ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του έργου «Επισκευή, Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & αύλειων χώρων»

Προκυρήξεις

Επισκευή, Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & αύλειων χώρων

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή, Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & αύλειων χώρων», προϋπολογισμού δαπάνης 166.216,68 € και προστιθεμένου του ΦΠΑ 39.892,00 €, συνολικής δαπάνης 206.108,68 €, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 7/2018 μελέτη της Δ.Τ.Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.grτου συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 8η-10­-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα www.kiato.gov.grτου Δήμου Σικυωνίων, ενώ η παρούσα περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευτεί στον Ελληνικό Τύπο και στη Διαύγεια.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα που εμπίπτουν στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ όπως ορίζονται στο άρθρο 21 της διακήρυξης.

Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 3 της διακήρυξης μαζί με εγγυητική συμμετοχής (άρθρο 15) ποσού 3.000,00 €.

Αρμόδιος υπάλληλος για παροχή πληροφοριών ο κος Κατσιμπούλας Βασίλειος με τηλέφωνο επικοινωνίας 27423 60162).

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία.

Print Friendly, PDF & Email