Επίσης μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή και αναλάβουν με δική τους ευθύνη τη δαπάνη αναπαραγωγής τους και της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2742360162 & FAX επικοινωνίας 2742023562, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Β. Κατσιμπούλας.

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ και ανήκουν στην Α1 Τάξη και άνω (για εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.Ε.Π.) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων

συμβάσεων.

Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 250,00 ΕΥΡΩ που θα απευθύνεται προς το Δήμο Σικυωνίων, με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

7. Το έργο χρηματοδοτείται από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΚΑ 30.7322.010).

8. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

   Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων.

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (για μίσθωση του κυλικείου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου)

Προκυρήξεις

                                                                      ΑΔΑ:6ΠΡΕΟΚ3Ξ-Π99                                    

                                        

                                                                                                 Αριθ. πρωτ: 174

ΕΛΛΗΝΙΚΗ     ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για μίσθωση του κυλικείου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου)

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων – Ν. Κορινθίας διακηρύσσει ότι προκηρύσσεται, δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές, για την μίσθωση του κυλικείου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, στο Κιάτο, επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 , 1ος όροφος στις 11 Ιουλίου 2018 ημέρα Τετάρτη   και ώρα 10:00 έως 12:00 (η οποία ορίζεται και ως ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Σε περίπτωση κήρυξης άγονης της δημοπρασίας, θα διεξαχθεί επαναληπτικός διαγωνισμός στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ,επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 , 1ος όροφος στις 02 Αυγούστου 2018 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη, ώρα 10:00 έως 12:00 .

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Διευθύντρια του Σχολείου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου (τηλ:27420-22588,6976077160) από όπου μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο της διακήρυξης του διαγωνισμού και να δουν το χώρο του κυλικείου και να πληροφορηθούν κάθε τι σχετικό, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε ενδιαφερόμενο είναι:

α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου.

β) Έγγραφη οικονομική προσφορά, που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται και αυτή μέσα στο φάκελο με τα δικαιολογητικά, αλλά σε ξεχωριστό κλειστό και αδιαφανή φάκελο, καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις, στην οποία επίσης θα αναγράφονται ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντος. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο.

Η προσφορά αυτή δεν θα είναι μικρότερη των τεσσάρων (4) ευρώ ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί το ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, θα καταβληθεί το ποσό των 300,00 € ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή. Στους αποτυχόντας του διαγωνισμού, το ποσό αυτό θα επιστραφεί με τη λήξη του διαγωνισμού, στον δε πλειοδότη που κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου θα παρακρατηθεί καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ο οποίος θα πρέπει να καταβάλει συμπληρωματικό αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά του 20 % του ετησίου μισθώματος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης.

γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική Κοινότητα.

δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.

ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος. (Δεν απαιτείται για δημοτικά νομικά πρόσωπα)

ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου. (Δεν απαιτείται για δημοτικά νομικά πρόσωπα)

η) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν είναι ανάδοχος εκμετάλλευσης άλλου Κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου(με σφραγίδα γνήσιου υπογραφής). (Δεν απαιτείται για δημοτικά νομικά πρόσωπα)

Για τη συμμετοχή των δημοτικών νομικών προσώπων απαιτείται επιπλέον, αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτούμενου να συμμετέχει στο Διαγωνισμό ατόμου.

Τα Δημοτικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους.

θ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, όπου ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι:

– έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσης και των στοιχείων που τη συνοδεύουν, τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με αυτούς(με σφραγίδα γνήσιου υπογραφής).

ι) Πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας.

ια) Πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ

            Εάν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ του , διαγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο έγγραφο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (με σφραγίδα γνήσιου υπογραφής) αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

            Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της να τάσσει εύλογη προθεσμία για την προσκόμιση τυχόν δικαιολογητικών που λείπουν και είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πλην της χρηματικής εγγύησης ή της εγγυητικής επιστολής, τα οποία κατατίθενται μαζί με την προσφορά.

Δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό

α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.

β) Συνταξιούχοι.

γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο, σύμφωνα με τα άρθρα 4, (παρ. 1,2,3 και 4),5,7,8 και 9 του Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ Α΄΄ /9/2/2007.

δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου.

                                                      Κιάτο 05 Ιουνίου 2018

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προκυρήξεις
 

Με την 375/2016 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων

Συγκροτεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Ι.Δ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σικυωνίων, με την επωνυμία ''Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων΄΄ με διακριτικό τίτλο «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.» αποτελούμενο από τους εξής:

Τακτικό μέλος ιδιότητα Αναπληρωματικό μέλος ιδιότητα
Σωτηρόπουλος Ιωάννης Δημ. Σύμβ. πλειοψηφίας Φιακάς Παναγιώτης Δημ.Σύμβ. πλειοψηφίας
Λεονάρδου Αναστάσιος Δημ. Σύμβ. πλειοψηφίας Δομετίου Βασίλειος Δημ.Σύμβ. πλειοψηφίας
Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. Δημ. Σύμβ. πλειοψηφίας Κελλάρη Ιωάννα Δημ.Σύμβ. πλειοψηφίας
Κελλάρης Βασίλειος Δημ. Σύμβ. μειοψηφίας Λαλιώτης Γεώργιος Δημ. Σύμβ. μειοψηφίας
Καΐτσα Ελένη Πρ. Συλ. Γυν. Μουλκίου Δριτσοπούλου Καλλιόπη Γρ. Συλ. Γυν. Μουλκίου
Παπαθανασίου Ελένη Δημότης Πετροπούλου Χρυσάνθη Δημότης
Ζάρκος Ευάγγελος Δημότης Καρβουτζής Γεώργιος Δημότης
Σπούλου Δήμητρα Δημότης Σπηλιώτη Όλγα Δημότης
Μπουζιώτη - Ραυτοπούλου Χαρίκλεια Δημότης Καραχάλιο Παναγιώτη Δημότης

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Σωτηρόπουλος Ιωάννης.

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται η Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική.

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι διετής και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (για την εκμίσθωση των κυλικείων σχολείων )

Προκυρήξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ             ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 56

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Σύμφωνα με :

 1. Τις διατάξεις του Νόμου 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
 2. Τις 26168/Δ4/28-2-2008, 41402/Δ4/3-4-2008 και 44781/4/2008 εγκυκλίους του ΥΠΕΠΘ με θέμα: «Προκήρυξη διεξαγωγής διαγωνισμού για την εκμίσθωση σχολικών κυλικείων»
  1. 11.Τις διατάξεις της Αρ. 64321/Δ4/16 -05 -2008 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών και ΥΠΕΠΘ Περί: «Λειτουργίας κυλικείων δημόσιων σχολείων» όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. Φ2/1553/129578/Δ1/4-8-2016 (ΦΕΚ 2646/25-08-2016).
  2. 12.Το άρθρο 103 του Ν.3852/4-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης.
  3. 13.Την υπ’ αριθ. 8440/24-02-2011 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Περί καθορισμό λειτουργίας των σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών, όπου δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (318/25-02-2011).
 3. Το γεγονός ότι πρέπει να διενεργηθεί διαγωνισμός για τη μίσθωση των κυλικείων.,
 4. Την ανάγκη εκμίσθωσης των κυλικείων
 1. Το Ν. 1892/1990 ΦΕΚ 101 τ.Α΄/31.7.90 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» άρθρο 113, παρ.8.
 2. Το Ν. 1894/1990 ΦΕΚ 110 τ.Α΄/27.8.90 «Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις» άρθρο 5.
 3. Το Ν. 2327/95 ΦΕΚ 156 τ.Α΄/31.7.95 «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», άρθρο 10,παρ. 8.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005( ΦΕΚ 98 τ. Α΄).
 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 6. Την αριθμ. Δ4/11927/3-02-2004 Κ.Υ.Α., ΦΕΚ 242 τ.Β΄/9-02-2004.
 7. Το Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114, τ. Α΄/08-06-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» άρθρο 243.
 8. Την αριθμ.ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1-10-2007, ΦΕΚ 1950 τ. Β΄, κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών.

Α.- 1ον ΕΠΑ. Λ. -2ον ΓΕ. Λ -1ου .Ε. Κ. Κιάτουκαι

Β.- 2ον Γυμνάσιο & Εσπερινό Κιάτου, για την εξυπηρέτηση των μαθητών και του Προσωπικού του Γυμνασίου και

           Λυκείου αντίστοιχα.

 1. Την με την αριθμ. 20/2018 Πράξη της Σχολικής Επιτροπής «Περί καθορισμού όρων δημοπρασίας κυλικείων, στα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Προκηρύσσουμε Δημόσιο διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την εκμίσθωση των κυλικείων

Α.- 1ον ΕΠΑ. Λ. – 2ον ΓΕ. Λ – 1ου .Ε. Κ. Κιάτου και

Β.- 2ον Γυμνάσιο & Εσπερινό Κιάτου.

            Καθορίζουμε τους όρους της διακήρυξης, σύμφωνα με τους οποίους θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός, ως εξής :

Άρθρο 1ο

            Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, στο Κιάτο, επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 , 1ος όροφος ως εξής:

1.- Για το 1oν ΕΠΑ. Λ. – 2ον ΓΕ. Λ – 1ον .Ε. Κ. Κιάτου, την 23ην Μαϊου 2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και     ώρα

     10:00 π. μ. έως 12: 00 π. μ.

2.- Για το 2ον Γυμνάσιο & Εσπερινό Κιάτου την 24ην Μαϊου 2018, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και     ώρα 10:00 π. μ.      

     έως 12: 00 π. μ.

Άρθρο 2ο

            Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι εννέα (9) χρόνια, θα αρχίσει την 1η Ιουλίου του έτους 2018 και θα λήξει την 30η Ιουνίου του έτους 2027.

Άρθρο 3ο

             Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους  ορίζεται στα 4 Ευρώ  ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού.

Άρθρο 4ο

            Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, θα καταβληθεί ως εγγύηση το ποσό των 300,00€ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή. Στους αποτυχόντας του διαγωνισμού, το ποσό θα επιστραφεί με τη λήξη του διαγωνισμού, στον δε πλειοδότη που κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου θα παρακρατηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, αφού πρέπει να καταβάλλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά την λήξη της άτοκα , πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

Άρθρο 5ο

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στον πλειοδοτικό διαγωνισμό είναι σύμφωνα με την Δ4/64321/16-05-2008 Κ.Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ αριθ. Φ2/1553/129578/Δ1/4-8-2016 (ΦΕΚ 2646/25-08-2016)

α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.
β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.
δ) Πιστοποιητικό
πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.
ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου
η) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή
θ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου.

Ι) Πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας.

κ) Πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ.

           

Άρθρο 6ο

            Το μίσθωμα θα καταβάλλεται σε τρείς δόσεις το χρόνο, ήτοι 1η δόση την 30 Νοεμβρίου, 2η δόση 28ην Φεβρουαρίου και την 3ην δόση την 31ην Μαϊου.

Άρθρο 7ο

            Ο επιτυχών του διαγωνισμού υποχρεούται να έχει στο κυλικείο, Φορολογική Ταμειακή Μηχανή.

Άρθρο 8ο

            Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση ή η καθοιονδήποτε τρόπο ολική ή μερική παραχώρησή του σε άλλο άτομο.

Άρθρο 9ο

            Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά την ισχύουσα νομοθεσία και να συμμορφώνεται στις υποδείξεις της Επιτροπής κυλικείων που έχει συγκροτηθεί με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής.

             Ο  εκμεταλλευτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες Υγειονομικές διατάξεις σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΥ1γ/Γ.Π. /οικ.93828/ (Φ.Ε.Κ. 1183/31.8.2006,τ. Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά, με την οποία καθορίζονται τα προσφερόμενα είδη από τα σχολικά κυλικεία.

Άρθρο 10ο

 

            Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού Επιτροπή μέσω του Διευθυντή του σχολείου και θα πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της να τάσσει εύλογη προθεσμία για την προσκόμιση τυχόν δικαιολογητικών που λείπουν και είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πλην της χρηματικής εγγύησης ή της εγγυητικής επιστολής, τα οποία κατατίθενται μαζί με την προσφορά.

                   

Άρθρο 11ο

              Σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισμού, γίνεται απευθείας ανάθεση του κυλικείου σε πρόσωπο που διαθέτει τις νόμιμες προϋποθέσεις, αφού υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την απόφαση αυτή. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ενδιαφερομένων για απευθείας ανάθεση, μπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση σε άτομα του σχολικού περιβάλλοντος, πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Οι όροι της απευθείας ανάθεσης δεν μπορεί να είναι δυσμενέστεροι των προβλεπομένων όρων της προκήρυξης . Το ποσό της ανάθεσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ελάχιστο όριο εκκίνησης που καθορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσης απόφασης.

Άρθρο 12ο

            Η προθεσμία  μεταξύ της δημοσίευσης της προκήρυξης και της ημέρας του αρχικού ή του επαναληπτικού διαγωνισμού, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών ή των είκοσι (20) ημερών αντίστοιχα.

Άρθρο 13ο

             Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της προκήρυξης και τις διατάξεις της παρούσης απόφασης.

Άρθρο 14ο

            Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Όσοι παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους, ως εκπρόθεσμες.

                                                    

Άρθρο 15ο

            Ένσταση κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν ,κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού υποβάλλεται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειάς του. Η επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση της στη Σχολική Επιτροπή που είναι αρμόδια για την κατακύρωση του διαγωνισμού, προκειμένου να αποφανθεί τελικά για την αποδοχή ή την απόρριψή της.

Άρθρο 16ο

 Στην περίπτωση, που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι η Επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη προσφορά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει πλειοδότης  με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.

 

Άρθρο 17ο

Η παρουσία του εκμισθωτή  στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του είναι απαραίτητη . Δύναται να επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας.Το πρόσωπο το οποίο θα συνεπικουρεί πρέπει απαραιτήτως να πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τα άρθρα 4 (παρ. 1,23 και 4),7 8 και 9 του Ν. 3528/2007(ΦΕΚ: 26Α/9-2-2007) «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»

 

            Το αποτέλεσμα του πλειοδοτικού διαγωνισμού, αφού συνταχθεί Πρακτικό, θα τεθεί στην τελική κρίση της Σχολικής Επιτροπής για την αποδοχή του ή όχι.-

               Κιάτο   04-04- 2018

O Πρόεδρος της Σχ. Επιτροπής

                  

               Ζάρκος     Δημήτριος

 


Print Friendly, PDF & Email

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (για μίσθωση του κυλικείου του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου)

Προκυρήξεις

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ             ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΥ   ΔΗΜΟΥ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αριθμός πρωτοκόλλου 68

                       ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(Για μίσθωση του κυλικείου   του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου)

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων – Ν. Κορινθίας προκηρύσσει, δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την μίσθωση του κυλικείου στο 1ον Γενικού Λυκείου Κιάτου:

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, στο Κιάτο, επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 , 1ος όροφος , την 5ην  Οκτωβρίου 2017, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και     ώρα 10:00 π. μ. έως 12: 00 π. μ. σε περίπτωση που δεν υπάρξει ενδιαφερόμενος για την εν λόγω δημοπρασία θα επαναληφθεί σε μία εβδομάδα την 12ην   Οκτωβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:00 π. μ. έως 12: 00 π. μ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 27423- 60124 (υπεύθυνος Γ. Λαλιώτης)

απ΄ όπου μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο της διακήρυξης του διαγωνισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. –

                                                                    Κιάτο 29-08-2017

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

                                                     

                                                             ΖΑΡΚΟΣ     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Διακήρυξη δημοπρασίας για την μίσθωση κτιρίου στέγασης του 7ου Νηπιαγωγείου Κιάτου

Προκυρήξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                               Κιάτο 3 Αυγούστου 2017

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                     

Αριθ. πρωτ.: 12800

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις του άρ. 194 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» σχετικά με τη μίσθωση ακινήτων από τους δήμους.

Β) Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (Α’ 77) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων».

Γ) Τις διατάξεις του άρ. 72 παρ. 1ε του ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων.

Δ) Τις διατάξεις του ν. 3130/2003 (Α’ 76) «Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση δημοσίων υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

Ε) Την παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128/21.6.2006 τεύχος Α΄) που αφορά «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» περί συγκρότησης επιτροπής καταλληλότητας και επιλογής χώρων μετά κτιρίων κατάλληλων για στέγαση σχολικής μονάδας

ΣΤ) Την υπ΄ αριθ. 37237/ΣΤ1 (635/27.4.2007 ΦΕΚ τεύχος Β’) απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός κριτηρίων καταλληλότητας και επιλογής χώρων, για την ανέγερση Δημοσίων διδακτηρίων Α/θμιας και Β/θμιας καθώς και χώρων μετά κτιρίων καταλλήλων για στέγαση Σχολικών Μονάδων»

Ζ) Το Π.Δ. 34/1995 (ΦΕΚ 30/10-2-1995), «Κωδικοποίηση διατάξεων Νόμων περί εμπορικών μισθώσεων», για θέματα που αφορούν την στέγαση Εκπαιδευτηρίων

Η)Την υπ’ αριθ. 561/30-12-2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7ΜΞ8Ω1Θ-74Ξ), με την οποία ορίστηκαν, κατόπιν σχετικής κλήρωσης, τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά και εκποίηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου, για το έτος 2017 (άρθρα 1 & 9 του Π.Δ. 270/1981) και της Επιτροπής Εκτίμησης & Καταλληλότητας Ακινήτων προς μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά & εκποίηση, για το έτος 2017 ( άρθρα 7 &9 του Π.Δ. 270/1981 και άρθρα 186,191,192 & 194 του ν. 3463/2016 – Α’ 114).

Θ) Την υπ’ αριθ. 35/2017 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ:6Τ00Ω1Θ-1ΡΧ), με την οποία ορίσθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Εκτίμησης & Καταλληλότητας Ακινήτων προς μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά & εκποίηση (ενός μηχανικού της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου με τον αναπληρωτή του ), για το έτος 2017 καθώς και καθορισμού του τιμήματος σε περιπτώσεις εκποίησης κινητών πραγμάτων του Δήμο.

Ι) Την υπ’ αριθ. 156/05-05-2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:7ΞΟΑΩ1Θ-ΟΣΠ), με την οποία αποφασίστηκε η αναγκαιότητα εξεύρεσης κτιρίου προς μίσθωση, για την στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου Κιάτου της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου μας.

Κ) Την υπ’ αριθ. 257/27-7-2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής , με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης μίσθωσης κτιρίου για τη στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου Κιάτου της Δ.Ε.Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων για την διεξαγωγή φανερής, μειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας

Διακηρύττει ότι θα γίνει δημοπρασία φανερή, μειοδοτική και προφορική για τη μίσθωση κτιρίου στέγασης του 7ου Νηπιαγωγείου Κιάτου της Δ.Ε.Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης:

ΑΡΘΡΟ 1ο

Περιγραφή του μισθίου

Για την στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου Κιάτου της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων, είναι αναγκαία η εξεύρεση κατάλληλου κτιρίου, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των νηπίων της περιοχής του Κιάτου.

Το προς μίσθωση ακίνητο για την στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου Κιάτου της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων, πρέπει:

 • να βρίσκεται εντός της πόλης του Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων      
 • η συνολική εσωτερική επιφάνεια για το ισόγειο να είναι περίπου 110 τμ και να διαθέτει ακάλυπτο-αύλειο χώρο περίπου 170 τμ .
 • να είναι ισόγειο και προσπελάσιμο
 • να διαθέτει αύλειο χώρο προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σαν χώρος παιγνιδιού και δραστηριοτήτων των νηπίων, με δυνατότητα πρόσβασης από το ισόγειο στον ακάλυπτο-αύλειο χώρο.
 • επίσης, το μίσθιο θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τη φοίτηση ατόμων με αναπηρία (Α.με.Α)
 • να έχει κατάλληλο φυσικό φωτισμό και αερισμό, απαγορευμένου του φωτισμού και του αερισμού διαμέσου φωταγωγών και να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (επαρκούς φωτισμού, μέσων σκιάσεως, θέρμανσης, ελαιοχρωματισμού, πυροπροστασίας, ύδρευσης, αποχέτευσης κλπ.)
 • οι οδοί που το περιβάλλουν να είναι ήπιας κυκλοφορίας και να μην εγκυμονούν κινδύνους που θα επηρέαζαν την ασφάλεια και την υγεία των νηπίων
 • να εκπληρώνει τους όρους χρήσης γης της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας
 • να είναι κατάλληλο για τη λειτουργία σε αυτό εκπαιδευτηρίου σύμφωνα με τα κριτήρια καταλληλότητας που ορίζονται στην αριθ. 37237/ΣΤ1/2-4-2007 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 635/27-4-2007), καθώς και σύμφωνα με όσα υποδείξει η αρμόδια επιτροπή του άρθρου 18, παρ. 6 του Ν. 3467/2006, αφού πραγματοποιήσει αυτοψία του προσφερόμενου μισθίου
 • να είναι διαρρυθμισμένο ανάλογα ή με δυνατότητα διαρρύθμισης σε αίθουσες διδασκαλίας και με τους βοηθητικούς χώρους που προβλέπονται για τη στέγαση και λειτουργία του Νηπιαγωγείου σύμφωνα με το σχετικό κτιριολογικό πρόγραμμα του Ο.Σ.Κ. και εν προκειμένω για να καλύψει τις ανάγκες του διθέσιου Νηπιαγωγείου,
 • να εξυπηρετείται από τα δίκτυα παροχής πόσιμου νερού
 • η εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση του ακινήτου θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τις ανάγκες της Σχολικής Μονάδας.
 • να είναι ασφαλής και επαρκής η ηλεκτρική εγκατάσταση (θέση και είδος ρευματοδοτών, πίνακας ασφάλειας κλπ)
 • θα πρέπει να διαθέτει σύστημα κεντρικής θέρμανσης με αυτονομία καθώς και κλιματισμό
 • να διαθέτει πυρασφάλεια
 • να διαθέτει συναγερμό
 • εκτός από την κύρια είσοδο να υπάρχει άλλη μία που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έξοδος κινδύνου

Σε συνδυασμό με όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να εξετάζονται και τα εξής:

 • Η στατική επάρκεια του κτιρίου
 • Η νομιμότητα της κατασκευής του ή η αιτιολογημένη εξαίρεσή της από τις οικείες πολεοδομικές διατάξεις
 • Η τήρηση των διατάξεων του Γ.Ο.Κ. του 1985 και του Κτηριοδομικού Κανονισμού του Π.Δ/τος 71/1998 (ΦΕΚ 32/Α/17-2-1988) για την Πυροπροστασία, του Π.Δ/τος του 1991 (ΦΕΚ 164/Δ/11-4-1991) για τους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, καθώς και η νομοθεσία που αφορά στις κατασκευές και εγκαταστάσεις για άτομα ειδικής κατηγορίας Α.με.Α.
 • Τα δομικά υλικά κατασκευής τους να μην περιέχουν επιβλαβή για την υγεία στοιχεία, όπως π.χ. αμίαντο

ΑΡΘΡΟ 2ο

Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η μίσθωση ακινήτου θα γίνει μετά την διενέργεια φανερής και προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (Α’ 77).

Οι μισθώσεις ακινήτων σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Π.Δ. 270/81 (Α’ 77) διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:

Ο Δήμαρχος δημοσιεύει λεπτομερή προκήρυξη κατά το άρθρο 4 του ΠΔ 270/81 στην οποία καθορίζονται το είδος, τη θέση, τα όρια, η έκταση και κάθε στοιχείο που περιγράφει λεπτομερώς το προς μίσθωση ακίνητο σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Δήμο εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης και στη συνέχεια η αρμόδια δημοτική υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στο δήμο, ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Παρατήρηση: Δεδομένου ότι ο σκοπός της μίσθωσης έγκειται στη στέγαση και λειτουργία σχολικής μονάδας και ειδικότερα Νηπιαγωγείου, η οποιαδήποτε προσφορά, θα αποσταλεί και στην Επιτροπή της παρ. 6 του άρ. 18 του ν. 3467/2006 (Α’ 128), προκειμένου η τελευταία, να συντάξει πρακτικό καταλληλότητας και επιλογής χώρων μετά κτηρίων, κατάλληλων για στέγαση σχολικής μονάδας, όπως προβλέπεται στην προαναφερθείσα διάταξη.

Β. Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σ’ αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη και τον εγγυητή. Στην περίπτωση μίσθωσης του ακινήτου που ο Δήμος καταλαμβάνει και χρησιμοποιεί μέχρι σήμερα, το μίσθωμα δεν μπορεί να υπερβαίνει το καταβαλλόμενο σύμφωνα με την τελευταία σύμβαση, (πράξη Ελ. Συν. 159/2014, Τμήμα 7).

ΑΡΘΡΟ 3ο

Μίσθωμα

Η Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων και Καταλληλότητας Ακινήτων προς μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά και εκποίηση, είναι η μόνη αρμόδια για τον καθορισμό του ύψους του μηνιαίου μισθώματος του προς μίσθωση ακινήτου, σύμφωνα και με την Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 79/2010.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Δικαίωμα συμμετοχής

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί κύριοι, επικαρπωτές και κάτοχοι ακινήτων βάσει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), των οποίων τα ακίνητα πληρούν τους όρους της παρούσης διακήρυξης και είναι απολύτως έτοιμα και κατάλληλα για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου σκοπού (την στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου Κιάτου της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων,). Ακίνητα με κατασκευαστικές ελλείψεις θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό αν οι ιδιοκτήτες δηλώσουν επισήμως και δεσμευθούν με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι θα κάνουν όλες τις απαραίτητες κατασκευές – διαρρυθμίσεις ή επισκευές στο προσφερόμενο ακίνητο πριν από την υπογραφή της Σύμβασης.

Οι κάτοχοι ακινήτων βάσει σύμβασης Leasing πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν έγγραφη συναίνεση του κυρίου του ακινήτου, που θα συνυπογράφει τη σύμβαση μίσθωσης, διασφαλίζοντας την αδιακώλυτη χρήση του μισθίου από τον Δήμο καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, σε περίπτωση δε καταγγελίας της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης υπεισέρχεται ως εκμισθωτής στη σύμβαση με τον Δήμο για την υπόλοιπη διάρκεια αυτής, με τους ίδιους όρους. (παρ.1 άρθρο 3 Ν.3130/03, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 166 του Ν.4099/2012).

ΑΡΘΡΟ 5ο

Εκπροσώπηση

• Ανώνυμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τους στο οποίο έχει παραχωρηθεί το σχετικό δικαίωμα, προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας δημοσιευμένο στο ΦΕΚ, πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης καθώς και τη σχετική εξουσιοδοτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

• Φυσικά πρόσωπα: Πέραν την αυτοπρόσωπης παρουσίας, μπορούν να εκπροσωπηθούν από τρίτον με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

• ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείας εκπροσωπούνται από το Διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού καθώς και πιστοποιητικό περί μη τροποποίησής του καθώς και τη σχετική εξουσιοδοτική πράξη.

• Κοινοπραξίες: Οι προσφορές κατατίθενται από κοινό εκπρόσωπο, διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή από όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη.
• Αν κάποιος συμμετέχει για λογαριασμό άλλου προσώπου (φυσικού ή νομικού) οφείλει να προσκομίσει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο του ενδιαφερόμενου – κατόχου του ακινήτου ή της ενδιαφερόμενης εταιρείας ή κοινοπραξίας, νομίμως υπογεγραμμένο.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Υποβολή και ισχύς προσφορών (προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος).

• Η κατάθεση των προσφορών (προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος) γίνεται εντός της προβλεπόμενης εικοσαήμερης προθεσμίας της παραγράφου Α του όρου 2 της παρούσης. Η κατάθεση γίνεται στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Σικυωνίων στο Δημοτικό Κατάστημα Κιάτου – Γ. Γεννηματά 2, Τ.Κ. 20200- , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες που ισχύουν για τις δημοτικές υπηρεσίες.
• Ταχυδρομική αποστολή. Γίνεται με συστημένο φάκελο, που θα παραληφθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας, με ευθύνη του αποστολέα. Προσφορά που διαβιβάστηκε με φάκελο ο οποίος παραλήφθηκε μετά την οριζόμενη προθεσμία, για να κριθεί εμπρόθεσμη, πρέπει να αποδεικνύεται, από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή από σχετική βεβαίωση ότι έχει αποσταλεί εντός της οριζόμενης προθεσμίας.
• Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και σαφείς. Προσφορές υπό αίρεση ή επιφύλαξη απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

• Οι συμμετέχοντες δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη προετοιμασία και υποβολή φακέλων προσφοράς.

• Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για διάστημα (100) ημερών από την ημερομηνία λήξης της διαδικασίας υποβολής τους. Η προθεσμία μπορεί να παρατείνεται με την έγγραφη συγκατάθεση του συμμετέχοντος. Εντός του ανωτέρω διαστήματος πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και να έχει υπογραφθεί συμφωνητικό μίσθωσης.

• Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτή αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Εγγύηση συμμετοχής

Ουδείς είναι δεκτός στη δημοπρασία, αν δεν έχει προσκομίσει την εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που προβλέπεται στον όρο (8) της παρούσης με τίτλο: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». Αν η προσφορά κατατεθεί από ιδιοκτήτες ακινήτου, στο οποίο ήδη στεγάζεται η Υπηρεσία, επιτρέπεται να προσκομισθεί η εγγυητική επιστολή μέχρι την έγγραφη αποδοχή των όρων του πρακτικού καταλληλότητας.

Η εγγυητική επιστρέφεται στους ιδιοκτήτες των ακινήτων που απορρίφθηκαν από τη δεύτερη φάση της δημοπρασίας, αφού προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση περί μη άσκησης ένστασης ή προσφυγής ή οποιουδήποτε ένδικου μέσου. Στους συμμετέχοντες και στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού οι εγγυητικές επιστρέφονται μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον μειοδότη εκμισθωτή.

Η ως άνω εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον τελευταίο μειοδότη μετά τη διαβίβαση στην αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του πρακτικού παραλαβής και παράδοσης του ακινήτου. Στους υπόλοιπους μετέχοντες μετά την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας. Σε περίπτωση άρνησης του μειοδότη να υπογράψει το συμφωνητικό, τότε η εγγυητική καταπίπτει χωρίς καμία ειδική διαδικασία υπέρ του Δήμου και εφαρμόζονται οι όροι και οι διατάξεις που διέπουν τη συγκεκριμένη περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Δικαιολογητικά συμμετοχής (απαιτούνται στην Α΄ φάση).

Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να καταθέσει με την πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως
 • Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 250,00 €.
 • Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Σικυωνίων περί μη οφειλής που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού.
 • Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα που να ισχύουν την ημέρα του διαγωνισμού
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα ότι το ακίνητο δεν έχει υποστεί βλάβες από σεισμό ή πυρκαγιά.
 • Τίτλους ιδιοκτησίας ακινήτου, πιστοποιητικό μεταγραφής του, πιστοποιητικό βαρών και διεκδικήσεων.
 • Υπεύθυνη δήλωση περί του Ν. 1599/1986 περί του δικαιώματος εκμίσθωσης του ακινήτου από τον ενδιαφερόμενο.
 • Αντίγραφο οικοδομικής άδειας θεωρημένο από το αρμόδιο γραφείο δόμησης ή βεβαίωση νομιμοποίησης – τακτοποίησης του ακινήτου με βάση τις διατάξεις του Ν. 4178/2013 ή άλλων σχετικών διατάξεων.
 • Τοπογραφικό διάγραμμα ή χάρτη ή σκαρίφημα, θεωρημένα από ιδιώτη μηχανικό, στο οποίο θα προσδιορίζεται το οικόπεδο στο οποίο βρίσκεται το ακίνητο.
 • Κάτοψη σε κλίμακα 1:50 του χώρου, σύμφωνη με τις προδιαγραφές Γ.Ο.Κ. με αποτύπωση της εσωτερικής διαρρύθμισης, στο οποίο να αναφέρεται το εμβαδόν του προσφερόμενου ακινήτου.
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι θα καταθέσει πριν την υπογραφή της σύμβασης τα εξής δικαιολογητικά:

– Δήλωση Στατικής Επάρκειας.

– Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, για χρήση σχολικού κτηρίου (νηπιαγωγείο).

– Δήλωση Ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη.

– Εγκεκριμένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στο όνομα του θα λάβει τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας και ασφάλειας.

– Βεβαίωση Μηχανικού ότι δεν υπάρχουν Πολεοδομικές αυθαιρεσίες.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Εγγυητής

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Σύμβαση

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. Σε διαφορετική περίπτωση, ενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος του, σε περίπτωση επί έλλαττον διαφοράς του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη.

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα (10) ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

Πριν από την υπογραφή της Σύμβασης ο εκμισθωτής υποχρεούται να προσκομίσει στην υπηρεσία Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης σε ισχύ, του προς εκμίσθωση κτιρίου.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Διάρκεια Μίσθωσης

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης.

Ο Δήμος θα μπορεί να εγκαταλείψει το μίσθιο εφόσον αποκτήσει ή διαμορφώσει δικό του χώρο για το σκοπό αυτό, χωρίς να υποχρεούται σε οποιαδήποτε αποζημίωση προς τον εκμισθωτή εξαιτίας του λόγου αυτού. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της συστέγασης της υπηρεσίας με άλλη δημοτική υπηρεσία και σε οποιοδήποτε ακίνητο ή στην περίπτωση κατάργησης της στεγαζόμενης υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Προθεσμία καταβολής του μισθώματος

Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί από τη δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό μέχρι την 1-1-2019, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 4081/2012 όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 102 του Ν. 4316/2014.
Μετά την 1-1-2019 και εφόσον δεν θα ισχύουν ειδικές διατάξεις που να απαγορεύουν την αύξηση των μισθωμάτων που καταβάλουν οι ΟΤΑ, το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται σε ποσοστό ίσο με το ποσοστό της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.). Η αναπροσαρμογή δεν θα εφαρμόζεται στην περίπτωση που το μίσθωμα υπερβαίνει, μετά τις σχετικές αναπροσαρμογές, το έξι τοις εκατό (6%) της αντικειμενικής αξίας του μισθίου.

Η πληρωμή του μισθώματος αρχίζει από την ημερομηνία εγκατάστασης του 7ου Νηπιαγωγείου Κιάτου της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων στο μίσθιο, που αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο παραλαβής του ακινήτου και καταβάλλεται ανά τρίμηνο στο τέλος κάθε τριμηνίας, με Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής.

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να καταβάλλει καμία εγγύηση στον εκμισθωτή για την καλή χρήση του μισθίου και την πιστή τήρηση των όρων της σύμβασης, ούτε υποχρεούται στην προκαταβολή μισθωμάτων ως εγγυοδοσία.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Φθορές μισθωμένων ακινήτων – Υποχρεώσεις εκμισθωτή

Οποιαδήποτε προσθήκη διαμόρφωση ή εγκατάσταση αντικειμένων στο μίσθιο από τον μισθωτή, συμφωνείται ότι γίνεται επ’ ωφελεία του Δήμου Σικυωνίων, δικαιουμένου του τελευταίου να αφαιρέσει κάθε εγκατάσταση που έγινε με έξοδά του και να αποδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε.
Όταν απαιτηθούν εργασίες επισκευής ή αποκατάστασης φθορών του μισθίου που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή φυσικά αίτια ή στην φυσική φθορά των υλικών, το κόστος αυτών βαρύνει τον εκμισθωτή.

Σε περίπτωση αρνήσεως του ή μη εκτέλεσης των επισκευών μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, ο Δήμος έχει το εκλεκτικό δικαίωμα να προβεί:

α) Σε μονομερή καταγγελία της μίσθωσης.

β) Στην εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών επισκευής του ακινήτου, σε βάρος του ιδιοκτήτη, παρακρατώντας τη σχετική δαπάνη από τα μισθώματα του ακινήτου, όπως αυτή η δαπάνη προκύπτει από σχετική τεχνική έκθεση – βεβαίωση τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.

γ) Στη διακοπή καταβολής των μισθωμάτων του ακινήτου μέχρι την εκτέλεση των εργασιών επισκευής.

Ο Δήμος δεν οφείλει καμία αποζημίωση στον εκμισθωτή για φθορές του ακινήτου που οφείλονται στη συνηθισμένη χρήση του, σε κακή κατασκευή του ή στην παλαιότητα αυτού ή σε τυχαίο γεγονός.

Ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) οφείλει να έχει ασφαλισμένο το οίκημα (μίσθιο) κατά του πυρός.

Ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) υποχρεούται να ενεργήσει όλες τις δαπάνες που αφορούν τις εργασίες εγκατάστασης και σύνδεσης με τα δίκτυα Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., Ύδρευσης, τοποθέτησης πυρασφάλειας, ασφάλειας, καλύπτοντας τους όρους υγιεινής, τις δαπάνες εγκατάστασης ηλεκτρικών κουδουνιών, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δήμου και να παραδώσει το μίσθιο έτοιμο και κατάλληλο για χρήση μέσα στην ορισθείσα προθεσμία.

Ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) υποχρεούται να ενεργήσει με δικά του έξοδα όλες τις εργασίες, που αφορούν τη σύνδεση με τα δίκτυα αποχέτευσης και όπου αυτό δεν είναι εφικτό, να προβαίνει σε όλες τις δαπάνες εκκενώσεως βόθρων, όποτε αυτό είναι αναγκαίο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.

Ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) με δαπάνες του θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι ο φωτισμός των χώρων είναι σύμφωνος με την υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. Δ6/Β/14826/2008 (ΦΕΚ 1122Β’/17-06-2008) «Μέτρα για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα». Η ορθή εγκατάσταση θα πιστοποιείται από ηλεκτρολόγο.

Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής αρνηθεί ή δεν πραγματοποιήσει τις παραπάνω εργασίες, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να προβεί στις ενέργειες που αναλυτικά περιγράφονται ως άνω στον παρόντα όρο.

Ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) έχει υποχρέωση να παραδώσει το οίκημα στη χρήση του Δήμου, έτοιμο και κατάλληλο, εντός της προθεσμίας που θα ορίσει η Οικονομική Επιτροπή μετά και την εκτέλεση όλων των τυχόν υποδειχθεισών επισκευών και διαρρυθμίσεων και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της απόφασης έγκρισης και της σύμβασης της μίσθωσης. Σε αντίθετη περίπτωση καταπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγύηση που έχει κατατεθεί και ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Η παραλαβή του ακινήτου (μισθίου) από τον Δήμο καθώς και η παράδοση του στον εκμισθωτή μετά τη λήξη της σύμβασης, ενεργείται από τον Προϊστάμενο της Οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και έναν τακτικό υπάλληλο ειδικότητας Μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας που ορίζεται από το Δήμαρχο, αφού συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής σε τέσσερα (4) πρωτότυπα. Ο εκμισθωτής καλείται εγγράφως, από τον Προϊστάμενο της Οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, να παραστεί αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο στην παραλαβή ή στην παράδοση του ακινήτου (μισθίου), αν αρνηθεί δε να προσέλθει, συντάσσεται Πρωτόκολλο από τον Προϊστάμενο της Οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και κοινοποιείται σε αυτόν με απόδειξη.

Η με Πρωτόκολλο παραλαβή του ακινήτου (μισθίου), δεν απαλλάσσει τον εκμισθωτή της ευθύνης για ελλείψεις ή για πάσης φύσεως ελαττώματα του μισθίου.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Υποχρεώσεις μισθωτή

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Μεταβίβαση κυριότητας μισθίου

Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας ή της νομής του μισθωμένου ακινήτου, ο νέος κύριος, νομέας ή κάτοχος ή επικαρπωτής αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις του πωλητή που απορρέουν από την παρούσα μίσθωση, ο δε πωλητής είναι υποχρεωμένος προτού μεταβιβαστεί το ακίνητο να γνωστοποιήσει εγγράφως στο Δήμο τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη ή νομέα ή κατόχου, καθώς επίσης υποχρεούται να ενημερώσει τον ίδιο για τη συγκεκριμένη μισθωτική δέσμευση του ακινήτου. Ο νέος ιδιοκτήτης, νομέας, κάτοχος ή επικαρπωτής θεωρείται εφεξής εκμισθωτής και το μίσθωμα καταβάλλεται στο όνομά του εφ’ όσον γνωστοποιηθούν στην υπηρεσία του Δήμου τα σχετικά δικαιολογητικά.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Κρατήσεις

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου οριζόμενο σε ποσοστό 3% (πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. επί του χαρτοσήμου), επί του συνολικού ποσού κτώμενων μισθωμάτων από εκμίσθωση οικοδομών, το οποίο συμβεβαιώνεται και συνεισπράττεται μετά του αναλογούντος φόρου εισοδήματος από οικοδομές του εκμισθωτή, κατά την εκκαθάριση της ετήσιας φορολογικής δήλωσης.

Το ως άνω τέλος χαρτοσήμου επιβάλλεται επί του προσώπου που καρπούται το μίσθωμα, ανεξάρτητα από την ιδιότητα του (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση) χωρίς να γίνεται διάκριση στις προαναφερόμενες διατάξεις του κώδικα Τελών Χαρτοσήμου για τον τύπο της καταρτιζόμενης σύμβασης μίσθωσης.

Ο εκμισθωτής μετά την εκκαθάριση της ετήσιας φορολογικής δήλωσης θα προσκομίσει βεβαίωση-πιστοποιητικό της Δ.Ο.Υ. στην υπηρεσία ότι περιέλαβε στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος το μίσθωμα.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Λήξη μίσθωσης

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Δημοσίευση Διακήρυξης

Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στα δημοσιότερα μέρη της έδρας του Δήμου κατόπιν σύνταξης αποδεικτικού υπογεγραμμένο από δύο μάρτυρες (παρ.2 άρθρο 4 ΠΔ 270/81).

Η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2 του Ν.3861/2010 στο διαδίκτυο (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

ΑΡΘΡΟ 21ο

Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιασθεί κατ’ αυτήν μειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά ή τη σύμβαση μίσθωσης. Επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως, δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Ένσταση κατά αποκλεισμού ενδιαφερόμενου από τη διαδικασία της Β΄ Φάσης.

Συμμετέχων του οποίου η τεχνική προσφορά ή το ακίνητο κριθούν απορριπτέα ως ακατάλληλα ή για οποιονδήποτε λόγο, μπορεί να υποβάλλει ένσταση ενώπιον της οικονομικής Επιτροπής, εντός αποκλειστικής προθεσμίας (5) πέντε ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της έκθεσης αποκλεισμού του, για την εξέταση της οποίας μπορεί να ζητηθεί η άποψη της εκτιμητικής επιτροπής ή η διενέργεια νέας αυτοψίας εφόσον αυτή κριθεί απαραίτητη. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την οικονομική Επιτροπή στην επόμενη συνεδρίασή της και πριν τη διενέργεια της Β΄ φάσης της Δημοπρασίας.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών του Δήμου Σικυωνίων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνο: 2742360141 αρμόδια υπάλληλος κα. Κλουτσινιώτη.

                  

                  

Ο Δήμαρχος

 

 

                                 Σπυρίδων Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού

Προκυρήξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                            Κιάτο, 12-05-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                       Αρ. Πρωτ.: 6912

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Τακτικής συντήρησης των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2017

 

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων διακηρύσσει ότι στις 26 Μαΐου 2017, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 09:30 πμ. (έναρξη) μέχρι και ώρα 10:00π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών), θα διεξαχθεί συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2017» (CPV:50110000-9), σύμφωνα με την αριθ. 04/2017 μελέτη του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 73.000,00συμπ/νου ΦΠΑ 24% (58.870,97 € χωρίς ΦΠΑ) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από Ίδια Έσοδα του Δήμου Σικυωνίων και θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις των Κ.Α. 02.10.6263.002, 02.20.6263.002, 02.30.6263.002, 02.70.6263.002 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2017.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων ( Γ. Γεννηματά 2, Τ.Κ.: 20 200, Κιάτο). Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στο Πρωτόκολλο του Δήμου και πρωτοκολλούνται μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των προς εκτέλεση ομάδων εργασιών (για όλες τις Ομάδες Εργασιών) είτε για μία Ομάδα Εργασιών ή και περισσότερες.

Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν του διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα τριών (3)μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31/12/2017.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, σε ποσοστό 1,5% επί της εκτιμώμενης αξίας της Ομάδας ή των Ομάδων Εργασιών για την (τις) οποία (ες) κατατέθηκε προσφορά, εκτός Φ.Π.Α.. Για το σύνολο της υπηρεσίας το ποσό ανέρχεται σε 884,00 ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μεμονωμένα ή μέλη ενώσεων τα οποία δραστηριοποιούνται επαγγελματικά με την συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων και καλύπτουν τις προϋποθέσεις του αρ. 25 του Ν. 4412/2016.

Η προκήρυξη θα δημοσιευτεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα δημοσιευθεί στον τύπο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.kiato.gov.gr) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση και να παραλάβουν τα τεύχη της μελέτης και αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους στην ταχυδρομική διεύθυνση : Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο, Τ.Κ. 20200, τηλ 27423 60158, fax 27420 21103 κ. Τσιοκάρα Ιωάννη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μετά την δημοσίευση της διακήρυξης.

                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

                                                          ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (για μίσθωση του κυλικείου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου)

Προκυρήξεις

                          ΑΔΑ:ΨΡ1ΟΟΚ3Ξ-Τ9Υ

                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                                        

                                              Αριθ. πρωτ: 138

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ     ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για μίσθωση του κυλικείου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου)

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων – Ν. Κορινθίας διακηρύσσει ότι προκηρύσσεται, δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές, για την μίσθωση του κυλικείου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, στο Κιάτο, επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 , 1ος όροφος στις 08 Ιουνίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 έως 12:00π.μ (η οποία ορίζεται και ως ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Σε περίπτωση κήρυξης άγονης της δημοπρασίας, θα διεξαχθεί επαναληπτικός διαγωνισμός στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ,επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 , 1ος όροφος στις   29 Ιουνίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη, ώρα 10π.μ έως 12:00 π.μ.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Διευθυντή του Σχολείου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου (τηλ:27420-22200,6942485901) από όπου μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο της διακήρυξης του διαγωνισμού και να δουν το χώρο του κυλικείου και να πληροφορηθούν κάθε τι σχετικό, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε ενδιαφερόμενο είναι:

α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου.

β) Έγγραφη οικονομική προσφορά, που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται και αυτή μέσα στο φάκελο με τα δικαιολογητικά, αλλά σε ξεχωριστό κλειστό και αδιαφανή φάκελο, καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις, στην οποία επίσης θα αναγράφονται ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντος. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο.

Η προσφορά αυτή δεν θα είναι μικρότερη των τεσσάρων (4) ευρώ ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί το ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, θα καταβληθεί το ποσό των 300,00 € ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή. Στους αποτυχόντας του διαγωνισμού, το ποσό αυτό θα επιστραφεί με τη λήξη του διαγωνισμού, στον δε πλειοδότη που κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου θα παρακρατηθεί καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ο οποίος θα πρέπει να καταβάλει συμπληρωματικό αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά του 20 % του ετησίου μισθώματος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης.

γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική κοινότητα.

δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.

ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος. (Δεν απαιτείται για δημοτικά νομικά πρόσωπα)

ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου. (Δεν απαιτείται για δημοτικά νομικά πρόσωπα)

η) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν είναι ανάδοχος εκμετάλλευσης άλλου Κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου(με σφραγίδα γνήσιου υπογραφής). (Δεν απαιτείται για δημοτικά νομικά πρόσωπα)

Για τη συμμετοχή των δημοτικών νομικών προσώπων απαιτείται επιπλέον, αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτούμενου να συμμετέχει στο Διαγωνισμό ατόμου.

Τα δημοτικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους.

θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, όπου ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι:

– έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσης κα των στοιχείων που τη συνοδεύουν, τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με αυτούς(με σφραγίδα γνήσιου υπογραφής).

ι) Πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας.

ια) Πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ

            Εάν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ του , διαγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο έγγραφο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (με σφραγίδα γνήσιου υπογραφής) αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

            Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της να τάσσει εύλογη προθεσμία για την προσκόμιση τυχόν δικαιολογητικών που λείπουν και είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πλην της χρηματικής εγγύησης ή της εγγυητικής επιστολής, τα οποία κατατίθενται μαζί με την προσφορά

Δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό

α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.

β) Συνταξιούχοι.

γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο, σύμφωνα με τα άρθρα 4, (παρ. 1,2,3 και 4),5,7,8 και 9 του Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ Α΄΄ /9/2/2007.

δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου.

                                              Κιάτο 05 Μαΐου 2017

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση κτιρίου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της Δ.Ε.Σικυωνίων

Προκυρήξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                           Κιάτο 8 Μαρτίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.:3002

 

 

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

για την μίσθωση κτιρίου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της Δ.Ε.Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση κτιρίου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της Δ.Ε.Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων. Το ακίνητο πρέπει να έχει συνολική επιφάνεια 90 τμ περίπου και να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων και κατά προτίμηση –όχι όμως αποκλειστικά- εντός του κέντρου της πόλης του Κιάτου λόγω της εύκολης πρόσβασης σε αυτό αλλά και της απουσίας αστικής συγκοινωνίας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσομένης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται στο Δημαρχείο (Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο, Γραφείο 1) από το Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών του Δήμου Σικυωνίων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2742360141 αρμόδιος υπάλληλος κα Κλουτσινιώτη- FAX 2742 3 60140.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι 28-3-2017.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

 

                                                                                            

Print Friendly, PDF & Email